Krantenbank Zeeland

HomeSearch

480 resultaten gevonden

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

AMBONEZEN MET BEHULP VAN RIJKSPOLITIE UIT BARAKKEN GEZET ... vrouwen beschermen. De politie wist echter moeilijkheden te voor komen. Uit protest tegen hun uit zetting bleven de Ambonezen en kele uren stilzwijgend in de felle kou staan. Omstreeks het middag uur waren

| de Stem | pagina 3

Ambonezen protesteren tegen Soumokils vonnis ... (De rijkspolitie van Ulvenhout ver zoekt in verband met dit ongeval de bestuurder van een rode Fiat, die op de plaats van het ongeluk heeft ge stopt, zich in verbinding te stellen met de commandant

| de Stem | pagina 1

AMBONEZEN IN VUGHT RAKEN SLAAGS ... p ISTEREN ROND HET MIDDAGUUR is in een der barakken van *t woon- oord Lunetten te Vught, waarin Ambonezen zijn ondergebracht, een he vige ruzie Uitgebroken. In minder dan geen tijd sloegen de

| de Stem | pagina 2

Weerspannige Ambonezen gaven zich niet gewonnen ... De advocaat te New York die de zeventien Ambonezen welke wegens vernieling terecht moesten staan te Middelburg als ver dediger begeerden, was gister toen hun zaak opnieuw diende, niet komen opdagen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Kerk voor Ambonezen in Middelburg ... De Ambonezen van de Middelburgse „Stromcnwijk" hebben sinds zaterdag een fraai, modern kerkcentrum „Beth lehem" geheten, midden in hun eigen wijk. Ds. J- Lawalata, hoofd van de classis Zeeland van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Honderden Middelburgers dromden samen voor het Stadhuis, welke nieuwsgierigheid tot gevolg had, dat ook de Ambonezen op de Markt ble ven. Inmiddels zaten de mannen van de gemeente- en rijkspolitie in ... een viertal Ambonezen, welke ruzie in minder dan geen tijd leidde tot een handgemeen. Op de Markt bevonden zich op dat moment 15 manschappen van gemeente- en rijkspolitie. Zij be gaven zich

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

AMBONEZEN WACHT GEEN KAMP MET PRIKKELDRAAD ... v DEN HAAG, 9 januari Op de dag dat het Zweeds koninklijk paar een u-zoek aan Brielle en Zeeland bracht, stortte op het vliegveld Ypenburg een vliegtuig van de rijkspolitie neer. De bedoeling van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Acht Ambonezen ieder tot één maand veroordeeld ... ZEVEN KLEINE KERELS, zwart van huid en gekleed in blauwe overalls, stonden dinsdagmorgen voor de Middelburgse politierechter te recht, zeven Ambonezen met felle ogen en een haast onstuitbare woor

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Ongeregeldheden in Ambonezen- ... dertigtal leden ne stokken zien tegen de politie van de rijkspolitie, over wilde verzet. Het gevolg van het ge gaan tot evacuatie van een aantal vecht is geweest, dat de evacuatie Ambonese gezinnen. Reeds

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Ambonezen uit Walcherse woonoorden ... avondklok voor het kamp in Westkapelle, pa trouillerende en met kampbewaking belaste rijks- en gemeente politie: ziedaar in grote trekken de balans van een bewogen zaterdag, waarop de Ambonezen in twee

| de Stem | pagina 6

Rijkspolitie leverde slag met Ambonezen in Teuge ... De rijkspolitie, die snel gewaar schuwd was, ontzette hem. doch hierop moest 't groepje van vijf man een ware veldslag leveren tegen naar schatting tachtig ambonezen, die hen met klinkers, die ze uit

