Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.314 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

De eerste woningen van Havendorp betrokken. ... Achter de haven verryst op een terrein van 778.450 m2 een dorp, dat later in de annalen van Vlissingen waarschgnlgk als „Havendorp" zal worden genoemd. Straat na straat wordt daar gebouwd. Noodwo

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

De reis werd vervolgens voortgezet naar Vlissingen. Hier begaf het gezelschap zich naar het havendorp, waarvan de woningen half Juni opgeleverd hadden moeten worden. Door stagneering in de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

In de rondvraag stond wel zeer het Havendorp in het cen trum der belangstelling. Dhr J. M a r ij s (A.R.) vroeg verbetering van den z.g. Pol derweg daarheen, dhr M, Schillemans (C.P.N.) noemde het ... een „dooldorp", omdat er geen. lichtpunten en geen straatnamen zijn en dhr M. J. v. Poelje (P. v, d. A.) vond het niet billijk, dat de bewoners van Havendorp 35 cent per week extra voor de waterleiding

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Echter zal één der Dodges gaan rijden op den dienst Vlissingen Stad-Havendorp. ... Jhr. Mr de Casembroot deelde tijdens het oponthoud van de proefrit te Vlissingen mede, dat een dienst tusschen Middelburg via Souburg naar het Havendorp over den Ouden Vlissingschenweg nog op het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Vrijdagavond hield de buurtvereeniging „Havenbe- lang" in het Havendorp te Vlissingen een algemeene ver gadering. Na opening door den voorzitter, den heer W. van Duure, werd medege deeld, dat het ... Havendorp er veertig lichtpunten by krygt. Van deskundige zyde werd een causerie gehouden over de rattenbestrijding. Binnen kort zullen nieuwe verdel gingsmiddelen gebruikt wor den. Zaterdagmiddag 7 Dec. zal

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Voor de verlichting van het Havendorp vragen B. en W. toestemming tot den aankoop van een 45-tal ijzeren masten van de trambaan Middelburg •Vlissingen, die per stuk f 75- kosten. Voor vervoer ... deze masten te plaatsen in het Havendorp, 4 op den toegangsweg van dit dorp, 2 in de verlengde Paul Krugerstraat, 3 in het noodwo ningencomplex bij de voorm. trambaan van de Stoomtram Walcheren, terwijl

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Dhr. Marijs (AR) stelde voor een geleelte van de lichtmasten, die voor het Havendorp zijn bestemd te gebruiken voor Tuindorp. Doch dit was volgens dhr. Popering niet mogelijk, daar Havendorp deze pa ... Vr) of deze kabel alleen voor de verlichting van het Havendorp nodig was of ook voor Souburg moest dienen. Indien ooi; voor het .laatste dan verklaarde hij zich te genstander.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

OOK HAVENDORP WORDT BEPLANT. Geen prikkeldraad. ... Ook Havendorp, de noodwo ningengemeenschap van Vlis singen, krijgt een groene tint In de paadjes achter de wo ningen zullen bomen en strui ken worden geplant en de weg, die gedeeltelijk door Haven

| de Stem | pagina 1

Het ligt in het voornemen om de in aanbouw zijnde ontspanningsbarak in het havendorp te Vlissingen op 31 October enigszins feestelijk in gebruik te nemen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

hebben geplant, overgenomen en het arbeidsterrein uitgebreid tot de Koudekerkseweg, de Singel en het Havendorp. De waarne mend voorzitter der stichting, Ds Hindriks, en de wethouder van onderwijs hielden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

In 't Havendorp te Vlissingen heeft een zonderling, individu de laatste dagen de bewoners ln een grote opwinding gebracht. In niet minder dan 19 gevallen werden -n.l. de kleren van 3- a 4-jarlge ... De opwinding ln 't Havendorp werd voornamelijk veroorzaakt doordat de bewoners elkaar gin gen verdenken.

