Krantenbank Zeeland

HomeSearch

219 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 3

Vlissings havendorp stuurt gemeente brief op poten ... Onlangs ontvingen de bewoners een schryven „Aan dc bewoners van het Havendorp", waarin dc gemeen te Vlissingen kritiek uitte op de vor ming van vuilnisbelten, kritiek zowel op hygiënische als op

| de Stem | pagina 17

Havendorp tot dag op peil ... Havendorp, het „Nooddorp" niet van Rogier van Aerde maar van Vlissingen moet weg. Maar zo lang het nog niet verdwenen is, moet er in ieder geval voor gewaakt worden, dat de leefbaarheid ervan niet

| de Stem | pagina 2

Havendorp weer punt van discussie in de raad ... Het Havendorp, voor velen in en buiten Vlissingen een steen des aanstoots, is in de gisterenmiddag gehouden vergadering van de Vlis- singse raad opnieuw en onver wacht punt van discussie gewor den

| de Stem | pagina 2

Een recreatie barak voor het Havendorp ... het AANBOD van een barak door Volksherstel, bestemd voor het Havendorp, lokte hef tige discussies uit. De heer Post wilde ook dit aanhouden, de heer Ventev'ogel vreesde een groot exploitatietekortde

| de Stem | pagina 2

Winkeliers willen weg uit Havendorp ... Een aanal in Havendorp geves tigde winkeliers heb ende raad ver zocht om toewijzing van gronden in 't nieuw te bouwen stadsgedeelte, om daarheen hun zaken te verplaatsen.

| de Stem | pagina 2

ZORGELIJKE TOESTAND IN HET HAVENDORP ... Voor de bewoners van het Haven dorp, aan de buitenhaven, wordt het wonen in deze „noodwjjk", kort na de oorlog aangelegd, steeds bezwaarlijker. De enige slagerij in het Havendorp is na een inspectie

| de Stem | pagina 2

BARAK HAVENDORP BLIJFT STAAN ... Ofschoon de overeenkomst tussen de gemeente Vlissingen en de N.V. Haven van Vlissingen betreffende de huur van het stuk grond waarop de z.g. ontspan- ningsbarak nabij het Havendorp staat, in augustus

| de Stem | pagina 4

L. DE KEYZER, Havendorp 410 ... BELLAMYPARK 22 TEL. 90 Aan de bewoners van het HAVENDORP maken wij bekend, dat de KOLENRONNEN 62 en 63 OOK INGE LEVERD kunnen worden bij den Heer 678—o

| de Stem | pagina 4

uAUTOBUSDIENST VLISSINGEN (STAD)—VLISSL\ GEN (STATION) EN HAVENDORP v.v. ... De ritten gemerkt Hd. rijden van of tot Havendorp. Halten zijn: Bellamy.park, Betje Wolffplein, Paul Krugerstraat, Scheldestraat, van Dishoeckstraat, Keer sluis. Station, Havendorp. 832-o

| de Stem | pagina 4

op heT traject VLISSINGEN stad-VLISSINGEN station/Havendorp (lijn 2 en lijn 6). ... M.i.v. 1 FEBRUARI a.s. zullen de tarieven voor het traject Vlissingen stad-station/Havendorp als volgt worden gewijzigd:

| de Stem | pagina 3

De uitreiking van schoenenbonnen volgens het nieuwe systeem voor de inwoners der gemeenten Biggekerke, Koudekerke, Havendorp. Ritthem, Me liskerke, Souburg en Zoutelande zal geschieden aan alle ... personen met "n stamkaartnummer, eind:gend op een cijfer 0. 16 Oct. Zoutelande 9-12, 17 Oct. Ritthem 9-12, 17 Oct. Havendorp 1,30-4, 17 Oct. Souburg 9-12, 18 Oct. Meliskerke 9-12, 18 Oct. Souburg 9-12, 21

| de Stem | pagina 8

De halten zijn: Middelburg Markt Station N.S- De Parel Kleine Abeele Grote Abeele Ronde putje Oranjeplein 't Zwaantje Havendorp Keersluis Kantoor Schelde Betje Wolfplein 902-o

| de Stem | pagina 3

Wijziging uitreikingsuren Souburg en Vlissingen Havendorp. ... Te Vlissingen Havendorp worden de uitreikingsuren op 23 en 24 Juni a.s. van 10-12 en van 13.30-15.30 uur.

| de Stem | pagina 3

Winkeliers blijven nog in Havendorp ... Het college van b. en w. kreeg machtiging aan de in Havendorp ge vestigde winkeliers, die om zaken hadden gevraagd in nieuw-Vlissingen mee te delen, dat in het plan-Oost en in het uitbreidingsplan

| de Stem | pagina 4

Een z.g.a.n. wollen kamgaren mantelpak maat 40 en een paar lage zwarte herenschoenen maat 42 te koop. Te bevragen: Havendorp 630. 5e Gaffelstr., Vlissingen.57

| de Stem | pagina 7

in het Havendorp te Vlissingen, te weten: 5 blokken van 8 woningen en 1 blok van 10 woningen. Kadastraal sectie C no. 1752 ged., nrs. 705 tot en met 754, zowel in massa of per blok van 8 of 10

| de Stem | pagina 4

Wij zijn de hoogste in schrijvers op de 50 stuks houten woningen, die gele gen zijn Havendorp te Vlis- singen. Deze woningen die zeer geschikt zijn voor een zomerverblijf aan de kust, wordt u nu in

| de Stem | pagina 4

a. liet slopen van 25 stenen noodwc ningen in het Havendorp te Vlissingen t.w. 3 blokken van 8 woningen, kad. sectie C no. 1752 ged., genummerd 681 t/m 704;

