Krantenbank Zeeland

HomeSearch

237 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Nieuwe wegen tussen Zierikzee en Schuddebeurs geprojecteerd. ... . Koning van de Provinciale Waterstaat heeft een toe lichting gegeven op de werkzaamheden, die aan de wegen worden verricht, in het bijzonder over het gedeelte ZierikzeeSchuddebeurs, en meegedeeld, dat het

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Aantrekkelijk karakter van Schuddebeurs dient gehandhaafd ... meentegrenzen, althans voor wat betreft het noordelijke gedeelte daarvan. Dit behelsde het samenvoegen van Schuddebeurs bij de nieuwe gemeente „Tergouwe".

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Recreatiegebied te Schuddebeurs. ... Een zeer speciaal geval is Schuddebeurs. Voor verschillen de eigenaars was het bezwaarlijk het vroeger hier aanwezige, maar geheel vernielde bos in oude luister te herstellen. De vraag deed zich voor

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Ds P. L. Schuddebeurs te Brouwershaven ... In Brouwershaven’s Geref. Kerk, waar gedurende acht en een half jaar een vacature bestond, heeft gisteren ds P. L. Schuddebeurs, evangelisatie- predikant te Winterswijk intrede ge daan na des

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Afscheid ds. P. L. Schuddebeurs te Brouwershaven ... Ds. P. L. Schuddebeurs heeft gister middag afscheid genomen van de Ger- kerk te Brouwershaven wegens ver trek naar Denderleeuw (B.). Tekst van de prediking was Genesis 28 vers 15.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

VAN SCHUDDEBEURS NAAR SCHOTLAND ... NOORDGOUWE, 18 Sept. - De heer S. P. Moeilijker te Schuddebeurs vond op 29 Juni j.l. op het landgoed „Heesterlust", aldaar een nest met drie jonge valken. Hij heeft de vogeltjes ge ringd en ze verder

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

, Oosterland. Cora, 4e pr„ eigen. D. van Drlel, Nleuwerkerk. Irma van Steenzwaan, 6e pr., eigen. A. N. Steendyk, Nleuwerkerk. Gra- da van Bantum, 3e pr., eigen. A. M. Geluk, Schuddebeurs. ... . van As, Schuddebeurs. Diana van Weydellne, öe pr., eigen. M. C. Steendyk, Nleuwer kerk. Bertha, 4e pr., eigen. D. v. Drlel, Nleuwerkerk.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 7

te, Schuddebe-urs; M. J. van den Houten, Zonnemaire; W. Bienefelt, L. M. Kooman, S. Kromhout v. d. Meer allen Renesse; J. J. Kor&man Scharendijke; N. J. den Boer, J. W. Fondse, T. J. Kristalijn allen ... Strien, allen Nieuwer- kerk; P. J. Fondse, Zonnemaire; J. M. de Keijzer, Schuddebeurs; J. L. Quist, Noord- gouwe; J. E. L. Boer en P. C. den Boer, Duivendijke; M. Hoogenboom, Loperskapelle G. L. Quist en W

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Merrieveulens, geboren na 25 April; Erna van Dijkzicht 3 per., J. J. de Keijzer, Schuddebeurs. Julia van Steenzwaan 3e pr., A. N. Steendijk, Nieuwerkerk. Annie 3e pr., M. van Dijke Wzn., Oosterland ... Merrieveulens, geboren vóór 25 April: Laura van Noord hoek 2e pr., P. J. v. Schelven, Drei- schor. Bertha van ae Haan le pr., C. van Aas, Schuddebeurs. Paula van Oosthoeve 3e pr., T. der Weduwen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

BROUWERSHAVEN, 14 december. Vrijdagavond hebben de le den van de Geref. kerk het nieuwe kerkgebouw aan het Bostonplein ingewijd met een samenkomst, welke werd geleid door ds. P. L. Schuddebeurs, die ... Na de predikatie heeft ouderling Catsman ds Schuddebeurs hartelijk dank gebracht voor het bijzonder vele werk, dat hij voor de bouw heeft ge daan.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Men is te Schuddebeurs nl. drnk be zig met het in gereedheid brengen van het nieuwe verbindingsstuk tussen de Drieschorse Zuidelijk en de Vijfminuten- weg in de gemeente Zierikzee. ... Kort voor de ramp werd alle verkeer tussen Dreischor en Zierikzee via de Zuiddijk naar Schuddebeurs geleid via een gedeelte van de Kloosterweg, Hees- lustweg, Donkereweg, waarna men via de zg. „Oude

