Krantenbank Zeeland

HomeSearch

143 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

(ZMF) worden heroverwogen. Die subsidie stelt de natuur- en milieu sector naar de mening van Voge laar in de gelegenheid een te grote broek aan te trekken. ... De WD in de Zeeuwse Staten heeft al eerder vraagtekens bij die betekenis gezet. Wat deze partij be treft moet de provinciale subsidie voor de Zeeuwse Milieu Federatie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

ondersteuning zeker op zijn plaats is. Daarnaast acht hij het zinvol dat de ZMF de inspanningen van natuur- en milieuorganisaties in Zeeland coördineert. Ook dat is een functie die wat hem betreft voor subsidie ... Toch weet Vogelaar nog niet of zijn fractie eind dit jaar weer met een motie zal komen om de pro vinciale subsidie voor de ZMF te beknotten. „Wij zijn geen getuige nispartij. We maken geen lege ge

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 152

(ZMF) worden heroverwogen. Die subsidie stelt de natuur- en milieu sector naar de mening van Voge laar in de gelegenheid een te grote broek aan te trekken. ... De WD in de Zeeuwse Staten heeft al eerder vraagtekens bij die betekenis gezet. Wat deze partij be treft moet de provinciale subsidie voor de Zeeuwse Milieu Federatie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 164

(ZMF) worden heroverwogen. Die subsidie stelt de natuur- en milieu sector naar de mening van Voge laar in de gelegenheid een te grote broek aan te trekken. ... De WD in de Zeeuwse Staten heeft al eerder vraagtekens bij die betekenis gezet. Wat deze partij be treft moet de provinciale subsidie voor de Zeeuwse Milieu Federatie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 174

(ZMF) worden heroverwogen. Die subsidie stelt de natuur- en milieu sector naar de mening van Voge laar in de gelegenheid een te grote broek aan te trekken. ... De WD in de Zeeuwse Staten heeft al eerder vraagtekens bij die betekenis gezet. Wat deze partij be treft moet de provinciale subsidie voor de Zeeuwse Milieu Federatie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

SGP/CU wil geen subsidie meer voor ZMF ... DOMBURG - De SGP/ChristenUnie in Veere wil geen subsidie meer be talen aan de Zeeuwse Milieu Fede ratie (ZMF). Fractievoorzitter René de Visser beschuldigt de ZMF ervan ondernemers 'onder zware druk

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

8 ZMF behoudt subsidie van gemeente Veere ... zich af en toe aan de ZMF, maar vinden het te. ver gaan om daarom geen subsidie meer te ge ven. „Jammer, maar het signaal is nu wel afgegeven", reageerde frac tievoorzitter René de Visser.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

Actueel zijn momenteel o.a. de wa terschapsverkiezingen. Deze krant toetst de programma's van de lijs ten aan de uitgangspunten/ doel stellingen van de ZMF en geeft op basis daarvan het stemadvies af ... welke lijst het meest met overeen komt met de doelen van de ZMF. Was het niet beter de lezer te advi seren en te informeren over het ge bruik van de stemwijzer? Dan kan de lezer zelf zijn/haar lijst

| Bevelander | pagina 10

geld te besparen). Het complete programma vindt u op www.zmf.nl en op www.delta.nl/klimaatstraatfeest. Kinderen zijn ook van harte wel kom, voor hen zijn speciale activiteiten georganiseerd. ... Tijdens de hammerraad afgelopen donderdag is besloten om een inci dentele en structurele subsidie aan Sportpunt Zeeland van 963.257,-; en 15.000,-; te verstrekken om de realisatie van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

ZMF wil dat boeren en vissers hun borden opruimen ... Voor de uitvoering van het project is subsidie aangevraagd in het ka der van de Stimulering Voordelta. Het Grevelingenschap hoopt drie ton binnen te kunnen hengelen. Of de subsidie wel of niet toege

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

rug van eerzame burgers en instanties, die u afschildert als zware crimine len. De 'bewijzen' die aangevoerd worden en het commentaar is al leen om zwart te maken. De ZMF heeft gevraagd om de actie 'de ... En het moet toch een troost zijn dat dankzij u de zuidelijke buren eindelijk met subsidie een lig plaats voor hun bootje krijgen. En dat de provincie eindelijk van het gezeur om een veerverbinding af

