Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.239 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 3

Vlissings havendorp stuurt gemeente brief op poten ... Onlangs ontvingen de bewoners een schryven „Aan dc bewoners van het Havendorp", waarin dc gemeen te Vlissingen kritiek uitte op de vor ming van vuilnisbelten, kritiek zowel op hygiënische als op

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Maatschappelijk Werk wil opheffing van Havendorp ... . Vraagstukken welke in het bijzonder door de aanwezigheid van nog een groot aantal excen trisch gelegen noodwoningen zoals in het Havendorp het geval is dringend om een oplossing vragen. De Commissie van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Havendorp zo snel mogelijk opheffen" ... voor de samenstelling van een sociografisch rapport over „Het Havendorp en zijn bewo ners". In een omvangrijk en ge ïllustreerd rapport komt de sa mensteller mr. J. L. Osterman, hoofdcommies bij de

| de Stem | pagina 17

Havendorp tot dag op peil ... Havendorp, het „Nooddorp" niet van Rogier van Aerde maar van Vlissingen moet weg. Maar zo lang het nog niet verdwenen is, moet er in ieder geval voor gewaakt worden, dat de leefbaarheid ervan niet

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

JACHTHAVEN EN HAVENDORP BIJ VEERHAVEN DE VAL ZIERIKZEE ... zogenaamd 'havendorp' in de Galgepolder, oostelijk naast de veerhaven. In het - niet openbare - plan wordt uitgegaan van een jachthaven met ongeveer 500 ligplaatsen en een dorp van ongeveer 200 woningen, met

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

uit kamp «Havendorp Burghsluis ... -woonoord Havendorp werden negen gezinnen overgebracht naar het woonoord Burghsluis op Schouwen. De oorzaak? Terwijl de bouw van gezinskeukens, die in de Am bonezen-woonoorden moeten worden gebouwd om het voor deze

| de Stem | pagina 2

Havendorp weer punt van discussie in de raad ... Het Havendorp, voor velen in en buiten Vlissingen een steen des aanstoots, is in de gisterenmiddag gehouden vergadering van de Vlis- singse raad opnieuw en onver wacht punt van discussie gewor den

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Kleuters iu Vlissingen's Havendorp hebben thans een eigen school. ... De kleuters uit het Havendorp waren gistermiddag een beetje beduusd door al die dames en heren, die in hun schooltje had den plaats genomen, doch het ijs was gauw gebroken. En hoe wel er hier en daar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

Vlissings Havendorp heeft contact-comité ... Sedert gisteravond heeft het Havendorp bij Vlissingen een contact-comité, dat zich ten doel heeft gesteld wensen van de bewoners van deze wijlt over te brengen aan het gemeentebestuur van Vlissingen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Havendorp: vergaarbak van puinhoop en ruïnes ... wethouder Smit aan, „het Havendorp zo spoedig mogelyk geheel ontrui men". Maar wethouder Gillissen Ver- schage, die voor de vervangende woonruimte moet zorgen, weet hoe moeilijk deze oplossing snel te verwe

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Het Havendorp: als door een orkaan getroffen ... Wie regelmatig in dit Havendorp komt, weet dat er nog onsmakelij ker gevolgen zijn van deze verpau pering dan de direct zichtbare „ver- schrikkelije bende". Zo langzamer hand wordt het misschien tijd

| de Stem | pagina 2

Een recreatie barak voor het Havendorp ... het AANBOD van een barak door Volksherstel, bestemd voor het Havendorp, lokte hef tige discussies uit. De heer Post wilde ook dit aanhouden, de heer Ventev'ogel vreesde een groot exploitatietekortde

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

AMB0NESE AV0NDMARKT OP VOETBALVELD IN HAVENDORP ... avondniarkt Vrijdag avond voorgeschoteld kregen, Deze maEkt werd op het voetbaRprrein hij het Havendorp in Vlissingen gehou den en werd georganiseerd door het Veteranep-Legioen Nederland, tot steun aan de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

HAVENDORP IN VLISSINGEN VRAAGT: HOE LANG NOG ... Maar wie zijn oor te luisteren legt vooral ook in de jonge gezinnen, kan in Havendorp legio klachten verne men. Wij hebben hier en daar een bezoek gebracht, een bezoek, dat ze ker niet de algemene

| de Stem | pagina 2

Winkeliers willen weg uit Havendorp ... Een aanal in Havendorp geves tigde winkeliers heb ende raad ver zocht om toewijzing van gronden in 't nieuw te bouwen stadsgedeelte, om daarheen hun zaken te verplaatsen.

| de Stem | pagina 2

ZORGELIJKE TOESTAND IN HET HAVENDORP ... Voor de bewoners van het Haven dorp, aan de buitenhaven, wordt het wonen in deze „noodwjjk", kort na de oorlog aangelegd, steeds bezwaarlijker. De enige slagerij in het Havendorp is na een inspectie

| Scheldebode | pagina 6

HAVENDORP 602, H. J. THOOLEN, VLISSINGEN WALSTRAAT I25, „MAGAZIJN DE OOIEVAAR", VLISSINGEN ... Te koop: Meisjesfiets, Ift. 8 jaar, en Damesfiets. Havendorp 531.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Metselaar uit Vlissingen deed hetzelfde in 't havendorp ... Ook al bij een naastwonende en al leenstaande vrouw sloeg de metselaar H. de K. uit Vlissingen (Havendorp) zijn slag. Eerst was hij met een vriend aan 't borrelen geweest in een café; hierna ging 't

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

VLISSINGS HAVENDORP: f 116,25 VOOR HET DORP ... noodwo ningen in het havendorp mogelijk te maken", zo schrijven b. en w. Het probleem van het slopen van de noodwoningen vraagt steeds dringend om een oplossing. Vooralsnog kan die oplossing nog niet tot

| de Stem | pagina 2

BARAK HAVENDORP BLIJFT STAAN ... Ofschoon de overeenkomst tussen de gemeente Vlissingen en de N.V. Haven van Vlissingen betreffende de huur van het stuk grond waarop de z.g. ontspan- ningsbarak nabij het Havendorp staat, in augustus

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

TRIEST BEELD IN HAVENDORP ... De toestand in het uiterste uiteinde van het Havendorp spot met elk wel vaartsidee, dat de mens van 1960 in Nederland beheerst. Het ene gedeelte van de houten noodwoningen na het an dere valt