Krantenbank Zeeland

HomeSearch

13 resultaten gevonden

| de Vrije Zeeuw | pagina 5

Politiebewaking uit het Ambonnezenkamp Beenderribben terug getrokken ... Ook ongeveer 50 Ambonnezen uit het kamp Beenderribben heb ben maandag in Den Haag deel genomen aan de protestactie te gen de nieuwe menage- en uitke ringsregeling. Voor alle zeker heid was in de

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

De Ambonezen uit het kampstellen, maar daarvoor was het Beenderribben bij Steenwijker- ,teJ,aab wold, hebben zich niet onbetuigd ... bonezenlieten zich toen niet meer van het kamp Beenderribben de

| de Stem | pagina 1

wordt aan tweedaagse oefeningen in drie daarvoor speciaal ge schikt te maken kampen. Als eerste kamp komt binnenkort gereed het vroe gere Ambonezenwoonoord Beenderribben bij Steenwijkerwold. Er komen ook ... Het kamp Beenderribben zal geheel worden omgebouwd tot „ruïnedorp", waar de oefenende ploegen bijzonder waardevolle kennis kunnen opdoen voor reddingswerk in een verwoest gebied. Gedacht wordt aan

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

Politiebewaking kamp Beenderribben opgeheven ... De politiebewaking van het Ambo nezenkamp Beenderribben aan de weg Steenwijk-Noordoostpolder is thans opgeheven, nadat de in *t kamp gehuisveste Ambonezen leden van de P.N.M.S. zich bereid hadden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 6

Eigen nieuwsdienst ZWOLLE. In het Ambonezenkamp Beenderribben tussen Steenwij k en Blokzijl hebben zich weer moeilijk heden voorgedaan. Het is er al enige malen tot incidenten gekomen. Bij de jongste

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

De politiebewaking van het Ambone zenkamp Beenderribben aan de weg SteenwijkN.O.-Polder is thans opge heven, nadat de in het kamp gehuis veste Ambonezen leden van de PN MS zich bereid hadden

| de Stem | pagina 7

te PNMS Ambonezen, die in de woon oorden Westkapelle*» Beenderribben en Oude Zeug herhaaldelijk wanordelijk heden stichtten. De regering is ge noodzaakt wederom maatregelen te nemen tegen de oud

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

In het kamp Beenderribben bij de is geworpen met ketels en Steenwijk is grote onrust ont- bnkKen, tevens heooen kampbe- staan doordat men Vrijdag, ge- woners met van spijkers voorzie- steund door een