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Ambonezen gaven geen antwoord op voorstel tot werkverruiming ... Op 18 Juni jl. werd aan de drie organisaties der Ambonezen hier te lan. de voorgesteld om voor vierduizend man de gelegenheid open te stellen om toe te trden tot een bijzonder (burger

| de Stem | pagina 2

Huizen voor Ambonezen komen in Kanaalstraat ... Zondag wordt de band door de rijkspolitie overgebracht naar een centraal punt waar een groep werk studenten ondei leiding van de heer G. Vermeulen de opnamen zullen co- ordineren en verzenden. Deze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Ambonezen komen voor de rechter ... officier van justitie in het ar rondissement Middelburg, mr. G. J. B. van der Dussen en de districts commandant van de rijkspolitie, de majoor W. H. van Ballegoijen de Jong. Allerlei aspecten van de situ

| de Stem | pagina 3

Ambonezen slaags met markt kooplieden ... BRESKENS Het lijk dat op 28 maart door de „Breskens 49" met schipper Riteko in de haven van Breskens is binnengebracht, is door de rijkspolitie van Breskens in sa menwerking met Interpol Den Haag

| de Stem | pagina 3

„Aanpassing Ambonezen geen eenvoudige zaak'' ... (Van onze correspondent) RAAMSDONKSVEER Toen de rijkspolitie op de Maasdijk te Raams- donksveer een omvergereden en ver nield verkeersbord aantrof, stelde zij een onderzoek in, dat verrassend snel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Snelle actie van rijkspolitie zuivert Tholen van serie drieste ,velddieven' ... Malieveld naar het huis van bewaring aan de Van Aikemadelaan. Eén van de Ambonezen raakte zo zwaargewond, dat hij later met schedelletsel van het ziekenhuis Bronovo naar de Ursula- kliniek in Wassenaar moest

| de Stem | pagina 1

Ambonezen ... Hij stelde dat de controle op de wetsnaleving bij gemeente- en rijks politie in goede handen is. Zo nodig zal de gemeente- of de rijkspolitie in speciale gevallen bijstand krijgen van politie elders

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Grote politiemacht doorzoekt kamp van Ambonezen ... Hij stelde dat de controle op de wetsnaleving bij gemeente- en rijks politie in goede handen is. Zo nodig zal de gemeente- of de rijkspolitie in speciale gevallen bijstand krijgen van politie elders

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

Stille aftocht van Ambonezen uit vervallen kamp Westkapelle ... . Eer der waren reeds enkele vrachtwa gens vol bagage oj» weg naar Drente gegaan. Geheel vrijwillig gingen de Ambonezen niet. Ze wilden de toe zegging hebben dat bun toekomstige woonplaats, het kamp

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Zaterdagmiddag heeft de rijkspolitie de wapens moeten gebruiken, toen Ambonezen in bet woonoord te Westkapelle zich verzetten tegen maatregelen, welke genomen waren nadat er* in het dorp levensmid ... JHongerende' Ambonezen kwamen te Westkapelle in opstand

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

In Westkapelle heeft aan het begin van de zaterdagavond de rijkspolitie gebruik moeten ma ken van haar wapens, toen enke le Ambonezen de rijkspolitie te ljjf wilden gaan. Er werden daar bij negen ... Ongeregeldheden in woonoorden van Ambonezen in Zeeland

| de Stem | pagina 19

Proces tegen Ambonezen duurt vijf dagen ... HEERLEN (ANP) De Roer- mondse rechtbank heeft de opper wachtmeester bij de rijkspolitie N, de Jong uit Herten veroordeeld tot 50 gulden boete wegens het dood schieten van de hond van een buur man met

| de Stem | pagina 3

HET CONFLCT TUSSEN AMBONEZEN EN SKYRIDER3 ... CADZAND Ondanks de uitvoe rige speurwerkzaamheden van de rijkspolitie te water, is het lichaam van de vermiste tienjarige Jean- Christopiie Lubois, die zoals in onze editie van maandag gemeld sinds

| de Vrije Zeeuw | pagina 17

Proces tegen Ambonezen duurt vijf dagen ... HEERLEN (ANP) De Roer- mondse rechtbank heeft de opper wachtmeester bij de rijkspolitie N de Jong uit Herten veroordeeld tot 50 gulden boete wegens het dood schieten van de hond van een buur man met

