Krantenbank Zeeland

HomeSearch

88 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Kamer is woedend over fraude ... DEN HAAG - CDA, PvdA en GroenLinks vinden dat minister De Vries (Sociale zaken) de on derste steen boven moet krijgen over fraude met EU-geld bij Ne derlandse werkgelegenheids projecten.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Volgens Van der Doef is fraude voor de onregelmatigheden met de ESF-subsi- die een 'te groot woord'. „Het gaat eer der om declaraties die niet goed ver antwoord zijn." ... MIDDELBURG - Arbeidsvoorziening Zeeland heeft geknoeid met geld voor werkgelegenheidsprojecten uit het Eu ropees Sociaal Fonds (ESF). Contro leurs van de Europese Unie hebben dit ontdekt. Zij praten

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

GOES - Het Centrum voor Vak opleiding in Goes heeft voor één a twee miljoen gulden gefrau deerd met subsidies uit het Eu ropees Sociaal Fonds (ESF). Het heeft geld aangevraagd en ge kregen voor ... onderzoek doet naar onregel matigheden met ESF-geld. De conclusie is voor het ministe rie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid aanleiding een ei gen onderzoek te starten naar de onregelmatigheden in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

GOES - Het gesjoemel met geld uit het Europees So ciaal Fonds (ESF) door het Centrum voor Vakoplei ding in Goes is veel groter dan tot nu toe gedacht. Het ministerie van Sociale Zaken heeft ontdekt ... Hoewel niet direct sprake hoeft te zijn van fraude, is het minis terie van Sociale Zaken op zo veel aanwijzingen daarvoor gestuit dat het aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Minis terie in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Rapportage Commissie wijst niet op misbruik ESF-subsidies in 2000 ... BRUSSEL - De Europese Com missie is niet gestuit op groot schalige fraude die vorig jaar zou zijn gepleegd met fondsen voor de werkgelegenheid in Ne derland. Dat blijkt volgens de woordvoerder van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Nieuwe dienst tegen fraude met uitkeringen ... het rapport- Koning nog moet verschijnen, zegt 28 procent van de onder vraagden dat het vertrouwen in Melkert door de ESF-zaak is af genomen. 66 procent zegt niet van mening veranderd te zijn.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Koning komt tot onthutsende conclusies in onderzoek ESF ... VLISSINGEN - Het gebruik van de woorden fraude en be drog vindt oud-staatssecreta ris van Financiën Koning niet terecht. Wel is op een 'niet or dentelijke wijze omgespron gen met het aanvragen van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

gele gen dit dossier zo snel mogelijk af te ronden. De onderzoeks commissie die hij heeft inge steld voor onderzoek naar mogelijke fraude met ESF-sub- sidies moet van hem nog vóór de zomer rapporteren ... Financieel wanbeheer van de arbeidsbureaus en de overkoe pelende organisatie CBA, mo gelijke fraude met Europese subsidies en een logge bureau cratische organisatie in ontbin ding waarvan 10 procent

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

er sprake is van fraude", zegt het Tweede-Ka merlid Verburg (CDA). In 1999 krijgt Nederland uit het ESF in totaal 380 miljoen gulden. ... DEN HAAG - De Europese Unie zal de uitkeringen voor Neder landse werkgelegenheidspro jecten uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorlopig nog niet verlagen. „Het is nog te vroeg om te speculeren

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

DEN HAAG - Goede werkgele genheidsprojecten worden niet de dupe van de beslissing van de Europese Commissie om de sub sidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorlopig te be vriezen. ... „Er worden geen goede projec ten stopgezet. Wanneer ze aan de ESF-voorwaarden voldoen gaan ze door.", aldus gisteren een woordvoerster van het mi nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

van onze redactie economie de Tweede Kamer enkele maan den geleden weten dat de onder- ZOETERMEER - Arbeidsvoor- zoeken naar de manier waarop ziening kampt over het eerste de ESF-gelden de afgelopen ... ciaal Fonds (ESF). groting en prognoses bijstellen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

