Krantenbank Zeeland

HomeSearch

92 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 27

.s. te houden vergadering voor stellen G.S. van Zeeland te verzoeken nog eens zorgvuldig na te gaan, wat de meestwenselijke vorm van gemeente lijke herindeling Tholen is en daarbij re kening te houden met

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 4

Op de voorpagina werd het een 6 koloms kop „Wetsontwerp herindeling Tholen is uit" Uitvoerig werd het motief van minister Beernink weergegeven, waarom hij voor Thiolen geen „tussenstation" wenst door ... Het „Brabants Nieuwsblad" doet het wat bezadigder met een 2 kolomskop „Wets ontwerp voor herindeling Tholen ingediend bij - Kamer" - „Straks één gemeente".

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 7

Het voorlopig verslag van de vaste com missie van binnenlandse zaken uit de Tweede Kamer over de herindeling Tholen kreeg in dagbladen belangstelling via een hetzij geheel hetzij gedeeltelijk van 't ... De Provinciale Zeeuwse Courant" had in een zgn. Zeeuws artikel op de voorpagina de volgende kop: „Kamer heeft veel kri tiek op voorstel herindeling Tholen" met als onderkopje „Rapport Tholen Emergit

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

Dit extra nummer is door mij reeds be trokken in mijn aan de Tweede Kamer der Staten Generaal gericht adres, waarin mijn bezwaren werden uiteengezet over het Wets ontwerp: Gemeentelijke herindeling ... Tholen, d.d. 18 april 1969. In het artikel schreef de heer Idenburg o.a.: „De samenvoeging geeft meer financiële armslag". Hoewel vele malen hierom gevraagd, heb ik nu, bijna twee ja ren later nog steeds