Krantenbank Zeeland

HomeSearch

11.150 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 21

in Mariekerke ... MARIEKERKE - Kom gezellig langs tijdens de Lammetjesdag op zaterdag 11 mei tussen 10.00 en 16.00 uur. Je kunt die dag lammetjes aaien en je kunt ermee op de foto. Daarnaast is er ook aan de inwendige

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

Wegschap strop voor Mariekerke ... MEL1SKERKE - De bijdrage van de de gemeente Mariekerke aan het Wegschap gaat volgend jaar met ongeveer 100.000 gul den omhoog. De gemeente heeft deze strop te danken aan een nieuwe verdeelsleutel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Mariekerke wil rust behouden ... J1ARIEKERKE - Mariekerke kiest voor een bescheiden ont wikkeling" van de mogelijkhe den die de gemeente heeft op het igebied van recreatie en toeris me. Behoud van rust, ruimte en de kwaliteit van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

MARIEKERKE, HOOFDSTAD ZONDER GLORIE ... De herindeling heefi Mariekerke geen glorie gebracht Integendeel Aagtekerke. Mellskerke en GrIJpskerke waren nog maai nauwelijks tot het agrarische bolwerk Mariekerke samen gevoegd of bij het kleine

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 57

Mariekerke wil naturisten weren ... MARIEKERKE - In de buurtschap Ma riekerke is grote beroering ont staan over het voornemen daar een naturistencamping te realise ren. „Juridisch schijnt er niets te gen te doen. Maar moreel is zoiets

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

URGEMEESTER MARIEKERKE: ... LISKERKE - De gemeenteraad van Mariekerke besloot woensdag dit jaar nog mee te doen het logiesinformatiesysteem in Zeeland. B en w stellen zich echter op het standpunt dat gemeente er volgend jaar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Raad Mariekerke moeizaam akkoord met bouw loods ... MELISKERKE - Met een meerderheid van zeven tegen vier stemmen sloot de gemeenteraad Dc huidige gebouwen van gemeente- van Mariekerke zich dinsdagavond aan bij het voorstel van ook een meerderheid van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Raad Mariekerke handhaaft unaniem het schoolzwemmen ... jlELISKERKE - Het schoolzwemmen in de gemeente Mariekerke wordt voorlopig niet afgeschaft. Dat was het resultaat van langdurige discussies en een schorsing van 25 minuten tijdens de Mariekerkse

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Raad Mariekerke voor uitbreiding mini-campings ... MELISKERKE - De meerderheid van de gemeenteraad van Mariekerke is donderdagavond ak koord gegaan met het voorstel van burgemeester en wethouders nu voortaan niet vijf. maar maximaal tien

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

Raad Mariekerke voor uitbreiding mini-campings ... JfflLlSKERKE - De meerderheid van de gemeenteraad van Mariekerke is donderdagavond ak- iXord gegaan met het voorstel van burgemeester en wethouders nu voortaan niet vijf. maar Taximaal tien

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Mariekerke wil bevolking bij financiële ombuiging ontzien ... MELISKERKE - Het college van b en w van Mariekerke voelt er weinig voor om de bevolking de komende tien jaar op te zadelen met een sterke stijging van de gemeentelijke lasten. Dat staat in een nota

| Scheldebode | pagina 1

Nieuwe gemeentehuis Mariekerke zaterdag open voor iedereen ... MELISKERKE - De inwoners van de gemeente Mariekerke kunnen zaterdag 6 maart hun nieuwe gemeentehuis van binnen bekijken. Van twee tot vier uur is het open huis. De donderdag daarvoor, 4 maart, wordt

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

URGEMEESTER MARIEKERKE: ... JELISKERKE - De gemeenteraad van Mariekerke besloot woensdag dit jaar nog mee te doen pin het logiesinformatiesysteem in Zeeland. B en w stellen zich echter op het standpunt dat gemeente er volgend

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 16

Belgische dorp Mariekerke in de ban van 'Vrijdag' ... MARIEKERKE - Een dagje Belgié, naar Mariekerke, een dag bij de filmopnamen van „Vrijdag", een Nederlands-Belgische co-produktie van Concept-Cinecentrum en Kunst en Kino. Een speel film gebaseerd op

| de Faam | pagina 13

vergunning gemeente mariekerke ... Burgemeester en wethouders van Mariekerke hebben op 24 september 1990 vergunning aangevraagd ingevolge de Afvalstoffenwet voor het uitvoeren van een werk op het perceel kadastraal bekend gemeente

| de Faam | pagina 6

GEMEENTE MARIEKERKE ... De burgemeester van Mariekerke geeft op grond van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van het voorne men van burgemeester en wet houders om aan de heer M.l. Daalhuizen te

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

GEMEENTE MARIEKERKE ... Burgemeester en wethouders van Mariekerke maken bekend, dat met ingang van heden tot en met 19 juni a.s„ op de gemeentesecretarie, Dorps straat 3 te Meliskerke, op werkdagen van 09.00- 12.00 uur

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Raad Mariekerke over bouw van twee scholen ... MARIEKERKE - De raad van Marie kerke zal in de vergadering van dins dagmiddag 27 juli twee voorstellen te behandelen krijgen om medewerking te geven voor de bouw van scholen. Het gaat in de eerste