Krantenbank Zeeland

HomeSearch

217 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

straatnamen. Men kan hier te recht als men zijn historische kennis wat wil opfrissen Wilt U b.v. weten wanneer Ferdinand Bol leefde? In nieuw-Vlissingen staat op het bordje van de straatnaam te lezen, dat hij ... In Nieuw -Vlissingen wonen tevreden mensen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Geslaagde avond ten bate van Hervormd Centrum Nieuw Vlissingen. ... en Gemeente avonden, had ten doel de Bouw Actie van het Hervormd Centrum in Nieuw Vlissingen te steunen en als zodanig is deze zeker een suc ces geworden.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

In Nieuw-Vlissingen verrijzen nieuwe woon-complexen ... Een ander belangrijke hartader van Nieuw-Vlissingen is de President Rooseveltlaan, waarvan men, evenals aan een gedeelte van de Hoge Weg, hoogbouw wil toepassen. Voor de Pre sident Rooseveltlaan ligt

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Nieuw-Vlissingen overvleugelde Oud-Vlissingen ... dat de bewoning rond die kade in feite Nieuw-Vlissingen ge noemd kan worden. Oud-Vlissin gen was een klein dorpje dat in de buurt van de huidige waterto ren aan de Badhuisstraat en de Koudekerkseweg

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

INTERNET WD wraakt webcams Stichting Nieuw Vlissingen wegens privacyschending bewoners en bezoekers ... vlissingen - De Stichting Nieuw Vlissingen brengt de gemeente in diskrediet door zowat alle bezoe kers van de stad via internet in beeld te brengen. Dat stelt de WD in een reeks schriftelijke vragen

| Scheldebode | pagina 11

de plaats waar nu de waterto ren staat. Deze nederzetting, Oud-Vlissingen genoemd, verloor zijn betekenis bij het ontstaan van de nederzetting Nieuw-Vlissingen op de plaats waar nu het stadscentrum ... de plaats waar nu de waterto ren staat. Deze nederzetting, Oud-Vlissingen genoemd, verloor zijn betekenis bij het ontstaan van de nederzetting Nieuw-Vlissingen op de plaats waar nu het stadscentrum

| Scheldebode | pagina 3

Daarna werd Nieuw-Vlissingen gesticht. ... de bewoners van Oud-Vlissmgen af naar Nieuw-Vlissingen wat het aan zien van een stad kreeg. Nu begon de strijd om het bestaan, zo dat op verbeurte van 10 schell aan de poorters en ingezetenen van Nieuw-Vlissingen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

En toen kwam ineens ook nieuw- vlissingen.nl on-line. Twee interac tieve camera's) hoog op de gebou wen van het RPCZ (Keersluisbrug) en L'Escaut (binnenstad) zoomen in op pleinen, straten en gebou ... wen in een groot deel van de stad. Daarnaast zijn beelden te zien van enkele webcams. Dat is nog maar het begin. Volgens de initiatiefne mer René Cornelisse, voorzitter van de Stichting Nieuw Vlissingen

| de Faam | pagina 4

NIEUW VLISSINGEN Charm. Slanke Huisvr. 45 jaar via Buro Dorothe 01658-2316 ... NIEUW VLISSINGEN Knappe Antilliaanse Huisvr. 20 jaar via Buro Dorothe 01658-2316 Heerle W-Br.

| de Vlissinger | pagina 4

NIEUW VLISSINGEN Charm. Slanke Huisvr. 45 jaar via Buro Dorothe 01658-2316 Heerle-N-Br. ... NIEUW VLISSINGEN Knappe Antilliaanse Huisvr. 20 jaar via Buro Dorothe 01658-2316 Heerle W-Br.

| de Faam | pagina 4

NIEUW VLISSINGEN Charm. Slanke Huisvr. 45 jaar via Buro Dorothé 01658-2316 Heerle-N-Br. ... NIEUW VLISSINGEN Knappe Antilliaanse Huisvr. 20 jaar via Buro Dorothé 01658-2316 Heerle W-Br.

| de Vlissinger | pagina 4

NIEUW VLISSINGEN Charm. Slanke Huisvr. 45 jaar via Buro Dorothé 01658-2316 Heerle-N-Br. ... NIEUW VLISSINGEN Knappe Antilliaanse Huisvr. 20 jaar via Buro Dorothé 01658-2316 Heerle W-Br.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

er een geregelde verbinding tussen Vlissingen en het havenstadje op het eiland, Nieuw-Vlissingen geheten. Behalve Nieuw-Vlissingen was er op het eiland nog een plaatsje, Lampsinsstad geheten ... goed als verdwenen. Slechts twee plaatsen waar forten zijn geweest (Nieuw-Vlissingen bij Plymouth en Sterreschans bij Scarborough nabij de vroegere Lampsinsstad) zijn in het terrein nog aanwijsbaar. Met

| Vlissingse Courant | pagina 1

poldertje be westen de pas door graaf Willem III gegra ven haven van Nieuw-Vlissingen. Het ach tereind der oude haven werd ook droogge legd, nu Villapark. Een restant van de oude haven vindt men nu nog in een ... tevens door graaf Willem gesticht. Het ge deelte van de Spuikom was dus Molenwater geworden. Van dezen watermolen strekte zich de haven van Nieuw-Vlissingen Zuid waarts naar de Schelde. Zij was in drie dee

| Vlissingse Courant | pagina 1

chiaan te Nieuw Vlissingen borg zou blij ven voor de overeenkomst, die aange gaan was, „alle gadere met gesaemder handt ongesceiden ende elckeen voor al" zoo ook zou de geheele maagschap van den doode ... " te Nieuw Vlissingen. Dit laatste klooster, een Carmelietenkloos- ter, stond op de Groote Markt, ongeveer waar nu de openbare school is, 't is na 1572 afge broken en in 1594 vervangen door het stad huis.

| Scheldebode | pagina 4

Zoutelande heeft, nadat hij ook uit zijn zaak te Biggekerke was ge bombardeerd en als oorlogsvrijwilliger in Indië te hebben gediend, enige jaren geleden in nieuw-Vlissingen een kapperszaak van beschei den