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

Zuid-Beveland (BZZB) gingen wel door, ondanks dat de ZMF en ook de dorpsraad Nieuwdorp afhaak ten. ... BZZB neemt het de ZMF zeker niet kwalijk dat zij niet mee deed. „Die hele discussie over de groene leugen heeft de ZMF toch voorzichtiger gemaakt. Als stich ting BZZB zijn wij totaal onafhan kelijk

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 54

ZMF feliciteert organisaties die wel doorzetten tegen Sloepoort ... door Harmen van der Werf 's-HEERENHOEK - De Zeeuwse Mi lieufederatie (ZMF) feliciteert bij monde van Geertje van der Krogt de organisaties die de procedure te gen bedrijventerrein Sloepoort bij 's

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

men dan zulke schitterende verliesprenten te kun nen maken)? Nog bonter maakt de Zeeuwse Milieu Federalist Van Mierlo het. Een dik energieverlies in het ZMF gebouw? We investe ren toch in een ... wak bent gereden en klim er weer uit. Wees voor jezelf toch minstens net zo strikt als je - terecht - ook voor anderen wilt zijn! Is er niet er gens wat subsidie uit een groen fonds te vinden om deze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

lieufederatie (ZMF) en het ministe rie van Vrom zitten - plaatst daar bij wel behoorlijk kritische opmer kingen. De provincie heeft vorig jaar nog een nota gemaakt, Ven sters op Zeeland, waarin zij ... Den Haag heeft daarom zes mil joen euro subsidie voor Schore brug in het vooruitzicht gesteld. Schorebrug is echter 'slechts een oplossing voor lokale knelpunten met betrekking tot watergebonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 63

De pco - waarin onder meer werk geversorganisatie BZW, de Kamer van Koophandel, de Zeeuwse Mi lieufederatie (ZMF) en het ministe rie van Vrom zitten - plaatst daar bij wel behoorlijk kritische opmer ... joen euro subsidie voor Schore brug in het vooruitzicht gesteld. Schorebrug is echter 'slechts een oplossing voor lokale knelpunten met betrekking tot watergebonden bedrijvigheid', geeft de pco aan. Om

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 69

De pco - waarin onder meer werk geversorganisatie BZW, de Kamer van Koophandel, de Zeeuwse Mi lieufederatie (ZMF) en het ministe rie van Vrom zitten - plaatst daar bij wel behoorlijk kritische opmer ... joen euro subsidie voor Schore brug in het vooruitzicht gesteld. Schorebrug is echter 'slechts een oplossing voor lokale knelpunten met betrekking tot watergebonden bedrijvigheid', geeft de pco aan. Om

| Bevelander | pagina 9

Het agendapunt wijziging subsidie zonne- energie schuift daardoor op naar 22.15 uur. ... De gemeente organiseert de campagne in samenwerking met ZMF/IVN en Wze. Vijf professionele ontwerpen voor een watertuin is op www.goes.nl te vinden onder Natuur en milieu Natuur en landschap.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 59

Bovendien krijgt Sluis subsidie als het nieuwe systeem snel wordt aangelegd. ... AARDENBURC - De aanleg van een rondweg om Aardenburg wacht op het oordeel van de Raad van State. De hoogste rechters moeten zich buigen over bezwaren van de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF). Hoe lang

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

MIDDELBURG - De provincie Zee land verstrekt verschillende molen eigenaren over 2008 een subsidie van in totaal 18.704 euro. Die krij gen ze voor het aantal geregis treerde omwentelingen van de wie ... ken. De subsidie bedraagt in begin sel 50 eurocent per 300 omwente lingen. Er waren 33 molens met minder dan 60.000 omwentelin gen (3300 euro) en 32 molens met meer dan 60.000 omwentelingen (15.404 euro

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

ZMF 'ongevoelig' voor nieuwe subsidieregeling minister Cramer. ... lieuclubs geen subsidie meer krij gen om rechtszaken aan te span nen tegen overheidsbesluiten, zo als de aanleg van wegen. Ze moe ten zich nu richten op vernieuwen de projecten om steun te blijven

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 108

De sprong is om 15.00 uur. Op dat zelfde tijdstip, om dezelfde reden springen op allerlei plaatsen in Eu ropa mensen in het water. Een mailtje naar info@zmf.nl le vert voor de eerste vijftig aanmel ... Als de verkoop goed loopt, draait de winkel quitte. Dan zijn er net genoeg inkomsten om de maande lijkse vaste lasten te kunnen beta len. Van Doorn hoopt op meer in komsten of op subsidie. „Dan kun

