Krantenbank Zeeland

HomeSearch

88 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 11

Fonds (ESF). Maar eind november is bekend gemaakt dat het ESF met ingang van dit jaar minder gaat bijdra gen. Dit zou voor Sas van Gent resulteren in een te leveren bij drage van 35.000 gulden. ... kreeg wegens eveneens belasting fraude een gevangenisstraf van negen maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk opge legd. De officier had tegen hem een gevangenisstraf van een jaar geëist.

| de Stem | pagina 25

subsidie beschikbaar te stellen van 87.000 gulden. Daar naast heeft het college een aan vraag ingediend voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). „De evaluatie over 1996 is nog niet beschikbaar ... Terneuzen - Zelfs nadat hij door de sociale recherche was ge hoord en hem duidelijk was gemaakt dat hij over de schreef was gegaan, volhardde A.L. uit Sas van Gent in zijn uitkerings fraude.

| de Stem | pagina 23

: de grootste misdaad van deze eeuw is begaan door hele normale mensen. Dat is 'juist het enge. En geloof maar dat bij de beursmen sen die nu vanwege fraude zijn opgepakt niets mis is met hun serotonine ... "aarom bent u getrouwd? „Van- ,eSf de stront". Vanwege de „Om de stront. Kijk, mijn w en ik komen allebei van '«rkensbedrijven. Door te trou- konden we ons mestquotum jsgroten."

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Ook voor 1999 komt subsidie beschikbaar uit het Europees jj Sociaal Fonds (ESF), doelstelling 3. Met deze subsidie I vindt co-financiering plaats van nationale programma 's j| op het vlak van ... . ESF-aanvragen die na deze periode worden ingediend, kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien nog ESF-budget beschikbaar is. Deze aan vragen zullen op volgorde van binnenkomst worden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Kamer is woedend over fraude ... DEN HAAG - CDA, PvdA en GroenLinks vinden dat minister De Vries (Sociale zaken) de on derste steen boven moet krijgen over fraude met EU-geld bij Ne derlandse werkgelegenheids projecten.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

er sprake is van fraude", zegt het Tweede-Ka merlid Verburg (CDA). In 1999 krijgt Nederland uit het ESF in totaal 380 miljoen gulden. ... DEN HAAG - De Europese Unie zal de uitkeringen voor Neder landse werkgelegenheidspro jecten uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorlopig nog niet verlagen. „Het is nog te vroeg om te speculeren

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

DEN HAAG - Goede werkgele genheidsprojecten worden niet de dupe van de beslissing van de Europese Commissie om de sub sidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorlopig te be vriezen. ... „Er worden geen goede projec ten stopgezet. Wanneer ze aan de ESF-voorwaarden voldoen gaan ze door.", aldus gisteren een woordvoerster van het mi nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 58

subsidies (ESF-gelden) door de Arbeids voorziening. ... De Algemene Rekenkamer is van mening dat de Arbeidsbu reaus niet goed zijn omgespron gen met het geld dat minister De Vries van Sociale Zaken hen via het ESF had toebedeeld. De Vries heeft

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

van onze redactie economie de Tweede Kamer enkele maan den geleden weten dat de onder- ZOETERMEER - Arbeidsvoor- zoeken naar de manier waarop ziening kampt over het eerste de ESF-gelden de afgelopen ... ciaal Fonds (ESF). groting en prognoses bijstellen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

DEN HAAG - Oud-voorzitter van de Rekenkamer Henk Ko ning zal een onafhankelijk on derzoek leiden naar de veron derstelde fraude met Europese subsidies voor werkgelegen heidsprojecten (ESF ... Koning leidt onderzoek naar fraude EU-subsidie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Volgens Van der Doef is fraude voor de onregelmatigheden met de ESF-subsi- die een 'te groot woord'. „Het gaat eer der om declaraties die niet goed ver antwoord zijn." ... MIDDELBURG - Arbeidsvoorziening Zeeland heeft geknoeid met geld voor werkgelegenheidsprojecten uit het Eu ropees Sociaal Fonds (ESF). Contro leurs van de Europese Unie hebben dit ontdekt. Zij praten

