Krantenbank Zeeland

HomeSearch

171 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 3

THEETUIN en groote SPEEL PLAATS, gelegen aan den Prov. straatweg te Schuddebeurs bij Zierikzee, met Landbonwschunr, dubbel steenen Varkenshok, Tuin met Vruchtboomen enz. en daar achter gelegen ... Te bevr. bij M. v. d. KLOOSTER, Schuddebeurs bij Zierikzee.

| Middelburgsche Courant | pagina 6

door, zonder zich evenwel daar op te houden, als zijnde door het bestuur reeds te Schuddebeurs gekomplimenteerd. De gemeente was in feestdos gehuld en het gejuich der menigte toonde ook hier, hoe ... verheugd men was over de eer van 's konings bezoek. Te Schuddebeurs teruggekeerd nam de eerewacht van voormelde gemeenten afscheid van den geliefden vorsten werd vervangen door de eerewacht van Zierikzee

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Tegen zes uur werd de tafel opgeheven, want precies te klokke zes moesten de deel nemers aan don tram-tocht naar Brouwershaven en Schuddebeurs aan de sstatie" wezen. ... De lange trein zette zich precies op het vastgestelde uur in beweging en voerde zgn passagiers langs den mooisten weg van Schouwen voorbg Schuddebeurs, Noordgouwe en Zonno- maire naar Brouwershaven.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De tooht ging langs den grachtweg over Schuddebeurs naar de gemeente Dreischor, al waar de kerk met de bezienswaardige graf tomben van de familie Mogge en Ockers be zichtigd werden. ... Na bezichtiging van vele merkwaardigheden op het stadhuis en na een bezoek aan de gerestaureerde kerk, werd de tocht voortgezet naar Schuddebeurs, nadat onder den weg op recht Schouwsche wgze

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De24ste algemeene vergadering der gewestelijke ver- eeniging Zeeland van het Nederlandsch onderwijzers genootschap werd 11. Woensdag te Schuddebeurs, ge meente Noordgouwe, gehouden, onder voorzitting

| Middelburgsche Courant | pagina 1

„Verlangen de kiezers in het hoofdkiesdistrict Mid delburg zulk een man en geen ^saaien langdradigen preeker, dan zullen zij den heer de Jonge rustig op zijn buitenplaats „Welgelegen" te Schuddebeurs

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Met ingang van 16 dezer is aangesteld tot rpksveldwaohter der 3e kl. J. Vermeulen, rjjksveldwachter der 3d kl. (jachtopziener) te Schuddebeurs (Noordgouwe), die met 23 dezar wordt verplaatst van ... Schuddebeurs naar Renesse

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Maandagavond is onder Schuddebeurs, ... Tegen B F. van Schuddebeurs is proces verbaal opgemaakt als verdachte. Even te voren had deze aan S. gevraagd welken weg hij zou gaan, en er is ook gebleken dat F. kort nadien uit zijn huis is

| Middelburgsche Courant | pagina 6

3e kl. (brig-tit.), opz. der jacht en visscherij te Schuddebeurs (Noordgouwe)tot rijksveldw. 3e kl (jachtopz.) J. Vermeulen, gemeente- en onbezoldigd rijksveldw. te Barneveld (standplaats Schudde ... beurs); en veiplaatst de rijksveldw. 2e kl: M. J. Verhoek (brig.) voornoemd, van Schuddebeurs naar Brouwershaven; T. Vos (brig.-maj.-tit.) van Brou wershaven naar Heinkenszand, in de plaats van P. Verdouw

| Middelburgsche Courant | pagina 6

In 1887 reeds werd door den heer D. Q. Mulock Houwer en nog iemand een plan ontworpen om de gemeente Zierikzee van drinkwater te voorzien. Men wilde de prise d'eau bij „Rusten burg" te Schuddebeurs ... voorschot van f 18.000 om boringen te laten verrichten. Het re sultaat van een en ander was dat Haam stede de beste waterwinning had. Op Schuddebeurs zat ook wel water, doch kan niet dan na meerdere filters

| Middelburgsche Courant | pagina 4

Het begrinden van den weg van af de bestrating der gemeeute Dreischor tot aan het gehucht Schuddebeurs (ge meente Noordgouwe). ... De aanwijzing zal geschieden op SBinsdag den 8 Januari Bevorens, des voormiddags te 11 uren, te beginnen bij Schuddebeurs.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

., te Schuddebeurs, wegens alsvoren, tot 8 dagen celstraf. A. en C. I., te Zierikzee, we gens mishandeling ieder tot 3 boete en E. F., te Zierikzee, wegens alsvoren tot 5 boete. ... Met de werkzaamheden aan den nieuwen grint weg van Dreischor naar Schuddebeurs vordert men goed.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Te Schuddebeurs onder Noordgouwe werd den 3 dezer de 22" algemeene vergadering der gewestelijke vereeniging van het Nedcrlandsch onderwijzersgenoot schap gehouden. Behalve de onder-voorzitter dr. P

| Middelburgsche Courant | pagina 2

verleende magtigingten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen den Heer Anthonie Cornelis Catsop Woensdag den 12 Julij 1843, des morgens ten negen ure, in de Herberg te Schuddebeurs Gemeente NOORDGOUWE in bet

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Te Schuddebeurs onder Noordgouwe werd den 3 dezer de 22c algemeenc vergadering der gewestelijke vereeniging van liet Nedë'Aktidsch onderwijzersgenoot schap gehouden. Behalve de onder-voorzitter ck. P

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Er werd echter te Schuddebeurs een oogen- blik gepoosd om de geschorste vergadering voort te zetten. ... We noemden het bg wonen van de verga dering te Schuddebeurs een uitstapje en dat was het in alle opziohten.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

naar Schuddebeurs en terug en een extratrein van Bronwershaveu naar Schuddebeurs en terug laten loopen, terwijl die treinen nit drie wagens bestonden. Er werden nog velen te-: leurgesteld. Het j gedraag

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Terwjjl Donderdag namiddag zekere P. Enghels van St. Jan Steen aan het gehucht Schuddebeurs nabg Hulst bezig was met het vervoeren van boomen kreeg hjj door het bre ken van een der kettingen zulk een