| de Stem | pagina 2

Berechting van 17 Ambonezen ... politieke overwe gingen gebouwd waren! De politie rechter keek zeer verbaasd en vond dat zolang de Ambonezen in Neder land waren, zij zich moeten onderwer pen aan de Nederlandse wetten. Ge tuige Schols

| de Stem | pagina 1

Ambonezen onder protest uit woonoord verwijderd ... nemen. De officier droeg de parketgroep van de rijkspolitie op ook buiten een onderzoek in te stellen omdat er ook fotografen door de hoge ramen van de zittingszaal fotogra feerden...

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Kleine groep Ambonezen veroorzaakt grote moeilijkheden ... 't HARDE, 6 aug: De rijkspolitie heeft de 50-jarige L. v. L. uit Den Haag, van beroep ambtenaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, in arrest gesteld wegens het stelen van een portemonnaie

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

De moeilijkheden met Ambonezen Steenwijkerwold ... De Ambonezen uit het kampstellen, maar daarvoor was het Beenderribben bij Steenwijker- ,teJ,aab wold, hebben zich niet onbetuigd

| de Stem | pagina 12

Ambonezen ... De eigenaar van de auto. de 39- jarige H. M. N. uit Maarssen, werd gistermorgen vroeg aangehouden. De rijkspolitie is nog op zoek naar de vijf andere inzittenden van de auto, die als de aanstichters

| de Vrije Zeeuw | pagina 10

Ambonezen belegeren dancing ... De eigenaar van de auto, de 19- jarigie H. M. N. uit Maarssen, werd gistermorgen vroeg aangehouden. De rijkspolitie is nog op zoek naar de vijf andere inzittenden van de auto, die als de aanstichters

| de Stem | pagina 2

PNMS-Ambonezen hebben hun verzet opgegeven ... Een anoniem telefoontje maakte de rijkspolitie te Axel attent op de nadering van een personenauto, on der invloed bestuurd door de han delaar W.D. uit genoemde plaats. Inderdaad was de nadering van

| de Stem | pagina 9

. Het staat voor hem vast, trouwens ook voor de districtscomman dant der rijkspolitie, dat er goedwillende Ambonezen in Westkapelle verblijven, die ge noeg hebben van het zinloze verzet. Zij durven dit ... P.N.M.S.-AMBONEZEN WETEN NIET GOED WAT ZIJ WILLEN

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

verhuizing geschiedde kort na zes uur door de rijkspolitie, zonder moeilijkheden. De Ambonezen vertrokken in een kleine bus. De alleenstaande Ambonees heet Marwa, die in februari van dit jaar optrad als ... Ambonezen uil Westkapelle op transport naar „Oude Zeug"

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Ook in Burgh en Haamstede moeilijkheden met Ambonezen ... De Ambonezen in dit woonoord hebben de laatste week kleine stroop tochten bij boeren ondernomen, zonder dat de daders veelal kinderen konden worden achterhaald. Tevens trachtten de Ambonezen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Ambonezen in ons land voelen weinig voor tewerkstelling en opleiding ... De in ons land verblijvende Ambonezen voelen weinig of niets voor de gedane voorstellen tot werkverruiming. De besturen der organisaties hebben aan de onlangs gedane voorstellen eisen verbonden, die

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

HET CONFLCT TUSSEN AMBONEZEN EN SKYR ... CADZAND Ondanks de uitvoe rige speurwerkzaamheden van de rijkspolitie te water, is het lichaam van de vermiste tienjarige Jean- Christophe Lubois, die zoals in onze editie van maandag gemeld sinds

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Vrouwen en kinderen van leiders Ambonezen niet naar De Kruisberg ... gewezen, dat het denk beeld om onwillige Ambonezen uit het kamp Westkapelle over andere woonoorden te verspreiden op ernstige bezwaren van de besturen der Ambonese belangengroepen in die woonoorden is