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Ministerie wacht op rapport fraude met EU-subsidies ... VLISSINGEN - Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele genheid en Arbeidsvoorziening Nederland willen niets zeggen over de fraude door Arbeids voorziening Zeeland met Euro pese subsidies.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Arbeidsvoorziening Zeeland streeft ernaar de operatie per 1 april af te ronden. Of dat lukt is de vraag, gezien het Europese onderzoek naar fraude met ESF-gelden door Arbeidsvoor ziening Zeeland en ... begeleiden van mensen naar ander werk), Cen trum Vakopleiding (praktijk scholing), ESF Nederland

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 55

Arbeidsvoorziening Zeeland streeft ernaar de operatie per 1 april af te ronden. Of dat lukt is de vraag, gezien het Europese onderzoek naar fraude met ESF-gelden door Arbeidsvoor ziening Zeeland en ... begeleiden van mensen naar ander werk), Cen trum Vakopleiding (praktijk scholing), ESF Nederland

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 63

Arbeidsvoorziening Zeeland streeft ernaar de operatie per 1 april af te ronden. Of dat lukt is de vraag, gezien het Europese onderzoek naar fraude met ESF-gelden door Arbeidsvoor ziening Zeeland en ... begeleiden van mensen naar ander werk). Cen trum Vakopleiding (praktijk scholing), ESF Nederland

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 69

Arbeidsvoorziening Zeeland streeft ernaar de operatie per 1 april af te ronden. Of dat lukt is de vraag, gezien het Europese onderzoek naar fraude met ESF-gelden door Arbeidsvoor ziening Zeeland en ... begeleiden van mensen naar ander werk). Cen trum Vakopleiding (praktijk scholing), ESF Nederland

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 69

Arbeidsvoorziening Zee land fraude heeft gepleegd. ... mededelingen uit Brussel. De commissie die toeziet op de juis te besteding van Eux-opese sub sidies voor wex-kgelegenheids- projecten uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelde be gin februari dat

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 76

Arbeidsvoorziening Zee land fraude heeft gepleegd. ... Brussel. De commissie die toeziet op de juis te besteding van Europese sub sidies voor werkgelegenheids projecten uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelde be gin februari dat er onregelma tigheden waren

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

GOES - Het Centrum voor Vak opleiding in Goes heeft voor één a twee miljoen gulden gefrau deerd met subsidies uit het Eu ropees Sociaal Fonds (ESF). Het heeft geld aangevraagd en ge kregen voor ... onderzoek doet naar onregel matigheden met ESF-geld. De conclusie is voor het ministe rie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid aanleiding een ei gen onderzoek te starten naar de onregelmatigheden in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Koning komt tot onthutsende conclusies in onderzoek ESF ... VLISSINGEN - Het gebruik van de woorden fraude en be drog vindt oud-staatssecreta ris van Financiën Koning niet terecht. Wel is op een 'niet or dentelijke wijze omgespron gen met het aanvragen van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

PvZ wil reactie Staten op fraude met ESF-geld ... MIDDELBURG - De Parti j voor Zeeland in de Provinciale Sta ten wil dat Gedeputeerde Sta ten reageren op de berichtge ving rondom de fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

PvZ wil reactie Staten op fraude met ESF-geld ... MIDDELBURG - De Partij voor Zeeland in de Provinciale Sta ten wil dat Gedeputeerde Sta ten reageren op de berichtge ving rondom de fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

PvZ wil reactie Staten op fraude met ESF-geld ... MIDDELBURG - De Partij voor Zeeland in de Provinciale Sta ten wil dat Gedeputeerde Sta ten reageren op de berichtge ving rondom de fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 58

PvZ wil reactie Staten op fraude met ESF-geld ... MIDDELBURG - De Partij voor Zeeland in de Provinciale Sta ten wil dat Gedeputeerde Sta ten reageren op de berichtge ving rondom de fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