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

C. Legemate, Zierikzee; H. A. Dalebout, Nieuwerkerk; T, H. de Rijke, Sirjansland; M. J< Brou wer, Oosterland; H. G. Braber, Schuddebeurs; J. M. Bom, Nieu werkerk; P. J. Bolkenbaas, Brou wershaven; C ... M. P. Hagel, Oosterland; L. T. Clarisse, Brouwershaven; W. J. Flikweert, Schuddebeurs; M. van der Sluis, Schuddebeurs; M. Geel hoed, Eilemeet; L. C. den Boer, Renesse; M. L. van der Wekken

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

De eigenaren van een paar van de buitens in Schuddebeurs zijn bereid tot restauratie van hun be zittingen, maar dat is niet op alle buitens het geval. Het zou prach tig zijn als Staatsboschbeheer bij ... welin Schuddebeurs en gegaan, dar ij dan van den ar-

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Paula van Kruis, M. Stouten, Kerkwerve; Oda van Temp. Mutantur, M. J. v. Gas tel, Nieuwerkerk; Olga van Schudde- beurs, J. de Keijzer, Schuddebeurs; Sel- ma van Noord, L. P. Hanse, Noordwelle; Janny ... van Krabbendijke, H. v. Zuidland, Bruinisse; Luwina van Schuddebeurs, J. de Keijzer, Schuddebeurs.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

voorstel om de gemeenten Noord- gouwe, Dreischor en Zonnemaire hij Zierikzee te voegen werd met 11 tegen 2 stemmen aangenomen. Het voorstel waarin de wenselijkheid werd uitgesproken om Schuddebeurs bij ... zij hun oorspronkelijk voorstel hebben laten varen. Spr. kan begrijpen, dat zij thans het gedeelte Kerkwerve willen la ten varen en bij de centrum-gemeente in Schouwen voegen. Doch Schuddebeurs zou z

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Opheffing telefoonnet Schuddebeurs. ... mais bebouwd en er is gebleken, dat I jonnet Schuddebeurs worden opge- de opbrengsten zeer hoog zijn: meestal he^en en zullen de abonnes van dit 1000 kg per ha meer dan tarwe! In *et °P „het net Zle

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

de tocht door de plaatsen Brouwershaven, Zonnemaire Noordgouwe, Schuddebeurs en Kerk- werve. ... . Heere- weg, Donkereweg, Schuddebeurs, rustpunt en controle in „Café Schuddebeurs", Broekho- vensedyk, Mosseleeweg, Brasweg, rechtsaf naar Kehkwerve, dorp Kerkwerve, Kakkers- weelweg, Sehutje, Turelureweg

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Het aanleggen, verbe teren en verharden van wegen, ter lengte van 1.6 km, met bijbe horende werken in de polders Dreischor en Schuddebeurs Het bestek met bijlagen is van maandag 27 mei 1957 af

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

D. van 't Veer, Schuddebeurs. J. van der Wekken, Capelle. C. de Vrieze, Renesse. R. ... de Sluis, Bruinisse. W. Braber, G. Braber, Schuddebeurs. M. Hage, Oosterland. A. Kardol, Nieuwerkerk. J. Loeb-Klein, Zierikzee.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 13

De classis Zierikzee van de Geref. kerken heeft Ds P. Schuddebeurs te Brouwershaven benoemd tot evangeli satiepredikant in haar ressort. Zy heeft hem o.m. opgedragen het zie- kenhuiswerk in Zierikzee ... en de stimu lering van het evangelisatiewerk in het ressort van de Classis Zierikzee. De arbeid van de geestelijke verzor ging in de werkkampen wordt nu niet meer door Ds Schuddebeurs verricht zoals

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Zonnemaire, Noordgouwe en Schuddebeurs zijn twee kranen in de straat open, teneinde de bevolking van het zo zeer begeerde water te kunnen voorzien. In Zierikzee hebben enkele percelen de beschikking over ... , Noordgouwe en Schuddebeurs zullen tappunten krij gen, terwijl enkele percelen aangeslo ten zullen worden. Krijgt Zierikzee aansuiting in de percelen, dan zal zulks ook het geval zijn met de andere gemeenten

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Diploma huisnaaister: J. Hendrikse te Ouwerkerk; Jac. Lems te Noord welle; W. Flikweert te Schuddebeurs. ... Boer, Duivendijke; J. Stoel W. Gaanderse te Elkerzee; S. Abra- hamse te Bruinisse; J. Hart te Noord welle; D. van 'tVeer te Schuddebeurs; M. de Oude te Ouwerkerk.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Noordgouwe. Ook Schuddebeurs vormde Rotterdam-Haamstede—Axel. Dit be- gisteren meerdere malen het onder- richtte burgemeester jhr. R. J. H. Q. werp van gesprek. Röell op de gisteren gehouden raadsver- ... Zoals bekend wil Zierikzee een ge- gadering deelte van Schuddebeurs annexeren, ter- De heer C. Groenleer werd benoemd wijl Noordgouwe de gemeente zelf wil tot derde gemeentewerkman en aan de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

van sloten en het verlagen en ophogen van percelen in Schuddebeürs, complex 1 en 2, en het vervoeren van klei-(± 72.500 kubieke meter) naar de polders „De Vier Bannen van Dui- veland", „Schouwen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 7