| de Stem | pagina 3

Het Havendorp ... Het Havendorp houdt de aan dacht der raadsleden gevangen. De heeren Marijs (AR) en v. Sehijndel (PvdA) drongen aan op het einde lijk aanbrengen van een behoorlijke verlichting: de bewoners kunnen in

| de Stem | pagina 4

a. het slopen van 9 houten noodwo ningen in liet Havendorp te Vlissin gen, t.w. 1 blok van 4 woningen. 1 blok van 3 woningen en 1 blok van 2 woningen, kad. sectie C no. 1752 ged. genummerd 391 t ... b. het slopen van 12 stenen noodwo ningen in het Havendorp te Vlissin gen t.w. 6 blokjes van 2 woningen kad. sectie C 1752 ged., genummerd 400 en 401, 521 t/m 524, 569 t/m 572, 777 en 778.

| de Stem | pagina 3

KLEUTERSCHOOL HAVENDORP ... Ook stellen B. en W. de raad voor f 5300.— beschikbaar te stellen voor ombouw van de ontspanningsbarak in Havendorp tot kleuterschool.

| de Stem | pagina 3

Het Havendorp. Nederl Volks herstel heeft een barak beschikbaar gesteld, welke in het Havendorp een plaats krijgt. Zij heeft een af meting van 21 bij 6 meter en leent zich uitstekend /oor

| de Stem | pagina 3

zich de ben 612 bevindt in aan merking kunnen komen" voor een schoenenbon naar keuze. Voor de inwoners der gemeenten: Bigge- kerke. Havendorp (Vlissin-»en), Koudekerke, Meliskerke, Ritthem, Souburg ... Dinsdag 17 Juni: Havendorp van 9-12 en van 2-4 uur.

| de Stem | pagina 3

De uitreiking van de bonkaarten K-L 909 te Vlissingen Havendorp, Nieuw «n St. Joosland, Vrouwenpolder, Biggeker- ke, Meliskerke en Arnemuiden zal als volgt geschieden: ... Vlisslngen Havendorp: 9 Mei Niet-zelf- verzorgers letter A t.m. K. 10 Mei Niet zelfverzorgers letter L t.m. Z.

| de Stem | pagina 3

De directeur van de Distributie- kring Walcheren maakt bekend dat de uitreiking van bovenstaande bon kaarten te St. Laurens. Vlissingen, Vlissingen-Havendorp, als volgt zal geschieden: ... Vlissingen-Havendorp: 18 Nov. niet- zelfverz. lett. A tm. K; 19 November L tm. Z.

| de Stem | pagina 2

Negen Ambonese gezinnen zijn gis terochtend uit het Ambonezen-woon oord Vlissingen (havendorp) overge bracht naar het woonoord Burghsluis op Schouwen. Van het commissari aat voor Ambonezenzorg ... zorgen, overal elders zonder moeilijkheden en in enkele woonoorden zelfs met de daad werkelijke medewerking van de be woners verloopt, stuitte deze in het woonoord Vlissingen (havendorp) op verzet.

| de Stem | pagina 3

spraken alle fracties hun verlangen uit het complex nood woningen, vooral in Havendorp, zo mogelijk in zijn geheel of anders in grote gedeelten op te heffen en af te breken. Vlissingen heeft vorig jaar meer ... woningen afgebroken dan er voor terug gekregen. Er werden n.l. 72 wonyigen in Havendorp gesloopt, waarvoor een ver vangend bouwvolume van 48 woningen beschikbaar was. Vlissingen heeft nog 384 noodwoningen

| de Stem | pagina 3

belangrijk middel om de toe nemende jeugdcriminaliteit te bestrijden. De toestand van het Havendorp baarde hem veel zorg. Hij gaf in overweging de bewoners van dit, uit noodwoningen bestaande dorp, voorrang te ... Na ook bij de zorgelijke toestand van het Havendorp te hebben stilgestaan, zei de spreker gaarne nadere mede delingen te ontvangen over het stadium waarin de plannen tot gedeeltelijke dem ping van de

| de Stem | pagina 2

Dit een door ons ingesteld onder zoek bleek, dat in het havendorp thans pLm. 80 kinderen in de leeftijd van 4—6 jaar woonachtig zijn. Veilig heidshalve wordt voorlopig een Ieer- lingental van 60 ... EEN KLEUTERSCHOOL OP HAVENDORP

| de Stem | pagina 4

VOOR DE onderlinge competitie werd zaterdagmiddag op het sport terrein van Havendorp een voet balwedstrijd gespeeld tussen het PZEM-elftal te Vlissingen en het PZEM-elftal Middelburg, welke door

| de Stem | pagina 28

echter pas gerealiseerd wore als we kunnen beschikken over t behoorlijk crossterrein. En daar m; keert het nu nog aan want op Havendorp kunnen we niet me terecht in verband met de vesti'gi van industrie.

| de Stem | pagina 4

Het slopen van 78 stenen noodwonin gen in het „Havendorp" te Vlissingen, t.w. 4 blokken van 8 woningen (kl. type), 4 blokken van 6 woningen, 2 blokken van 6 woningen (kl. type). 2 blokken van 4

| de Stem | pagina 8

Het feest wordt daarna voortgezet met de fanfare Hooit Gedacht uit Graauw die een rondgang maakt door het havendorp, om daarna een concert op de kiosk te geven, 's Avonds is er in de grote tent een

| de Stem | pagina 3

Vrjjdag gehouden raadsvergade ring werd o.m. besloten tot aan koop van 45 lichtmasten voor het Havendorp. Bij Ged. Staten zal er op worden aangedrongen de wethouderssalarissen op 3000 gld te brengen