Krantenbank Zeeland

HomeSearch

22.063 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 1

De afdeeling Schouwen en Duiveland der zeeuw- sche maatschappij van landbouwhield jl. dingsdag eene vergadering te Schuddebeurs, gemeente Noordgouwe. Bij monde van de heeren van der Have van Ouwer

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Zioi-iltzoe10 Junij. Heden namiddag had op den straatweg tusschen deze stad en Schuddebeurs het volgende ongeluk plaats. Het zevenjarig zoontje van F. den Boerwelke met zijn broertje en zusje met ... eenen kleinen handel naar Schuddebeurs had geweest, wilde achter op eenen voorbijrijdenden wagen klimmen, met dat noodlottig gevolg dat hetzelve tusschen een der achterwielen geraakte, waardoor het hoofd

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Te Schuddebeurs onder Noordgouwe werd den 3 dezer de 22" algemeene vergadering der gewestelijke vereeniging van het Nedcrlandsch onderwijzersgenoot schap gehouden. Behalve de onder-voorzitter dr. P

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Te Schuddebeurs onder Noordgouwe werd den 3 dezer de 22c algemeenc vergadering der gewestelijke vereeniging van liet Nedë'Aktidsch onderwijzersgenoot schap gehouden. Behalve de onder-voorzitter ck. P

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De24ste algemeene vergadering der gewestelijke ver- eeniging Zeeland van het Nederlandsch onderwijzers genootschap werd 11. Woensdag te Schuddebeurs, ge meente Noordgouwe, gehouden, onder voorzitting

| Middelburgsche Courant | pagina 1

„Verlangen de kiezers in het hoofdkiesdistrict Mid delburg zulk een man en geen ^saaien langdradigen preeker, dan zullen zij den heer de Jonge rustig op zijn buitenplaats „Welgelegen" te Schuddebeurs

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

schaapherder moeten worden." Riekje te Zierikzee moest zooveel snaps niet hebben als zij haar vrjjer wat geld leent om met -hem naar Schuddebeurs te gaan, want dat past niet als men veel van iemand houdt. Iemand

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

In de vorige week hield de heer Corlen drie voor- dragten over landbouw en wel te Haamstede, te Noordwelle en te Schuddebeurs. ... Te Schuddebeurs behandelde de heer Corten bet sys teem van bemesting van den heer George Villc.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Naar we vernemen zal de Harmonie «Kunst en Eer" onder directie van den heer D. H. Ezevman Zondag avond op Schuddebeurs een concert geven. Bij gunstig weder twijfelen we niet aan een druk bezoek.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Genoemd korpsdat zich steeds bejjvert om van zjjno genoegens aan anderen mode te deelen zal alsdan in den tuin van Schuddebeurs eenigo muziekstukken uitvoeren. Wjj hopen dat dit uitstapje door ... beerlgk weder moge begunstigd worden en hot gezelschap door eene flinke opkomst te Schuddebeurs voldoening mag erlangen voor deze geheel belangelooze moeite.