Krantenbank Zeeland

HomeSearch

22.063 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

ERWTEN, 2 Gemeten VLAS, 3 Gemeten drieja rige, 55 Gemeten tweejarige en 4 Getn'eren jonge MEÊDE. De Graanen zuilen verkocht worden op het Veld en de Meede in de Herberg te Schuddebeurs, 'snamiddags ten 5

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

J. PI BUKKER, Castelein op Schuddebeurs', adverteert hiermede, dat er roet permtsfie op den tweeden Pinxterdag openbaar KERMIS zal worden gehouden, en door aankoop der Buitenplaats ruime zitplaatfen ... Me/ permisfte zal er bij J H. BUKKER, Castelein op Schuddebeurs, eene PRIJS, beftaande in een GOUD HOROLOGIE, te winnen zijn, met het fchieten naar een Vogel op een Staak van 70 voeten hoog met

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Met -petmhfie zal J. H. BÜKK-ERte Schüddebeurs op den tweeden Pinxterdag, des naderéiddagadoor Paardenrijders een Haan den' kop laten aftrekke», vo'or den winnenden ont een Prijs van rüihi dr

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

J H BUKKER, Kastelein op Schuddebeurs, adverteert, dat er op zijne Buitenplaats den 3den i'aaschdag aanflaande tot een ieders genoegen Muzijk zal worden 'gegeven door 3- - a zes Muzijkanten; kunnende

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

. BOEIfE, grenzende aan de Hofs e,1e bewoond door den Ltudman Jan de Vliegtrbij Schuddebeurs, en vervolgens van een pang DROOGHÜUT, zgntie WORTELS en KNoTZËN, op da Buitenplaats Heester lustbii Schuddebeurs.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De Heer PiEINIER GAANDER SE is voornemens, op Woensdag den 19 Mei 1800, 's namiddags ten 4.ure, in de Her berg te SchuddebeursGemeente Noordgouwedoor het Ministerie van den Notaris C. J. van der

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De Heer REINIER GAANDER SE is voornemens op Woensdag den 19 Mei i83o, 's namiddags ten 4 ure, in de Her berg te SchuddebeursGemeente Noordgouwe, door bet Ministerie van den Notaris C. J. vi» dei

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Terwijl de ondergeteekende ten aanzien van den tijd, welke de heeren O. B. V. op Schuddebeurs vertoefd hebben, slechts zal op merken dat hij deswegens eenigiijk de berigten van derdens heeft gevolgd ... , en die gaarne als feilbaar wilt erkennen, doch het niet te min zeker is dat, indien de heeren den tijdop Schuddebeurs vertoefd te Noordgouwe hadden willen doorbrengenzij zich fiiet over het gemis van

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

magtiging, ten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen ANTONIE CORNEL1S CATS, op nader te bepalen dag in de maand Junij aanslaande, in de Herberg te Schuddebeurs Gemeente Noordgouwein het openbaar veilen en

| Middelburgsche Courant | pagina 2

verleende magtigingten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen den Heer Anthonie Cornelis Catsop Woensdag den 12 Julij 1843, des morgens ten negen ure, in de Herberg te Schuddebeurs Gemeente NOORDGOUWE in bet

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

magliging, ten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen den Heer ANTONIE CORNEL IS GATS, op Woens dag den 12 Julij '1843 des morgens ten negen ure in de Herberg te SchuddebeursGemeente Noordgouwein het openbaar

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

69 roeden 88 ellen TARWE, 67 roeden 66 ellen Rogge, 69 roe den 33 ellen Zomer-Garsl 48 roeden 62 ellen Haver en Booncn. Des namiddags len 5 Ure, in de Herberg le Schuddebéurs Een WOONHUIS met SCHUUR