Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.326 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

TOL BIJ SCHUDDEBEURS. ... dat de HEFFING van den TOL bij SCHUDDEBEURS bij inschrijving is te pachten voor den tijd van twee jaar, ingaande 1°. Januari 1887 tot Uit. December 1888. Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht bij

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Het Pinksterfeest te Schuddebeurs ... De Weduwe BOLLE de ZOON te Schuddebeurs, verzoekt met as. Pinksteren wederom beleefd de gunst, die zij vorige jaren heeft mogen genieten, onder belofte eener civiele en nette bediening.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Te Schuddebeurs uitsluitend gekruist ras. Te Zierikzee uitsluitend Ned. ras. ... op Vrjjdag den 12 April 1895, des nam. ten 3 ure, op Schuddebeurs. Opkomst van B Bh A Ji'G- MJBBBJB1VJDMSJV, buiten aandeelhebbers, zeer gewenacht.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Pinksterfeest te Schuddebeurs. ... Aan het geëerd publiek zij bericht, dat bet PINKSTERFEEST te Schuddebeurs weder als naar gewoonte, zal gehouden worden op Maandag 2 Junij e. Ic., en dat voor deze gelegenheid

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Eene partij Esschen-, Elzen- en Eiken Hakhout, zoomede een zware Olmenboom, op den dijk bij Schuddebeurs. ... ■REST '8 voormiddags 10 ure, voor den heer F. C. VAN DER VLIET, op irjn buiten «Rusten burg" te Schuddebeurs, publiek verkoopen: EEUE PARTIJ

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Dullaertpolder, nabij Schuddebeurs, kadaster sectie G nos 460, 460bis, 461, 471, 481 en 482, palende aan de eigendommen van de heeren A. J. Baillauw c. s., P. A. van Gaveren en H. P. van Haelst. ... A1 deze goederen zijn in pacht tot het rooven van den oogsl 1898 bij de weezen Krieckaert, landbouwers Schuddebeurs, Hontenisse, ad 422,79 'sjaars, lasten voor eigenaars rekening.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Na afloop der vergadering werd de voorgenomen rijtoer aangevangen met 49 rijtuigen langs Kerk- werve, Noordgouwe, de zuivelfabriek bij Zonnemaire naar Dreischor en keerde men, langs Schuddebeurs met ... Op Schuddebeurs was den leden nog een ver- rassing bereid, waar zij werden onthaald door den voorzitter der afdeeling den heer B. G. van der Have, die zijn 25jarig jubile herdacht als bestuurs- lid

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

9de Koop. 45 R. 10 E. DIJK, in den 8sten gang van den Dullaartpolder, beplant met on- ceveer 150 Kanada Boomen en 80 Tronken be-innende nabij Schuddebeurs, aan het Hoefte bewoond door de Kinderen ... Dijkloopende van Schuddebeurs naar het Jagertje, beginnende voor dit gedeelte aan het Hoefje bewoond door de Weduwe Penin den^ Dullaartpoldertot het einde van den 12den Koop.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

9de Koop. 45 R. 10 E. DIJK, in den 8sten can- van den Dullaartpolder, beplant met on geveer 150 Kanada Boomen en 80 Tronken beginnende nabij Schuddebeurs aan het Iloefje bewoond door de Kinderen ... Dijkloopende van Schuddebeurs naar het Jagertje, beginnende voor dit gedeelte aan het Iloefje bewoond door de Weduwe Pen, in den Dullaartpolder, tot het einde van den 12den Koop.