Krantenbank Zeeland

HomeSearch

237 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Als afgevaardigde van het Hoofdbestuur van de B.N.M.O. was aanwezig de heer C. Em- men uit Amsterdam, die dit ge zellig samenzijn besloot met en kele woorden van dank aan het dagelijks bestuur van

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

pensioenregeling van deze slachtoffers. De deputatie bestond uit de voorzitter van de B.N.M.O.. de heer W. van Lanschot, de secretaris, de heer J. Emmen, de penningmeester, de heer H. Eikeman en de ... Het rapport van de B.N.M.O., dat docr de commissie Kupers is uitge bracht, werd op 9 Augustus in do houdsvergadering goedgekeurd. Op 16 September is dit rapport aan de mi nisterraad aangeboden en

| Axelsche Courant | pagina 2

Nadat een bloemntuk, naar voren gebracht door de heren Paree en van Zutphen, door eerstgenoemde, als voorzitter van de B.N.M.O. in Zeeland, aan de voet van het monument was gelegd, legde ook me vrouw

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

van Washington wordt vernomen, heb- rein geëffend voor de officiële on- de Bond van Nederlandse Militaire ben de V.S. zich met tegenzin neer- derhandelingen, als deze tenslotte Oorlogsslachtoffers (B.N.M.O ... Nijmegen begroet o.m. door de heer van Lanschot, namens het hoofd bestuur van de B.N.M.O.

| de Stem | pagina 2

missaris der Koningin een krans aan de voet van het dodenmonument Kransen werden ook gelegd door de voorzitter der B.N.M.O. dhr. Paree en door burgemeester van Hootegem namens de gemeente Hontenisse.

| de Stem | pagina 11

BNMO-SPORTDAG OP DE 5e MEI ... Zoals bekend, wordt de eerste grote sportdag van de BNMO op zaterdag 5 mei a.s. gehouden... Er homt niet air- leen een voetbalwedstrijd, waarvan alle kenners van dit spel zullen smul len, nl. tussen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Het hoofdbestuurslid, majoor A. F. van Velsen, sprak over het werk van de B.N.M.O. Het is een gelukkig feit, aldus spreker, dat de militaire oor logsslachtoffers zich na 1945 hebben georganiseerd

| de Stem | pagina 3

Het hoofdbestuurslid, majoor A.F. van Velsen sprak over het werk van de B.N.M.O. Het is een gelukkig feit, aldus spreker, dat de militaire oor logsslachtoffer zich na 1945 hebben georganiseerd

| de Stem | pagina 15

landgenoten die in de oor logsjaren hun kostbare levens beschik baar stelden voor ons land, zouden er heel wat slechter aan toe zijn, als er niet een Bond was, de B.N.M.O. (Bond van Nederlandse Militaire ... Een organisatiecomité, met dr. Hans Tetzner als voorzitter, heeft op zich genomen de kas der B.N-M.O. ditmaal eens extra te vullen. Het wil daartoe althans niets onbeproefd laten, zoals dr. Tetzner

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

van de B.N.M.O., de heer Van Lanschot, gaf in zijn toespraak een overzicht van de vele activiteiten, die de bond in de afgelopen yijftien jaar; heeft ont ... wikkeld. Na een toespraak van minister De Quay boden de tienja rige Robbie en "de twaalfjarige Monique van Lanschot en de re- dacteur, de heer H. O. Sliep, de koningin het jubileumboek van de B.N.M.O

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

JAARVERGADERING B.N.M.O. ... , een respectabel aantal dus. De fe deratie springt op de bres voor de so ciale belangen van oorlogsinvaliden, we duwen en wezen etc. Het hoofdbestuur van de B.N.M.O. werkt op het ogenblik een plan uit

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

plechtigheid was. De voorzitter van de B.N.M.O., afdeling Zeeland, de heer P. Parée, verklaarde in zijn toespraak dat het doel van deze plechtigheid was de nagedachtenis van de gesneuvelde kameraden ... Enkele leden van de Westkappelse muziekvereniging O.K.K. speelden het Wilhelmus en ..Blijf bij mij Heer". Hierna werden kransen gelegd; één van de B.N.M.O., afdeling Zeeland, Madjoe afdeling Zeeland

| Scheldebode | pagina 3

een welkomstwoord tot de be- stuursafgevaardigden van de afdeling Zeeland van de B.N.M.O. Een speciaal woord van dank richtte hij tot dhr. J. C. Staal, die vanaf de oprichting het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

halen is. De B.N.M.O. zal een tussenop- houden algemene vergadering. ... Oorlogsslachtoffers in Kapelle op 7 april aanslaande ten bate van de B.N.M.O. afdeling Zeeland organiseert en die de commissaris der kóningin zal openen. De beide aftredende bestuursleden, voor zitter M. de Dreu en de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

.n belang dat men de krachten in de bond kan bundelen. Hij stond ook nog stil bij een vrijstelling van belasting voor de oorlogsinvaliden, maar was van mening, dat dit niet te halen is. De B.N.M.O. zal een ... - vlijttentoonstelling, die de Bond van Oorlogsslachtoffers in Kapelle op 7 april aanstaande ten bate van de B.N.M.O. afdeling Zeeland organiseert en die de commissaris der koningin zal openen. De beide aftredende

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

belang dat men de krachten in de bond kan bundelen. Hij stond ook nog stil bij een vrijstelling van belasting voor de oorlogsinvaliden, maar was van mening, dat dit niet te halen is. De B.N.M.O. zal een ... - vlijttentoonstelling, die de Bond van Oorlogsslachtoffers in Kapelle op 7 april aanstaande ten bate van de B.N.M.O. afdeling Zeeland organiseert en die de commissaris der koningin zal openen. De beide aftredende

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 16

B.N.M.O. zal een tussenop lossing propageren. ... - viyttentoonstelling. die de Bond van Oorlogsslachtoffers in Kapelle op 7 april aanstaande ten bate van de B.N.M.O. afdeling Zeeland organiseert en die de commissaris der koningin zal openen. De beide aftredende