Krantenbank Zeeland

HomeSearch

125 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 2

en verderen opftal, fta'ande en gelegen op 'Bitynskerkemet 69 Gem; 61 Roeden zoo WEI-als ZAAILANDEN, onder gezegd Buynskcrke, Sint Janskerke Westcappelle-btiiteii en Domburg-buiten, in pacht bij Gerrit

| Middelburgsche Courant | pagina 2

zoo WEI- als ZAAILAND, BOSCIT, BOOMGAARD en HOVENIERING, staande en gele gen onder de Gemeente van Domburg-buiten. ... biedenden te koop aanbieden: TWEE HOFSTEDEN, met derzelver Huizingen, Schuren, Stallingen en verderen Timmer, als: de eene ge naamd DUINtFJJKgemerkt No. 4, staande en gelegen onder de Ge meente Domburg-buiten

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Huizing, Schuur en verderen Timmer, staande en gelegen onder Domburg-Buiten, No. 17, met de Nombre van 5 Bunders 82 Roeden 21 Ellen AVEI- en ZAAILANDEN, gelegen onder Domburg-Buiten en Westkapelle, thans ... j\l de genen welke iets te pretenderen hebben van of verschuldigd mo?. ten zijn aan den Boedel van wijlen ANNA MEIJER, Wed. J. PATTE- NIER, overleden onder Domburg-buiten gelieve daarvan opgave of be

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Huizing, Schuur en verderen Timmer, staande en gelegen onda Domburg-Buiten, No. 17, met de Nombre van 5 Bunders 89 Roeden 21 Ellen WEI- en ZAAILANDEN, gelegen onder Domburg-Buiten ea Westkapellethans ... ^1 degenen welke iets te pretenderen hebben vanof verschuldigd mof« ten zijn aan den Boedel van wijlen ANNA MEIJER, Wed. J. PATTE- NIER, overleden onder Domburg-buiten, gelieve daarvan opgave of be

| Middelburgsche Courant | pagina 2

GrypskerkeAagtekerkeDomburg en Domburg buiten en een gedeelte van Middelburgs Ambachten. ... wel gelegene HOFSTEDE met de Nombre van 62 Gemeten 177 Roeden WEl- en ZAAILANDEN, met de VRUCHTEN daarop Baande, gelegen onder Domburg-buitenNo. 8, bewoond bij Hendrik Janfe Jongepier.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

, Schuren, Stallingen en verderen Timmer, als: de eene ge naamd DUINtVJJK, gemerkt No. 4, staande en gelegen onder de Ge meente Domburg-buiten, met 14 Bunders 93 Roeden en 90 Ellen WEI- •n ZAAILAND; en de ... Domburg-buiten en onder Oostkapellede grootte en ligging derzelve is, volgens de Kadastrale meting en Perceelsgewijze Leggers der Gemeenten, bij de uitgezette Kaarten opgegeven en omschrevenen daarbij de

| de Faam | pagina 29

ben verleend aan P.M. de Kam te Domburg voor een paardenhouderij gelegen aan de Prinseweg 3a te Domburg. Buiten de openingstijden kunnen ae stukken ingezien worden na telefonische afspraak (cluster

| Middelburgsche Courant | pagina 2

HOESTEDE, gelegen ouder Domburg buiten, genaamd Duinwykgecoteerd No. 4, met ji Bunders 12 Roeden 46 Ellen, of oude maat 53 Gemeten 250 Roeden JBOSCI-I-, WEI- en ZAAILANDEN. ... Idem. Een LUIS en ERVE, ftaande t e Domburg, gecoteerd No. 78 cn lwaalf Perfeelen WEI- en ZAAILANDEN, gelegen onder Aagtekerke ei Domburg buiten, te zamen 11 Bunders 37 Roeden 89 Ellen, of oude naac

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Nombre van 7 Gemeten 221 Roeden, méde'gelegen onder Domburg-Buiten; bij.de uitge zette Kaarten nader gefpecificéerd. ... Nombre van 74 Gemeten 295 Roeden WEI- en ZAAILANDEN',- ltaande en gelegen onder Domburg. Buiten, No. 19, bewoond bij de Weduwe Jan Janfe lawenfe. Alsmede nog Drie Perceelen WEI— en ZAAILANDEN,, te zamen de

| Middelburgsche Courant | pagina 2

74 Gemeten 29} Roeden WEI- en ZAAILANDEN, Baande en gelegen onder Domburg- Buiten, No. lp, bewoond bi) de Weduwe Jan Janfe Laurenfe. Alsmede nog Drie Perceelen WEI- en ZAAILANDEN, te zamen de Nombre ... van 7 Gemeten 221 Roeden mede gelegen onder Domburg-Buiten;-bij de Uitge zette Kaarten nader gespecificeerd.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

GrypsierkeAagtekerkeDomburg en Domburg-buiten en een gedeelte van Middelburgs Ambachten. ... j/\llQ die genen, welke iets te pretenderen hebben van, of verfchuldigii zijn aan JAN GOEDHAARD, Landman, wonende onder Domburg-buiten gelieven daarvan opgave of betaling te doen, voor of op den 15

| Middelburgsche Courant | pagina 2

, Oostkappelte GrypskerkeAagtekcrkeDomburg en Domburg buiten en een gedeelte van Middelburgs Ambachten. ... fchoone en wei» gelegene HOFSTEDE,» met de Nombre van Sa Gemeten 177 Roeden WE!« en ZAAILANDENmet de VRUCHTEN daarop llaande, gelegen onder Domburg-buitenNo. 8, bewoondbij Hendrik Janfe Jongepier

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Domburg-buiten en onder Oostkapelle; de grootte en ligging derzelve is, volgens de Kadastrale meting en Perceelsgewijze Leggers der Gemeenten, bij de uitgezette Kaarten opgegeven en omschrevenen daarbij de ... zoo WEI- ais ZAAILAND, BOSCH, BOOMGAARD en HOVENIERING, staande en gele gen onder de Gemeente van Domburg buiten.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

- WiND-MOLEN, benevens eenige GEHOU WEN en eenige partijen WEI- en ZAAI LANDEN, gelegen in de Stad Vere, en de Gemeenten St. Joosland en Domburg buiten Arrondisfement Middelburg, Provincie Zeeland

| Middelburgsche Courant | pagina 2

jyjen adverteert en laat een ieder weten, dat op Dingsdag den ze venden December achttienhonderd-en-dertig, des voormiddags ten tien uren, op de Hofstede genaamd Duijnwijck gelegen onder DOMBURG ... Buiten, Numero 4, bewoond door IVillem Janse Pietersebij Executie en om Comptand Geld, door Jbhannes de MunterDeurwaarder bij de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Middelburg, zal worden

| Domburgsch Badnieuws | pagina 2

Een halve eeuw geleden was Domburg buiten Zeeland zoo goed als onbekend. Voor de Zeeuwen en vooral voor de be woners van Walcheren was het echter reeds sinds eeuwen eene uitspanningsplaats, en