| de Stem | pagina 1

Tot hoofd der openbare kleuter school in het Havendorp werd na overleg met gesloten deuren, be noemd mej. P. Timmerman, hoofd der fröbelschool te Hansweert.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Kleuters iu Vlissingen's Havendorp hebben thans een eigen school. ... De kleuters uit het Havendorp waren gistermiddag een beetje beduusd door al die dames en heren, die in hun schooltje had den plaats genomen, doch het ijs was gauw gebroken. En hoe wel er hier en daar

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

VeereVrouwenpol der heelt eveneens enkele kleine wijzigingen ondergaan. Tenslotte is er een kleine wijziging aange bracht in de dienst Vlissingen stad- HavendorpStation, we gens de kleine veranderingen in de aankomst

| Scheldebode | pagina 1

Spreekuur voor kraamhulp voor taan elke Maandagmiddag van 2-3 uur in het Medi«ch Centrum te Vlissingen (inplaats van Ver- kuyl Quakkelaarstraat44)Spreek- uur Havendorp 609, 's Woens dags van 4

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Bij de rondvraag vroeg de heer van Sabben hoe het kan, dat een ongetrouwd man in Havendorp een woning voor zichzelf kon krij gen en bovendien nog een voor schot van de Volkscredietbank, Daar er nog

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Bij de ingekomen stukken was een rapport, n.a.v. een vraag van de heer van Sabben over het toe wijzen van een noodwoning in Havendorp aan een alleenstaande man, die bovendien in concubi naat leeft

| de Stem | pagina 1

TAEZE reparatiewerkplaatsen zijn ui- teraard aan de Buitenhaven ge vestigd en wel tussen het Havendorp en het Station N. S. Het terrein is met een spoorlijn bereikbaar, zodat de materialen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Zaterdagavond maakte St. Caecilia nog een muzikale rondgang door de stad, nadat eerst op het Havendorp nog was geconcerteerd. Met de kinderoptocht mee had dit gezelschap een zeer zwaar programma te

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

In Vlissingen was de ontvangst v-.n het beeld bij een amateur, de heer Kuzee in Havendorp en bij twee radio- handelaren, de heren van Oeveren en van den Berg, goed, doch het geluid minder.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Uleuteronderwys bepleitte hy een uit zonderingspositie voor de kleuterschool in het Havendorp. Later zwaaide de heer van Poelje plotseling om, trok een voorstel ln om met een heel ander voorstel voor de dag te ... schoolgeld moet worden betaald. Deze nieuwe regeling betekende voor de ouders van de kin deren, die in de noodkleuterschool van het Havendorp komen, een aanzienlyke verhoging, zo meende de heer van Poel je. Hy

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

, totdat in September 1949 de gemeente de eerste openbare kleu terschool opende in het Havendorp. ... Na een hartelijk woord van mej. P. G. Ai Timmerman (hoofd van de Havendorp-school) en een dank woord van mej. Biondina, werd kof fie geserveerd en tenslotte maakten de genodigden een rondgang door

| Scheldebode | pagina 1

In Souburg zullen een reeks Evangeliesamenkom sten gehouden worden in de zaal „Rode Kruis", Pas poortstraat 14 op Donderdagsavonds 8 uur en Zon dagsavonds 7.30 uur. Op het Havendorp zaal 609

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Brand in Havendorp te Vlissingen, Door buurman kordaat geblust. ... Gistermiddag ontstond brand in een noodwoning in het Havendorp te Vlis singen, doordat Mevr. K., bezig met haar huishoudelijk werk, een bran dend petroleumtoestel omstootte. De brandende olie liep

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Gisteravond waren er concerten. „St. Caecilia" speelde op de tent in het Bellamypark, „Ons Genoegen" concer teerde in plan-Oost en „Crescendo" zorgde voor muzikaal genoegen in het Havendorp. Vooral

| Scheldebode | pagina 1

Langs de juist geopend speeltuin trokken des middags de V.T.V. en Ons Genoegen beiden met hun signaalafdelingen. Des avonds gaf de Accordeonvereniging Crescendo een concert in het Havendorp. Op het