Krantenbank Zeeland

HomeSearch

881 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Maatschappelijk Werk wil opheffing van Havendorp ... . Vraagstukken welke in het bijzonder door de aanwezigheid van nog een groot aantal excen trisch gelegen noodwoningen zoals in het Havendorp het geval is dringend om een oplossing vragen. De Commissie van

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

uit kamp «Havendorp Burghsluis ... -woonoord Havendorp werden negen gezinnen overgebracht naar het woonoord Burghsluis op Schouwen. De oorzaak? Terwijl de bouw van gezinskeukens, die in de Am bonezen-woonoorden moeten worden gebouwd om het voor deze

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Kleuters iu Vlissingen's Havendorp hebben thans een eigen school. ... De kleuters uit het Havendorp waren gistermiddag een beetje beduusd door al die dames en heren, die in hun schooltje had den plaats genomen, doch het ijs was gauw gebroken. En hoe wel er hier en daar

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Metselaar uit Vlissingen deed hetzelfde in 't havendorp ... Ook al bij een naastwonende en al leenstaande vrouw sloeg de metselaar H. de K. uit Vlissingen (Havendorp) zijn slag. Eerst was hij met een vriend aan 't borrelen geweest in een café; hierna ging 't

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

TRIEST BEELD IN HAVENDORP ... De toestand in het uiterste uiteinde van het Havendorp spot met elk wel vaartsidee, dat de mens van 1960 in Nederland beheerst. Het ene gedeelte van de houten noodwoningen na het an dere valt

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

HAVENDORP ... De heer P. Bikker (CHU) gebruikte de rondvraag om nogmaals een harte- kreet te uiten over de toestand in het Havendorp. Hij noemde deze in twee woorden: ellendig en bedroevend. Vol gens de heer

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

In verband met de tijdelyke wyziging van de dienstregeling der Prov. Stoombootdienst VlissingenBreskens wordt de dienstregeling van de autobusdienst Vlissingen StadVlissingen (Station)Havendorp v ... 6 Havendorp

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Vlissingen; 10 ds Breukel- man, 5 ds Aalberse; Havendorp: 10 ds Hartjes; Bruinisse: 9.30 en 3.30 ds Marsman; Oostkapelle; 10 ds Don, 2.30 ds Richard, Oudelande: 9.30 ds Spreeuwen- berg, 2 ds Heijmans. ... Havendorp en Westkapelle.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Do heer Van Schjjndel (P. v. d. A.) dringt aan op snellere op lossing van het verlichtingsvraag- stuk in het Havendorp, hjj krijgt den indruk, dat dit op do lange baan gaat. De voorz. zegt toe, dat ... Lage Zwaluwo. De heer Van Poelje (P. v. d. A.) vraagt naar dè'busverbinding met het Havendorp, als er tenminste voor de schoolkinderen geen rege ling wordt getroffen, zullen deze de Bcholen te Souburg gaan be

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

HET HAVENDORP IN DE BELANGSTELLING. STICHTING POSTAGENTSCHAP IN STADSCENTRUM ZAL WORDEN OVERWOGEN. ... Uit antwoorden op door andere leden nog gestelde vragen bleek, dat de weg naar het Havendorp door den polder zal worden ver hard met puin; dat B. en W. zul len overwegen, zulks met het oog op de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Uleuteronderwys bepleitte hy een uit zonderingspositie voor de kleuterschool in het Havendorp. Later zwaaide de heer van Poelje plotseling om, trok een voorstel ln om met een heel ander voorstel voor de dag te ... schoolgeld moet worden betaald. Deze nieuwe regeling betekende voor de ouders van de kin deren, die in de noodkleuterschool van het Havendorp komen, een aanzienlyke verhoging, zo meende de heer van Poel je. Hy

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Maandag 1 Mei „Crescendo", Havendorp; Maandag 1 Mei „Ons Genoegen", Bellamypark; Vrij dag 5 Mei „Ons Genoegenvau 19.3021.30 uur, Bellamy perk Vrijdag 5 Mel .St. Caecilla", idem Havendorp; Donder lag ... Genoegen", Bellamypark; Zater dag 24 Juni, „St. Caecilla", Bel lamypark; Zaterdag 1 Juli, „Ons Genoegen", Havendorp; Donder dag 6 Juli, „Ons Genoegen", Bel lamypark; Zaterdag 15 Juli, „St. Caecilla

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Wachtlokaal Havendorp. ... Op het verzoek van B. en W. tot het plaatsen van een wacht lokaal voor de buspassagiers bij het Havendorp door de N.V. Stoomtram Walcheren i^ nog niet geantwoord, zo werd op een schriftelijke vraag

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Kerkdiensten In het Havendorp, ... Voor het Havendorp heb ik een minder prettig bericht: de dienst van a.s. Zondag kan niet door gaan, daar de cantine niet beschik baar is, Voortaan zal er slechts ééns in de veertien dagen dienst zijn

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

In de rondvraag stond wel zeer het Havendorp in het cen trum der belangstelling. Dhr J. M a r ij s (A.R.) vroeg verbetering van den z.g. Pol derweg daarheen, dhr M, Schillemans (C.P.N.) noemde het ... een „dooldorp", omdat er geen. lichtpunten en geen straatnamen zijn en dhr M. J. v. Poelje (P. v, d. A.) vond het niet billijk, dat de bewoners van Havendorp 35 cent per week extra voor de waterleiding

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Het Havendorp krijgt een ... De Stichting Nederl. Volksher stel heeft vota- de bewoners van het Havendorp een ontspannings barak beschikbaar gesteld, bene vens f4500 als bydrage in de op- bouwkosten van deze barak.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

: 10 en 2.30 ds Breukelman, (6 Kerstfeest). Tho- len: 10 ds Kooreman, 3 ds de Brés. Vlissingen: 10 ds Hartjes, 5 ds Schoch, Havendorp: 10 ds Aalbers, (stad: 10 ds Aalbers). Waarde9.30 ds den Boer, 2 dhr ... driks; Havendorp: 5 ds v. d. Berg. Wemeldinge10 ds v. Dijk, 2.30 leesd. Wolfaartsdijk: 10 en 2.30 ds v. Heiningen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Verbetering busdienst Vlissingen-Havendorp. ... Lang en veel is er geklaagd over de verbinding Vlissingen stad-station-Havendorp. En te recht, want niet zelden gebeurde het, dat de bus overvol vertrok.