Krantenbank Zeeland

HomeSearch

156 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

TOL BIJ SCHUDDEBEURS. ... dat de HEFFING van den TOL bij SCHUDDEBEURS bij inschrijving is te pachten voor den tijd van twee jaar, ingaande 1°. Januari 1887 tot Uit. December 1888. Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht bij

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

hegrinden van den weg van af de bestrating der gemeente Dreischor tot aan het gehucht Schuddebeurs (gemeente Noord- gouwe). ... De aanwijzing zal geschieden op Hiiisdag den 8 Januari bevorens, des voormiddags te II ure, te beginnen bij Schuddebeurs.

| Zierikzeesche Courant | pagina 5

Zelden brachten we op 't in menig' opzicht zoo schoon gelegen Schuddebeurs een zoo aan- genainen zomermiddag door als die van Vrijdag 20 Juni. Het was niet enkel het rustige genot der schoone natuur ... in een bloemrijk en be lommerd oord, dat ons boeide, maar wat zoo zelden in 't leven samentreft natuur, weten schap en industrie hadden ditmaal den bezoekers van Schuddebeurs zulk een genotvolle ure

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Terwijl de ondergeteekende ten aanzien van den tijd, welke de heeren O. B. V. op Schuddebeurs vertoefd hebben, slechts zal op merken dat hij deswegens eenigiijk de berigten van derdens heeft gevolgd ... , en die gaarne als feilbaar wilt erkennen, doch het niet te min zeker is dat, indien de heeren den tijdop Schuddebeurs vertoefd te Noordgouwe hadden willen doorbrengenzij zich fiiet over het gemis van

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

des namiddags te 3V2 ure, ten huize van den heer L. VAN GASTEL, le Schuddebeurs. Ook belangstellenden, geen leden der Maatschappij voornoemd, kunnen die Voordracht bijwonen, mits voorzien van een

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

J. PI BUKKER, Castelein op Schuddebeurs', adverteert hiermede, dat er roet permtsfie op den tweeden Pinxterdag openbaar KERMIS zal worden gehouden, en door aankoop der Buitenplaats ruime zitplaatfen ... Me/ permisfte zal er bij J H. BUKKER, Castelein op Schuddebeurs, eene PRIJS, beftaande in een GOUD HOROLOGIE, te winnen zijn, met het fchieten naar een Vogel op een Staak van 70 voeten hoog met

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Voorts zullen er brievenbussen Worden ge, vestigd te Serooskerke, Noordwelle, BenesseHaam stede (tevens voor Burgh)DuivendijkeEikerzee Ellemeet. SchuddebeursOreischorNoordgouwe (te, vens voor ... Haamstede vertrekkende is uiterlijk 63|, uur des morgens naar Duivendijke EllemeetEiker zeeSchuddebeurs en Dreischor 5'/4 des avonds naai Ouwerherk NieuwerkerkOosterland IJ eer en-Jam land Bruintsse en Zijpe

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

. BOEIfE, grenzende aan de Hofs e,1e bewoond door den Ltudman Jan de Vliegtrbij Schuddebeurs, en vervolgens van een pang DROOGHÜUT, zgntie WORTELS en KNoTZËN, op da Buitenplaats Heester lustbii Schuddebeurs.

| Zierikzeesche Courant | pagina 6

De heer Boeije erkent, dat de opbrengst van den tol bij Schuddebeurs thans nog iets hooger is dan vroeger, maar de heer Zuurdeeg vergeet, dat er nog een tol is, die te Brouwershaven, en die brengt

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

PROSPECTUSSEN, TARIEVEN en verdere informatiën worden gaarne verstrekt door de Heeren Hoofd agent: J. A. LEGEMAAT te Zieriksee en Agenten: J. L. SMITS te Brouwershaven, L. VAN GASTEL te Schuddebeurs

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De Heer REINIER GAANDER SE is voornemens op Woensdag den 19 Mei i83o, 's namiddags ten 4 ure, in de Her berg te SchuddebeursGemeente Noordgouwe, door bet Ministerie van den Notaris C. J. vi» dei

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De Heer PiEINIER GAANDER SE is voornemens, op Woensdag den 19 Mei 1800, 's namiddags ten 4.ure, in de Her berg te SchuddebeursGemeente Noordgouwedoor het Ministerie van den Notaris C. J. van der