DEN HAAG - Oud-voorzitter van de Rekenkamer Henk Ko ning zal een onafhankelijk on derzoek leiden naar de veron derstelde fraude met Europese subsidies voor werkgelegen heidsprojecten (ESF ... Koning leidt onderzoek naar fraude EU-subsidie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

Eerder was al bekend dat Ar beidsvoorziening Zeeland twee ton moet terugbetalen wegens onterecht ontvangen ESF-sub- s.idies. In dat geval ging het niet om fraude maar om administra tieve fouten. ... Brussel vindt dat de Nederland se regering de ESF-fraude te traag aanpakt en gaat daarom nu zelf actie ondernemen. Het gaat voorlopig alleen om de misstanden in de periode 1994- 1996, slechts een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

Brussel verlangt snel teruggave ESF-geld ... BRUSSEL - De Europese Com missie begint volgende week de procedure om ten onrechte uit gekeerd geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) terug te vorderen. Nederland krijgt twee maanden de tijd om te

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

GroenLinks kijkt ook naar rol Kok bij ESF-fraude ... Rijksvoorlichtingsdienst wil de premier niet storen tijdens zijn vakantie voor een reactie, „We wachten tot het rapport van de commissie-Koning Waar is", al dus de zegsman. Deze commis sie onderzoekt of de ESF-gel- den

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

Rekenkamer ziet geen ESF-fraude Melkert ... hiervoor geen aanwijzingen gevonden, schrijft zij in haar brief. Uit haar onderzoek destijds is wel gebleken dat arbeidsbu reaus zelf sjoemelden met geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Van veel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

ESF-subsidies mochten niet voor bezuinigingen worden gebruikt Burgemeester woont bij bordelen ... DEN HAAG - De eventuele fraude met Europese werkgele genheidssubsidies is een zaak van de Arbeidsvoorziening. Mi- nister-president Kok noch PvdA-fractieleider Melkert heeft in vorige functies ooit

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

Nederland wil geld ESF niet teruggeven ... DEN HAAG - Minister Ver meend (Sociale Zaken) heeft de Europese Commissie laten we ten dat hij er niet voor voelt 447 miljoen gulden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) terug te betalen. Dat heeft

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

waar dat Melkert na de ge meenteraadsverkiezingen het even 'helemaal gehad had', er kennen ze. En er is het gevoel dat er wel heel erg 'op de man wordt gespeeld', al sinds de ESF-affaire vorige zomer ... , toen Melkert de fraude met Europese subsidies voor werkgelegen heidsprojecten werd aangewre ven.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

fraude. Dat is de vorige regering te verwijten. Van de subsidie hadden ook vrouwen kunnen profiteren die omgeschoold moe ten worden." Oomen verwacht niet dat Nederland nog volop ESF-geld binnenhaalt ... miljard euro aan ESF-subsidie beschikbaar. Daarvan is pas 350 miljoen gebruikt. Laat minister Zalm zich daar eens druk over maken in plaats van moeilijk doen over het verdelen van het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

beeld in Goes) is duidelijk spra ke van moedwillige fraude. Over de controle op de ESF- subsidies is vanaf het begin niet goed nagedacht. Slechts weinig mensen waren bij de Europese subsidies betrokken en ... gebeten een eindverant woordelijke aan te wijzen. De kans op een parlementair on derzoek naar de ESF-fraude is

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Ook voor 1999 komt subsidie beschikbaar uit het Europees jj Sociaal Fonds (ESF), doelstelling 3. Met deze subsidie I vindt co-financiering plaats van nationale programma 's j| op het vlak van ... . ESF-aanvragen die na deze periode worden ingediend, kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien nog ESF-budget beschikbaar is. Deze aan vragen zullen op volgorde van binnenkomst worden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Melkert zwaar gebukt onder aantijgingen over fraude met ESF-gelden ... de Europese Unie wordt ge geven aan de term 'onregel matigheden'. In het dagelijks taalgebruik roept dat woord associaties op met fraude en misbruik. In ESF-jargon kan óók van onregelmatigheden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Het f outenpercentage (fraude of anderszins verkeerde bestedin gen) schommelt rond de 6 pro cent, terwijl dat onder 1 procent moet liggen. ... het Europees Sociaal Fonds in de jaren 1994-'96. In de ESF- zaak moest Nederland 157 mil joen euro terugbetalen aan Brussel.

