Krantenbank Zeeland

HomeSearch

49 resultaten gevonden

| Vlissingse Courant | pagina 2

-titulair), opziener der jacht en visscherij te Schuddebeurs (Noordgouwe) tot rijksveld wachter 3de kl. (jachtopziener) J. Vermeulen, gemeente- eu onbezoldigd rijksveldwachter te Barneveld (standplaats Schuddebeurs ... )ver plaatst met Tdezer de rijksveldwachters 2de kl. M. J. Verhoek (brigadier) voornoemd, van Schuddebeurs naar BrouwershavenT. Vos (brigadier-majoor-titulair) van Brouwershaven naar Heinkeuszand, in de plaats

| Vlissingse Courant | pagina 2

Zondag was het tramvervoer van Zierikzee naar Zijpe, Schuddebeurs en Brouwershaven verbazend groot, zóo zelfs, dat de conducteurs het hun opge dragen werk der controle niet afkonden, en ... dientengevolge vele passagiers een gratis tramritje maakten. Ook moesten velen, die wel een kaartje genomen hadden, van Schuddebeurs naar Zierikzee te voet terug, daar in de waggons, bagagewagen en het postrijtuig

| Vlissingse Courant | pagina 3

haar ontdekte, was het kind reeds gestikt. Maandag werd door de stoomtram Brouwers haven— Zierikzee nabij Schuddebeurs een 3 jarig knaapje overreden. Het geheele onderlijf was verbrijzeld, zoo dat het

| Vlissingse Courant | pagina 2

Op Woensdag 19 Juli a.s. zal te Schuddebeurs in de nabijheid van Zierikzee een groot zangersfeest plaats hebben, waaraan 12 zangverenigin gen uit Zeeland van den Bond „Zang Veredelt", zullen

| Vlissingse Courant | pagina 1

de „Zierikzeesche Nieuwsbode" van 21 Juli j.l. lof werd gebracht in den vorm van het ge tuigenis, dat „Vlissing's Mannenkoor" op het Zangersfeest te Schuddebeurs op 19 juli j.l. zeer beschaafd zong

| Vlissingse Courant | pagina 2

vereenigingen werd per tram de tocht naar Schuddebeurs voortgezet, alwaar men ten ongeveer 12 uur arriveerde. Daar de voorzitter van den bond ver hinderd was tegenwoordig te zijn, werd het openings- en

| Vlissingse Courant | pagina 2

De jaarlpsche Bondsdag van de zangvereenigingen die aangesloten zijn bij den Zeeuwschen band „Zang veredelt", werd gister onder begun stiging van de meest gewenschte om standigheden te Schuddebeurs

| Vlissingse Courant | pagina 1

In plaats ven de aftredende districtsbe stuursleden te Zi rikzee, Renesse en Kruinin- gen werden benoemd, resp. mevr. Der Wedu wen-van Oeveren te Schuddebeurs bij Zierik- zee, de heer J. M de Noojjer

| Vlissingse Courant | pagina 1

Een commissie, bestaande uit de heeren jhr. E. A. van Citters te Schuddebeurs, A. van der Weijde, P. D. de Vos en R. Gerritsen te Zierikzee, S. J. Gast te Duivendijke, Joh. Hoogenboom te Renesse, jhr

| Vlissingse Courant | pagina 1

Zaterdag is te Schuddebeurs bij Zierikzee de jeugdherberg „Weelzicht" geopend. Er wa ren hierbij verschillende autoriteiten tegen woordig. De opening geschiedde door dr. Schultz, directeur der R

| Vlissingse Courant | pagina 2

Aan de R.H.B.S, afdeeling B te Zierikzee zijn geslaagd J. C. Daudey, Bruinisse, J. J. A. Geluk, Schuddebeurs, M. J. Hoogstra, A. Pijnacker Hordijk en N. G. Timmerman, Zierikzee, H. Prosman en A. v. d

| Vlissingse Courant | pagina 1

Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben benoemd tot lid van de provinciale commissie ter bevordering van rijkswege van de veefokkerij in Zeeland, den heer L. J. van Gastel te Schuddebeurs, gem

| Vlissingse Courant | pagina 2

Woensdagmiddag is op de begraafplaats te Noordgouwe het stoffelijk overschot van den te Schuddebeurs overleden burgemees ter van Dreischor en Noordgouwe, den heer E. H. P. van Nahuys, ter aarde

| Vlissingse Courant | pagina 3

Bfj Kon. besluit van 22 Maart 1939 is benoemd voor den tijd van vijf jaren tot plaatsvervanger van het eerste lid der pachtkamer van het kantongerecht te Zie rikzee, J. J. Geluk, te Schuddebeurs (gem

| Vlissingse Courant | pagina 2

Door het bestuur van het waterschap Lamswaarde werd gisteren te Hulst aan besteed het maken van een keiweg van Hulst naar Schuddebeurs ter lengte van 2215 M. Het werk is opgedragen aan den heer J

| Vlissingse Courant | pagina 2

Jhr. C. A. van Citters f Op zijn buitenplaats „Heesterlust" te Schuddebeurs is op 58-jarigen leeftijd over leden de heer jhr. C. A. van Citters, oud- burgemeester van Noordgouwe, commissaris der

| Vlissingse Courant | pagina 6

ernstige verwondingen aan het hoofd gekregen. De toestand is le vensgevaarlijk. TeSchuddebeurs onder Noordgouwe kwam een motorrijder in aan rijding met het gevolg dat de rijder, een be woner uit Dreischor

| Vlissingse Courant | pagina 5

, dringend noodig is. Verder nog 25.000 voor verbete ring van den weg Zierikzee—Schuddebeurs en 35.000 voor verbetering van den steiger te Katsche Veer. Overigens verwijzen Ged. Staten voornamelijk naar hun

| Vlissingse Courant | pagina 6

A. V., 22 jaar, paardenknecht te Noord- gouwe, verdacht van mishandeling van zijn paard door het dier gewelddadig met den leidsel tusschen de ooren en de oogen te slaan, te Schuddebeurs op 30 April 1

| Vlissingse Courant | pagina 6

Op 21 December 11. kwam een zekere de W., landbouwer, wonende te Kerkwerve, met een door hem bestuurden auto vanuit Zierikzee over den openbaren weg, de Blok- weg, in de richting Schuddebeurs gereden

| Vlissingse Courant | pagina 2

Bij Kon. besluit van 25 April is de bronzen eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toegekend aan C. Bolle, werkman in dienst van den heer L. A. de Vlieger, landbouwer te Schuddebeurs