, Kloosterweg 269, Haamstede C. COOMANS, No. 107, Eikerzee DALEBOUT, Hoenderpark „Duinoord", Renesse P. MOEILIJKER, B 93, Schuddebeurs bij Zierikzee J. ROGGEBAND, Achterweg A 9§d, Zierikzee SMALLEGANGE, Korte

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 9

. A. den Engelsman te Eikevree, mej. M. J. v. d. Hoek te Kerkwerve, de heer S. L. Bil te Schuddebeurs, de dames R. C. Deurloo, W. M. de Jonge en L. E. bij de Vaate en de he ren J. H. van Vossen en B. W

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

2-jarige merries, grote maat. Helma van Molenhoek F. P. Brooijmans, Hontenisse post Kuitaart; 1; Frida van Schuddebeurs Jos. Dobbelaer, St. Jansteen 2A; Denise van Mo lenbroek F. P. Brooijmans ... 4-jaTige merries, kleine maat. Trees van Schuddebeurs Joh. Piessens, St. Jansteen 1; Mirza E. J. Verpoorte, Zaamslag 2A; Lilly van Reigersbosch M. L. M. IJsebaert-v. d. Linden, Axel 2B; Betsy

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

sluiting van zes uur bezwaarlijk. Voor al te Schuddebeurs, omdat daar geen kapperswinkel is. Het voorstel om 's winters om zes uur te sluiten werd aangehouden tot de volgende vergade ring, daar de ... stemmen staakten met 3 tegen 3. Vastgesteld werd de zevende wijziging der gemeentebegroting voor 1953, Getracht zal worden een regeling te treffen voor de verwijdering van huisvuil ook te Schuddebeurs. Bij

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

ook B. en W. zullen met diverse autoriteiten over de problemen, die zich hierbij voordoen een bespreking voeren. Het betreft hier ook Schuddebeurs als mede eventuele wijzigingen in het uit breidingsplan ... op het gevaar voor het verkeer te Schuddebeurs i-vun. de aanwezigheid van het aldaar onlangs gegraven kanaal. Ten slotte dankte de voorzitter de raadsle den en wethouders voor hun medewer king bij de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

In overleg met het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening zal de in dertijd op voorstel van ir. Stoel Feuer stein gelegde vierduimsbuis van Renes se langs Scharendjjke naar Brouwers havenSchuddebeurs ... De burgemeester van Oosterland vroeg of zijn gemeente bij droogleg ging direct water krijgt. De voorzitter antwoordde, dat overwogen wordt een aftakking van Schuddebeurs aan te leggen. Bovendien

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 7

se te Renesse; L. Verboom, L. de Graaf te Schuddebeurs; J. Bevelander te Kerk- werve; C. Fonteine, M. Fierens te Brou wershaven; G. Fokker te Zonnemaire; ... te Renesse; A. Deist, J. Schilperoort te Zon nemaire; J. v. Langeraad, C. Dooge te Dreischor; M. Kurvink, W. v. As, C. Bil te Schuddebeurs; C. Ringelberg te Kerk- werve; L. Jonker, Tr. Kroon te Brou

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

af treding per 1 Januari 1950 van de heren A. C. vhn Waes te Zuiddorpe en L. J. van Gastel te Schuddebeurs. ... Ter voorziening in deze vaca ture geeft het bestuur de vol gende aanbeveling: 1. A. C. var. Waes, Zuiddorpe; 2. R. d'Hert Zuiddorpe. 1. L. J. van Gastei Schuddebeurs; 2. Joh. L. Vis, Noordgouwe.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 6

Dreischbr: Maandag 7, Juni en Dinsdag 8 Juni; Zonnemaire: Woensdag 9 Juni; Noordgouwe: Donderdag 10 Juni Cs morgens); Schuddebeurs: Donderdag 10 Juni ('s middags); Slrjansland:.Vrij dag 11 Juni. ... Noordgouwe en Schuddebeurs: Woensdag van 1.30 tot 2.30 uur: Te Noordgouwe.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

. Jansteen 2b; Anny van Gretha van H. M. Vervaet, Westdorpe 2c; Trees van Schuddebeurs van J. E. Asselman, Hontenisse 2d: Betsy van Kinderen Coenen, Nieuw-Namen 3a; Lady van Oudenpolder, Am. de Clercq ... van A. L. Scheele, Axel 2c; Gretha van Nico van H. M. Vervaet, Westdorpe 3a; Hilda van J. E. Asselmai, Schuddebeurs po^t Hulst 3b: Pau- mijnjla van Graauw van Aug. de Maat, Lams- 1 waarde, post Kuitaart