| de Stem | pagina 11

Fonds (ESF). Maar eind november is bekend gemaakt dat het ESF met ingang van dit jaar minder gaat bijdra gen. Dit zou voor Sas van Gent resulteren in een te leveren bij drage van 35.000 gulden. ... kreeg wegens eveneens belasting fraude een gevangenisstraf van negen maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk opge legd. De officier had tegen hem een gevangenisstraf van een jaar geëist.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Arbeidsvoorziening Zeeland streeft ernaar de operatie per 1 april af te ronden. Of dat lukt is de vraag, gezien het Europese onderzoek naar fraude met ESF-gelden door Arbeidsvoor ziening Zeeland en ... begeleiden van mensen naar ander werk), Cen trum Vakopleiding (praktijk scholing), ESF Nederland

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

gemakshalve geschikt worden. Ik durf te beweren, dat elke burger die fraudeert opge hangen wordt aan de hoogste boom. Zeker geen schikkingen. Dan het ESF en meer doofpot affaires. De fluwelen hand schoenen ... politicus opstaat, zoals bij het Europees Parlement, die de grootscheepse fraude aan de kaak stelde, dan wordt hij als een speer weggepromoveerd. Het kiezen is een recht en ik vind dan ook dat we er

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Onderzoek ESF-fraude loopt nog ... GOES - Het strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) bij het Cen trum voor Vakopleiding in Goes loopt nog steeds. En dat ter wijl het kabinet

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Ministerie wacht op rapport fraude met EU-subsidies ... VLISSINGEN - Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele genheid en Arbeidsvoorziening Nederland willen niets zeggen over de fraude door Arbeids voorziening Zeeland met Euro pese subsidies.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ministerie weigert dat, omdat de stukken ten grondslag liggen aan de aan gifte bij het OM. Van Rooijen probeert nu via de rechter het ministerie te ... waar op grote schaal ge sjoemeld danwel gefraudeerd zou zijn met ESF-gelden. Van Rooijen wil graag net als de Eu ropese Commissie, de Tweede Kamer en anderen tot op de bo dem uitgezocht hebben waar over

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

geëiste stukken over vermeende fraude met geld uit het Europees Soci aal Fonds (ESF) aan hem open baar maken. ... Dat heeft bestuursrechter T. Damsteegt bepaald. Het minis terie wilde de documenten niet vrijgeven, omdat zeten grond slag liggen aan de aangifte van mogelijke fraude met ESF-sub- sidies door het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

Bestuur aansprakelijk bij fraude ... DEN HAAG - De mogelijke fraude met Europees werkgele genheidsgeld bij het Centrum voor Vakopleiding (Cvv) in Goes kan vervelende gevolgen hebben voor de voormalige be stuurders van Arbeidsvoorzie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

Aanleiding voor de haast van de Tweede Kamer is de groeiende- berichtenstroom over gesjoemel met gelden uit het Europees So ciaal Fonds(ESF), onder meer bij het Centrum voor Vakoplei ding in Goes ... raming en geen oordeel. De onderste steen moet in elk ge- valboven komen. Dan zal blij ken of er sprake is van fraude." Vermeend verwees verder door naar het ondex-zoek dat de com missie onderleiding van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

woordvoerders, ook maar steeds weer te laten ver klaren dat het Centrum Vakop leiding Goes bovenaan het lijstje staat van organisaties, die fraude hebben gepleegd en dus misbruik hebben gemaakt van de ... miljoenensubsidies van het ESF.