Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.314 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

VLISSINGEN, 2-5. Tijdens een huiselijke twist heeft de opkoper A. W. van den E., in zijn woning in het Havendorp te Vlissingen zijn echtgenote met een breekijzer neergeslagen. De man rende over stuur

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

De z.g. Steravonden in Koudekerke, Vlissin gen, Havendorp en Souburg waren goed ver zorgd. Vooral in Vlissingen is prachtig gezongen en het mandoline-ensemble heeft ons goede dien sten bewezen en ... over het woord van Ds Sillevis Smitt is veel nagesproken. Buitenkerkelijk publiek was in Vlissingen ruim aanwezig, in Havendorp maar weinig. Het blijft daar moeilijk om mensen voor zo'n samenkomst uit

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

schapen te besteden. Daar om heb ik getracht, waar mogelijk, en met medeweten van de Plervormde pre dikanten, iets voor deze mensen te doen. In Vlissingen loopt een Bijbelkring en ook in het Havendorp heb ... hart, dat het huisbezoekwerk in Vlissin gen steeds het zwakke punt is gebleven. Zelf mocht ik daar en in het Havendorp yeel huisbezoeken afleggen en kwam tel kens weer onder de indruk van de vele

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

Zo was er een lichtbeeldenavond voor de Vrouwenclubs te Middelburg op 25 Nov., waar gesproken werd over de „Ne gerhut van Ook Tom". Ditzelfde onder werp werd behandeld in de Zaaiweek in het Havendorp ... Havendorp heb ik, evenals de anderen, met een Zuster der Gemeente, bij onbe kenden aangebeld en konden we een paar goede bezoeken brengen. Ook in West- kapelle heb ik nog met personen contact, die door mij

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

De reis werd vervolgens voortgezet naar Vlissingen. Hier begaf het gezelschap zich naar het havendorp, waarvan de woningen half Juni opgeleverd hadden moeten worden. Door stagneering in de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Mej. VOORBERGEN, Verloskundige te Vlissingen, houdt voortaan SPREEK UUR in het Havendorp 603, 's Woensdagsmorgens van 10 tot 11 uur. ... JAC. DE VOS, Havendorp 393 - Vlissingen, of Scherminkelstraat 10, Vlissingen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

In de rondvraag stond wel zeer het Havendorp in het cen trum der belangstelling. Dhr J. M a r ij s (A.R.) vroeg verbetering van den z.g. Pol derweg daarheen, dhr M, Schillemans (C.P.N.) noemde het ... een „dooldorp", omdat er geen. lichtpunten en geen straatnamen zijn en dhr M. J. v. Poelje (P. v, d. A.) vond het niet billijk, dat de bewoners van Havendorp 35 cent per week extra voor de waterleiding

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Vanuit het noodwoningencom plex „Havendorp" bereikten ons verschillende klachten omtrent de afwerking der huizen, het dure water, enz. In verband daarmede ontvingen wij van zeer bevoegde zijde eenige

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Do heer Van Schjjndel (P. v. d. A.) dringt aan op snellere op lossing van het verlichtingsvraag- stuk in het Havendorp, hjj krijgt den indruk, dat dit op do lange baan gaat. De voorz. zegt toe, dat ... Lage Zwaluwo. De heer Van Poelje (P. v. d. A.) vraagt naar dè'busverbinding met het Havendorp, als er tenminste voor de schoolkinderen geen rege ling wordt getroffen, zullen deze de Bcholen te Souburg gaan be

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Tusschen Vlissingen Stad Havendorp zal een Dodge rij den. Op den dienst Middel burgSouburg zal volgende week een groote bus gaan rfj- den, n.l. een Chevrolet, die tot nu toe op de lijn Middelburg

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Echter zal één der Dodges gaan rijden op den dienst Vlissingen Stad-Havendorp. ... Jhr. Mr de Casembroot deelde tijdens het oponthoud van de proefrit te Vlissingen mede, dat een dienst tusschen Middelburg via Souburg naar het Havendorp over den Ouden Vlissingschenweg nog op het

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

De Distributiedienst Kring Vlissin- gcu maakt bekend, dat de uitreiking van schoenenbonnen volgens het nieu we systeem voor de inwoners der ge meenten Souburg, Biggekerke, Rit- them, Havendorp en ... Koudekerke zal geschieden aan alle personen met 'n Htumkaartnummer, eindigend op een cijfer 4: 11 Sept. Souburg 9—12 en 2—4; 12 Sept. Ritthcm 9—12; 12 Sept. Havendorp 1.30—4; 13 Sept. Koude kerke 9—12 en 2

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

De Distributiedienst Kring Vlissin gen maakt bekend, dat de uitreiking van schoenenbonnen volgens het nieu we systeem voor de inwoners der gemeenten Biggekerke, Kouderkeke, Havendorp, Ritthem ... Donderdag 17 Oct.: Ritthem. van 9—12 uur; Havendorp van 1.304 u. Souburg van 912 uur.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Uitreiking Petroleumkaarten te Vlis singen, Havendorp, Koudekerke, Big- gekerke, Meliskerke, Zoutclande, Westkapelle, Souburg, Ritthem. ... Vüssingen-Havendorp: op Zaterdag 19 Oct. van. 912 u.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

In het Havendorp is een barak aangekomen, welke beschikbaar is gesteld door Nod. Volksherstel. Deze barak, die een afmeting heeft van 21X 6 Meter, is be stemd voor recreatie (ontspan- nings

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Tholen: 10 ds de Bres, 6.30 ds van Griethuijsen; Vlissingen: Havendorp 10 ds Hartjes; Westkapelle9.30 ds Reus (H.A.), 2.30 ds Nicolaï; Wil- helminadorp: 10 dhr Over- gaauw, 6 ds Nutbey; Wol ... : 10 en 3.30 ds v. d. Berg; Tholen; 10 en 5 ds Kuipers; Veere: 9.30 en 3 ds Streefkerk; Vlissingen: 9.30 en 5 ds Hindriks. Havendorp 3 ds HindriksWemeldinge10 en 2.30 ds v. Dijk; Westkapelle: 9.30 leesd

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Voor de verlichting van het Havendorp vragen B. en W. toestemming tot den aankoop van een 45-tal ijzeren masten van de trambaan Middelburg •Vlissingen, die per stuk f 75- kosten. Voor vervoer ... deze masten te plaatsen in het Havendorp, 4 op den toegangsweg van dit dorp, 2 in de verlengde Paul Krugerstraat, 3 in het noodwo ningencomplex bij de voorm. trambaan van de Stoomtram Walcheren, terwijl

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

1 beek, 5 ds Aaibers; N. Kerk 0 ds Schoch; Havendorp 9 ... . Poortvliet: 10 en 2.30 leesd. Souburg: 9.30 en 3 ds v. d. Berg. Tholen: 10 en 5 leesd. Veere: 9.30 en 3 ds Streefkerk. Vlissingen: 9 en 5 ds Hindriks (voorber. H.A.). (Havendorp)3 ds Hindriks. Wemeldinge: 10