Krantenbank Zeeland

HomeSearch

8 resultaten gevonden

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

schapen te besteden. Daar om heb ik getracht, waar mogelijk, en met medeweten van de Plervormde pre dikanten, iets voor deze mensen te doen. In Vlissingen loopt een Bijbelkring en ook in het Havendorp heb ... hart, dat het huisbezoekwerk in Vlissin gen steeds het zwakke punt is gebleven. Zelf mocht ik daar en in het Havendorp yeel huisbezoeken afleggen en kwam tel kens weer onder de indruk van de vele

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

Zo was er een lichtbeeldenavond voor de Vrouwenclubs te Middelburg op 25 Nov., waar gesproken werd over de „Ne gerhut van Ook Tom". Ditzelfde onder werp werd behandeld in de Zaaiweek in het Havendorp ... Havendorp heb ik, evenals de anderen, met een Zuster der Gemeente, bij onbe kenden aangebeld en konden we een paar goede bezoeken brengen. Ook in West- kapelle heb ik nog met personen contact, die door mij

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

De z.g. Steravonden in Koudekerke, Vlissin gen, Havendorp en Souburg waren goed ver zorgd. Vooral in Vlissingen is prachtig gezongen en het mandoline-ensemble heeft ons goede dien sten bewezen en ... over het woord van Ds Sillevis Smitt is veel nagesproken. Buitenkerkelijk publiek was in Vlissingen ruim aanwezig, in Havendorp maar weinig. Het blijft daar moeilijk om mensen voor zo'n samenkomst uit