GOES - Het gesjoemel met geld uit het Europees So ciaal Fonds (ESF) door het Centrum voor Vakoplei ding in Goes is veel groter dan tot nu toe gedacht. Het ministerie van Sociale Zaken heeft ontdekt ... Hoewel niet direct sprake hoeft te zijn van fraude, is het minis terie van Sociale Zaken op zo veel aanwijzingen daarvoor gestuit dat het aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Minis terie in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

Aanleiding voor de haast van de Tweede Kamer is de groeiende- berichtenstroom over gesjoemel met gelden uit het Europees So ciaal Fonds(ESF), onder meer bij het Centrum voor Vakoplei ding in Goes ... raming en geen oordeel. De onderste steen moet in elk ge- valboven komen. Dan zal blij ken of er sprake is van fraude." Vermeend verwees verder door naar het ondex-zoek dat de com missie onderleiding van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Aanleiding voor de haast van de Tweede Kamer is de groeiende- berichtenstroom over gesjoemel met gelden uit het Europees So ciaal Fonds(ESF), onder meer bij het Centrum voor Vakoplei ding in Goes ... geen oordeel. De onderste steen moet in elk ge- valboven komen. Dan zal blij ken of er sprake is van fraude." Vermeend verwees verder door naar het onderzoek dat de com missie onderleiding van oud

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 40

Aanleiding voor de haast van de Tweede Kamer is de groeiende- berichtenstroom over gesjoemel met gelden uit het Europees So ciaal Fonds(ESF), onder meer bij het Centrum voor Vakoplei ding in Goes ... geen oordeel. De onderste steen moet in elk ge- valboven komen. Dan zal blij ken of er sprake is van fraude." Vermeend verwees verder door naar het onderzoek dat de com missie onderleiding van oud

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 50

Aanleiding voor de haast van de Tweede Kamer is de groeiende- berichtenstroom over gesjoemel met gelden uit het Europees So ciaal Fonds(ESF), onder meer bij het Centrum voor Vakoplei ding in Goes ... geen oordeel. De onderste steen moet in elk ge- valboven komen. Dan zal blij ken of er sprake is van fraude." Vermeend verwees verder door naar het onderzoek dat de com missie onderleiding van oud

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

gele gen dit dossier zo snel mogelijk af te ronden. De onderzoeks commissie die hij heeft inge steld voor onderzoek naar mogelijke fraude met ESF-sub- sidies moet van hem nog vóór de zomer rapporteren ... Financieel wanbeheer van de arbeidsbureaus en de overkoe pelende organisatie CBA, mo gelijke fraude met Europese subsidies en een logge bureau cratische organisatie in ontbin ding waarvan 10 procent

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

woordvoerders, ook maar steeds weer te laten ver klaren dat het Centrum Vakop leiding Goes bovenaan het lijstje staat van organisaties, die fraude hebben gepleegd en dus misbruik hebben gemaakt van de ... miljoenensubsidies van het ESF.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

Justitie Zeeland neemt onderzoek naar fraude met ESF-gelden over ... GOES - Het juridisch onder zoek naar de aangifte van moge lijke fraude met geld uit het Eu ropees Sociaal Fonds (ESF) door het Centrum voor Vakop leiding in Goes is door justitie in Rotterdam

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

Justitie Zeeland neemt onderzoek naar fraude met ESF-gelden over ... GOES - Het juridisch onder zoek naar de aangifte van moge lijke fraude met geld uit het Eu ropees Sociaal Fonds (ESF) door het Centrum voor Vakop leiding in Goes is door justitie in Rotterdam

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 43

Justitie Zeeland neemt onderzoek naar fraude met ESF-gelden over ... GOES - Het juridisch onder zoek naar de aangifte van moge lijke fraude met geld uit het Eu ropees Sociaal Fonds (ESF) door het Centrum voor Vakop leiding in Goes is door justitie in Rotterdam

