Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.484 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 2

Weegbrug Axelsche Sassing. ... Woensdag is de schietwedstrijd geëiadigd, welke hier gedurende drie achtereenvolgende dagen werd gehou den door de Axelsche Burgerwacht in combinatie met da schietvereeniging .Prins Maurits" en

| Axelsche Courant | pagina 1

AXELSCHE COURANT ... Hedenochtend gaat de reis via Axel Sassing naar Westdorpe, Sas van Gent en Terneuzen, waar H K. H troepen zal inspecteeren en een bezoek brengen aan het ziekenhuis Daarna volgt een kort bezoek aan

| Axelsche Courant | pagina 1

AXELSCHE COURANT ... Den volgenden morgen werd de reis hervat en ging de tocht via Axel- Sassing, Westdorpe, Sas van Gent naar Terneuzen, waar eenheden van het 14e R 1 en de Kon. Marechaussee werden geïnspecteerd.

| Axelsche Courant | pagina 1

AXELSCHE COURANT ... Onder leiding van een Belgi sche aannemer, een hond van een kerel, die zijn werkvolk meer malen met de revolver bedreigde, werden de voorbereidende werk zaamheden hiertoe op de Sassing uitgevoerd

| Axelsche Courant | pagina 1

AXELSCHE COURANT ... bovendien verschillende wijken, die anders geen openbaar vervoermiddel hadden, zooals bijv. Magrette, Sassing en Sluiskil van de busdiensten gebruik kunnen maken.

| Axelsche Courant | pagina 1

AXELSCHE COURANT ... Verder informeerde dhr. Hamelink naar zijn vraag, in de vorige zitting gesteld, inzake de straatverlichting op de Sassing. Vroeger stond er op 't eind der buurtschap nog een gaslantaarn, doch die is

| Axelsche Courant | pagina 3

Axelsche Courant ... dirict in Banden en weldra was de stand dan ook 2—1 in haar voordeel. Van een missenstand in de Axelsche verdediging maakte „Temsica" gebruik om weer gelgk te maken, doch lWilhelmina" bleet sterker et

| Axelsche Courant | pagina 3

Axelsche Courant ... 12. Verzoek van A. Scbellcman om herziening belooning als lan taarnopsteker te Sassing. De Voorz. zeide, dat deze post eigenlijk aan de aandacht was ontgaan bij de begrooting. 'tls waar, dat

| Axelsche Courant | pagina 3

Wij vestigden de aandacht van Burgemeester en Wethouders op de slechte afwatering van de perceelen aan de Axelsche Sassing. Het was ons gebleken, dat bij grootcn regenval sommige huizen daar voor een ... Axelsche Courant

| Axelsche Courant | pagina 3

AXELSCHE H COURANT ... tippelaars mee. Te twee uur werd gestart vanaf het club lokaal Hotel Porth—de Lozanne en onder leiding van mevr. Swets—Gilljamse werd het plm. 12 km. lange parcours Axel Sassing—Schapenbout—Spui—Axel binnen de

| Axelsche Courant | pagina 3

AXELSCHE m COURANT ... Burgemeester en wethouders van Axel brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van J.J. Provo, wonende te Axel, Sassing Q 11 om vergunning tot

| Axelsche Courant | pagina 1

AXELSCHE1$ COURANT ... Dhr. C. van Bendegem vraagt reiniging der hoofdrioolputten aan de Sassing. Hij heeft daaromtrent klachten vernomen. De reiniging heeft in een menschenleeflijd niet meer piaats gehad.

| Axelsche Courant | pagina 1

AXELSCHE M COURANT ... P. Hamelink, Sassing P 51 Mej. Schuit- vlot, Magrette N 36; Mej. A. Fermont, Wal- straat 74; Mej. A. Dieleman, Zeestraat 33 (Centrum); C. M. van Tatenhove, Kerkdreef 11 P. Mechielsen, Nieuwendijk 14.

| Axelsche Courant | pagina 3

AXELSCHE K COURANT ... der deel nemers de route goed te volgen, en ging het via Baandijk, Schapenbout, Sassing Zwartenhoek, Drieschouwen Kijkuit Lun- tershoek, Stoppeldijk, Hengstdijk, Kloos- terzande, Ossenisse, Reuzenhoek

| Axelsche Courant | pagina 3

AXELSCHE j£ COURANT ... Toen een 12-jarig Axels meisje zich Donderdag jl. door 'm defect aan de fiets van haar broertje te voet in de buurt van de Sassing bevond, werd zij aangesproken door een onbekend manspersoon die aan

| Axelsche Courant | pagina 3

AXELSCHE jfó COURANT ... Ook de buurtvereniging Axel-Sassing maakte de vorige week haar jaarlijkse uitstapje. Dit leidde naar de Ardennen en het schitterende dal van de Maas.

| Axelsche Courant | pagina 3

AXELSCHE COURANT ... Bezoekt ZATERDAG en ZONDAG a.s. het eerste Axelsche Biljaittournooi, dat gehouden zal wo den in het clublokaal der „Uommering Biljartclub", Markt 15 te Axel.

| Axelsche Courant | pagina 3

AXELSCHE SS COURANT ... Daar ook op Sassing altijd nog een belangrijk aantal donateurs zit werd voorgesteld het jaar lijkse muzikale bezoek aan deze buurtschap weer te doen plaats vinden, wat ingaande deze zomer zal

| Axelsche Courant | pagina 1

AXELSCHE SS COURANT ... Voor de C.B.T.B. was 23 Mei een heugelijke dag op deze dalmw werd «e Silo aan de Sassing [lie een voortzetting is van het zo sterk gegioeicl «drijf op de Magrette, geopend.