Krantenbank Zeeland

HomeSearch

23.610 resultaten gevonden

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 3

De Zeeuwse gemeenten en het OLAZ in Vlissingen-Oost vinden l het belangrijk dat mensen welen wat zij doen op het gebied van af val. Vandaar de open dag bij OLAZ, die u een blik gunt op afval ... nummer 4 te Nieuwdorp (Vlissingen-Oost) (volg borden havennummer 7280).

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

'doogbeschikking voor het oprichten en (gedeeltelijk) in werking heb ben van een inrichting aan de Kaloothaven in Vlissingen-Oost. om 13.30 uur wordt het bezwaarschrift van de Inspecteur Milieuhygiëne Zuid-West te ... B.V. voor de lossing, opslag en handling van Indonesische Petcokes op de terminal Kaloothaven in Vlissingen-Oost Bezwaarschriften tegen een besluit van GS inzake de vaststelling van de dienstregeling

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 13

laatste twee jaar werd het pro gramma door de districtsrijders verzorgd, dit jaar is echter gekozen voor een andere opzet. Donderdag 24 mei zal in Vlissingen-Oost ge streden worden om de felbegeerde punten ... harde als de zachte banen aan hun trekken zullen komen. Meer dan honderdvijftig rij ders worden op Hemelvaarts dag in Vlissingen-Oost aan de start verwacht, waaronder ui teraard alle Zeeuwse cracks maar

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 19

Je zorgt o.a. voor de inname en uitgave van de gereedschappen bij een Olie-raffinaderij in Vlissingen-Oost. Je hebt een techni sche achtergrond en bent in het bezit van eigen vervoer. Het betreft een ... In deze afwisselende parttime baan verzorg je de lunches op diverse lokaties in Vlissingen en Vlissingen-Oost. Je bent flexibel, representatief en weet van aanpakken.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 21

GOEDKEURING BESTEM MINGSPLAN INDUSTRIE TERREIN VLISSINGEN- OOST, Ie herziening ... , door de gemeenteraad op 29 maart 2001 vastgestelde, Ie herziening van het bestemmings plan Industrieterrein Vlissingen- oost. Goedkeuring is onthouden aan het gedeelte van de plan kaart, waarop de

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

Ondanks de preventie is de hoe veelheid afval gegroeid die aan OLAZ in Vlissingen-Oost is aange boden. Er werd 307 kiloton ont vangen tegen 304 kiloton in 1999. Van het totaal werd 237 ... uitvoerd. De inrichting is gelegen aan de Europaweg-Zuid 2 te Vlissingen-Oost.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 9

NIEUWDORP VLISSINGEN-OOST TELEFOON 0113-672672 TELEFAX 0113612798 ... ZLM Verzekeringen Goes - Bouw-Houthandel De Jonge 's-Heer Arendskerke - Café Pension De Goede Verwachting Lewedorp - Istemewa Elektro B.V. Vlissingen-Oost - Profde Tyrecentre B.V. Nieuwdorp - Rudi

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

oprichten en in werking hebben van een loswal aan de Quarles- haven in het industriegebied Vlissingen-Oost. Het bedrijf houdt zich bezig met het op- en over slaan en de expeditie van bulk- en stukgoederen. De ... inrichting is gelegen aan de Frankrijkweg 6 te Vlissingen-Oost.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

Deelsaneringsplan terrein Koninklijke Schelde Groep B.V. te Vlissingen Oost ... bedrijfsterrein Scheldepoort te Vlissingen Oost. Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als ern stig te beschouwen en tevens met het deelsaneringsplan in te stemmen (artikel 29 en 39 Wet

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

Deelsaneringsplan ter rein Koninklijke Schelde Groep B.V. te Vlissingen Oost ... Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op het bedrijfsterrein Scheldepoort te Vlissingen Oost ernstig is en heb ben met het deelsaneringsplan van de

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 18

1. N.V. Haven van Vlissingen voor een verandering met betrek king tot de inrichting, gelegen aan het Engelandweg 2-4 te Vlissingen-Oost. Dit betreft het uitbreiden met 2 opslagloodsen (loods N en O ... 2. N.V. Haven van Vlissingen voor een verandering met betrek king tot de inrichting, gelegen aan het Engelandweg 2-4 te Vlissingen-Oost. Dit betreft het uitbreiden met een nieuwe op slagloods (loods

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 28 mei 2001 is van Zeeland Seaports te Vlissingen-Oost een aanvraag om een ... Westerschelde, afkomstig van bedrijven en terreinen in het havengebied Vlissingen-Oost en bij onvoor ziene omstandigheden uit het DWA-stelsel door in werking treden van nooduitlaten.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 24

Bij besluit van 27 februari 2002, nr. VWO 1736 is aan Zeeland Seaports te Vlissingen- Oost vergunning ingevolge de Wet verontrei niging oppervlaktewateren verleend voor het lozen van afvalwater op ... het oppervlaktewater van de Westerschelde, afkomstig van bedrijven en terreinen in het havengebied Vlissingen- Oost en bij onvoorziene omstandigheden uit het DWA-stelsel door in werking treden van

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 9

Ontgronding klei winning havengebied Vlissingen-Oost ... van het win nen van klei uit een terrein in het havengebied Vlissingen-Oost, ge legen ten oosten van de Koedijk, verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij de ont gronding betrokken belangen.