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

In de brief'Westerschelde 75' schrijft C.J. Freeke dat de ZMF, (een millieuclubje van maar ca. 1200 leden) een vierjarige subsidie van 350.000 euro ontvangt als zij niet moeilijk doen over de ontpol ... ?) door de millieumaffia. Ga zo door, provincie, wat economische crisis? Wanneer gaat de belasting weer omhoog? Hoeveel subsidie ontvan gen de behoudende partijen? Die moeten natuurlijk de kosten van hun

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

-Vl is de dupe. Een precedent is gescha pen. Waar eindigt de verdieping, is de volgende polder al bekend! Zon neveld en ZMF geven ondanks wat er op hun website staat niets om de bewoners van de Ier en ... voor rijk volk dat van de, door ons betaalde, natuur komt genieten. En de Zeeuws-Vla mingen zelf moeten binnen de be bouwingszones blijven. Die kun nen niet dealen met de ZMF.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

PVZ wil subsidie aan ZMF kritisch bekijken ... Dat lijkt Robesin ook wel wat als het gaat om de Zeeuwse Milieu Fe deratie, zo blijkt uit de vragen. Hij komt daarop omdat de subsidie overeenkomst tussen provincie en ZMF in 2010 afloopt. Hij consta

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

De verlaging van de ZMF-subsidie zat er aan te komen. De afgelopen jaren is in de Zeeuwse samenle ving ergernis ontstaan over de op stelling van de ZMF bij de mossel visserij en de ontpoldering ... andere instellingen die subsidie ontvangen, heeft de ZMF te horen gekregen dat de provincie moet be zuinigen en dat dit gevolgen zal hebben voor de bijdrage. Een mo tie van de PvdA waarin werd ge

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 63

TERNEUZEN - Het besluit van Pro vinciale Staten om de subsidie voor de ZeeuwseMilieufederatie (ZMF) flink te korten, is in zeer slechte aarde gevallen bij GroenLinks-raadslid Peter Clijsen uit ... de ZMF aangewreven en nagedra gen. Clijsen wijst erop dat de ZMF geen partij was in de beroepsproce dures over mosselzaadvisserij op de Waddenzee, maar de Wadden vereniging en Vogelbescherming. Ook

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

De subsidie voor de ZMF is door Provinciale Staten gereduceerd tot een kwart! De Zeeuwse Milieufede ratie die heel veel heeft betekend voor onze natuur en" leefomgeving. De ZMF die niet meer doet dan ... Geschokt ben ik over het feit dat subsidie aan de ZMF zo drastisch wordt gekort. Het feit dat een orga nisatie gestraft wordt omdat het de Nederlandse en Europese wetten en regels handhaaft, tast

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 16

De ZMF wordt door de provincie gekort op hun subsidie omdat ze zich inspannen voor datgene waar ze voor in het leven geroepen zijn; ons mooie Zeeuwse milieu be schermen. De populistische par tijen WD ... De rechtse partijen in Provinciale Staten, voor de gelegenheid aange vuld met CDA en SP zijn van mening dat de subsidie aan de ZMF moet worden gekort. En wel nü! Dit lijkt een nogal rancuneuze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

'We hebben de ZMF in de kou laten staan in de mossel- en de ontpolderingsdiscussie. Het wrange is euro subsidie krijgt de ZMF dit jaar dat ze daar nu de rekening van krijgt gepresenteerd.' ... In het midden: de ZMF bekommert zich ook om het behoud van het Zeeuwse cultuurlandschap. En vanaf linksboven met de klok mee: de ZMF was de gebeten hond in de ontpolderingsdiscussie; actie in de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

feestmuts op door de Hedwi- gepolder hossen. Daarvoor ligt zijn organisatie te veel onder vuur. De Staten van Zeeland heb ben onlangs flink gekort op de subsidie van de ZMF. Een meer derheid van de politici ... e ZMF is nog niet jarig. Weliswaar viert de koe pel van Zeeuwse na tuurbeschermingsorga nisaties volgende week zijn zilve ren jubileum, maar ik zie direc teur Tjeu van Mierlo nog niet met een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

MIDDELBURG - Met publiek geld be taalde organisaties die hun directie meer dan 150.000 euro salaris per jaar geven, krijgen geen subsidie meer van de provincie. Dat staat in een voorstel dat vrijdag ... Voor gesubsidieerde instellingen als de Zeeuwse Bibliotheek, de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) of het Zeeuws Museum heeft de maatregel geen gevolgen, zegt gede puteerde Toine Poppelaars (CDA). Want