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 55

Justitie Zeeland neemt onderzoek naar fraude met ESF-gelden over ... GOES - Het juridisch onder zoek naar de aangifte van moge lijke fraude met geld uit het Eu ropees Sociaal Fonds (ESF) door het Centrum voor Vakop leiding in Goes is door justitie in Rotterdam

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

Eerder was al bekend dat Ar beidsvoorziening Zeeland twee ton moet terugbetalen wegens onterecht ontvangen ESF-sub- s.idies. In dat geval ging het niet om fraude maar om administra tieve fouten. ... Brussel vindt dat de Nederland se regering de ESF-fraude te traag aanpakt en gaat daarom nu zelf actie ondernemen. Het gaat voorlopig alleen om de misstanden in de periode 1994- 1996, slechts een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ministerie weigert dat, omdat de stukken ten grondslag liggen aan de aan gifte bij het OM. Van Rooijen probeert nu via de rechter het ministerie te ... waar op grote schaal ge sjoemeld danwel gefraudeerd zou zijn met ESF-gelden. Van Rooijen wil graag net als de Eu ropese Commissie, de Tweede Kamer en anderen tot op de bo dem uitgezocht hebben waar over

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ministerie weigert dat, omdat de stukken ten grondslag liggen aan de aan gifte bij het OM. Van Rooijen probeert nu via de rechter het ministerie te ... op grote schaal ge sjoemeld danwel gefraudeerd zou zijn met ESF-gelden. Van Rooijen wil gx*aag net als de Eu ropese Commissie, de Tweede Kamer en anderen tot op de bo dem xiitgezocht hebben waar over

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ministerie weigert dat, omdat de stukken ten grondslag liggen aan de aan gifte bij het OM. Van Rooijen probeert nu via de rechter het ministerie te ... op grote schaal ge sjoemeld danwel gefraudeerd zou zijn met ESF-gelden. Van Rooijen wil graag net als de Eu ropese Commissie, de Tweede Kamer en anderen tot op de bo dem uitgezocht hebben waar over we

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 43

fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ministerie weigert dat, omdat de stukken ten grondslag liggen aan de aan gifte bij het OM. Van Rooijen probeert nu via de rechter het ministerie te ... op grote schaal ge sjoemeld danwel gefraudeerd zou zijn met ESF-gelden. Van Rooijen wil graag net als de Eu ropese Commissie, de Tweede Kamer en anderen tot op de bo dem uitgezocht hebben waar over we

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

geëiste stukken over vermeende fraude met geld uit het Europees Soci aal Fonds (ESF) aan hem open baar maken. ... Dat heeft bestuursrechter T. Damsteegt bepaald. Het minis terie wilde de documenten niet vrijgeven, omdat zeten grond slag liggen aan de aangifte van mogelijke fraude met ESF-sub- sidies door het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

geëiste stukken over vermeende fraude met geld uit het Europees Soci aal Fonds (ESF) aan hem open baar maken. ... Dat heeft bestuursrechter T. Damsteegt bepaald. Het minis terie wilde de documenten niet vrijgeven, omdat zeten grond slag liggen aan de aangifte van mogelijke fraude met ESF-sub- sidies door het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

geëiste stukken over vermeende fraude met geld uit het Europees Soci aal Fonds (ESF) aan hem open baar maken. ... Dat heeft bestuursrechter T. Damsteegt bepaald. Het minis terie wilde de documenten niet vrijgeven, omdat zeten grond slag liggen aan de aangifte van mogelijke fraude met ESF-sub- sidies door het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 53

geëiste stukken over vermeende fraude met geld uit het Europees Soci aal Fonds (ESF) aan hem open baar maken. ... Dat heeft bestuursrechter T. Damsteegt bepaald. Het minis terie wilde de documenten niet .vrijgeven, omdat zeten grond- slag liggen aan de aangifte van mogelijke fraude met ESF-sub- sidies door het