Krantenbank Zeeland

HomeSearch

23.610 resultaten gevonden

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Voor de havenbeheerders zullen in de commissie zitting hebben vertegenwoordigers van de ge meenten Amsterdam en Rotterdam, van de havenschappen Delfzijl, Vlissïngen-oost, Terneuzen (in op richting

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

van de Sloehaven (Vlissingen-Oost), een eventu ele industrievestiging op de Westbrabantse oever nabij de Moerdijk en een eventuele uit breiding van de Maasvlakte in een stadium van onderzoek zijn. Ook ... Ten aanzien van de ontwikkeling van de Sloehaven (Vlissingen-Oost) merkt de minister op dat ook in 1969 voortgegaan zal worden niet het uitvoeren van werken ten behoeve van het toekomstige havenschap

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

verstandhouding met Vlissin gen, maar 't nog weinig gevorder de havenschap voor de Zeeuws- Vlaamse kanaalzone zou in Den Haag een belemmering opleve ren voor Vlissingen-Oost. In een bijeenkomst in het Terneuzense

| de Stem | pagina 2

VLISSINGEN Een daartoe inge stelde ambtelijke werkgroep gaat na hoe het best de verhoudingen tus sen de N.V. Haven van Vlissingen en het Havenschap Vlissingen-Oost i.o. zuilen kunnen worden geregeld. ... VLISSINGEN „Op de geruchten dat het inmiddels vast zou staan, lat de Franse aluminiumfabriek Péchi ney toch naar Vlissingen-Oost zou komen, kan ik in deze openbare raadsvergadering niet verder ingaan

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

De ,Ares liep hierbij vrij veel schade; aan de boeg en is voor reparatie r« de haven Vlissingen-Oost gevaren, i .Flandre'. die aan bakboordzijde v geraakt en daardoor waarschijnlijk veel schade ... VLISSINGEN-OOST Op hel! hrieksterrein van Hoechst-Vlisslngea' aan de Sioehaven 1* vri|dngmldda; i streeks drie uur een man van cü halve meter hoogte gevallen. JHjj b daarbij wonder boven wonder na

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

en Rotterdam, van de havenschappen Delfzijl, Vlissingen- Oost, Terneuzen (in oprichting! en verder nog een vertegenwoordiger van de overige havens. Namens het bedrijfsleven zullen zit tin» hebben

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Het naar oostelijke kant uitstulpende tracee is als men het in een rechte lijn Rotterdam-Gent neemt ruim tien kilometer om en bekeken voor de ruote Sloe-Vlissingen Oost Terneuzen zelfs meer dan ... Ook hei dienstencentrum voor nejaar- werk zal kunnen vinden in den in Souburg, een andere vorm :n deVlissingen-Oost zal bouwen, is in Pa- hele trits van bejaardenzorg, was pre-1 njS eveneens nog geen

| de Stem | pagina 2

Vlissingen- Oost boekt hiermee de eerste repara tie-opdracht op het gebied v5n boor eilanden. De know-how wordt inge bracht door de Rotterdamse Droog dok Maatschappij N.V., evenals de Schelde deel van de Rijn

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

„De Schelde", die de reparatie uitvoert op haar werf Schelde- poort in Vlissingen-oost, boekt hiermee de eerste reparatie-op- dracht op het gebied van boor eilanden. De know-how wordt ingebracht door

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Na de kennismaking en het oriën tatie gesp rek met het Vlissingse gemeentebestuur ging men naar het voor deZeeuwse vestiging van Péchiney bestemde terrein aan het. Zuid-Sloe in Vlissingen-Oost ... Omstreeks twaalf uur ontving commissaris Van Aartsen het- ge zelschap in de door hein gepresi deerde vergadering van het ha venschap Vlissingen-Oost in het provinciehuis.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Kamer-hearings over havenschap Vlissingen-Oost ... Vorig jaar oktober dienden de mi nisters van verkeer en waterstaat en van financiën en de staatssecre taris van binnenlandse zaken het wetsontwerp Vlissingen-Oost bij de kamer in. Het bleek in grote

| de Stem | pagina 2

VLISSINGEN Zeer binnen kort zal in de Van Cittershaven in Vlissingen-Oost een ponton met brug naar de wal gereed ko men voor het laden van slakken, die afkomstig zijn van het bedrijf van Hoechst. De ... Het gereedkomen van deze Iaad- mogelijkheid in Vlissingen-Oost be tekent, dat de bewoners van Oost- Souburg nu definitief van de last, die zij van dit transport ondervon den, zullen worden verlost.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Scheldepoort-werf in Vlissingen-oost. Tot de vloed eraf was, omstreeks kwart voor vijf, bleef de enorme driepoot voor de haveningang van Schel depoort liggen, voordat men naar de ligplaats koerste naast een ... gulden in 1965, was voor een schoonmaakbeurt in Vlissingen-oost, binnen. Het boor eiland had toen letterlijk (één) voet aan de grond van de Sloehaven.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

centrale worden gevestigd? Naast de kleine, als een experiment gebouwde kerncentrale in Dodewaard aan de Waal of in Vlissingen-Oost? De laat ste maanden was duidelijk dat al leen het Sloegebied ... VLISSINGEN-OOST Aan de Bevelandse kant. van het Sloege bied, tegen het dorp Borssele aan ligt 100 hectare terrein gereser veerd voor de PZEM (wit om lijnd). Op een deel daarvan zul len de

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

De Provinciale Zeeuwse Elek- triciteits Maatschappij gaat in Vlissingen-oost een kernenergie centrale bouwen met een vermo gen van 400 megawatt. Er is nog geen defintieve keuze gemaakt van een ... tweede zijn die op het nieuwe centrale terrein Borssele, grenzend aan het industrieterrein Vlissingen-oost, gereed komt.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

de immigratie, biedt blijkens 4« varing zeer gunstige perspecli? De praktijk leert, dat de bedrijvs de Zeeuws-Vlaaanse kanaalzon» in Vlissingen-Oost zeer goed int zijn omdat zij een eigen pol, voeren ... De vestiging van een nieuw t* van Hoechst en van de kernei centrale in Vlissingen-Oost zijs; nieuwe elementen in dit proces. Stedebouwkundig gaat het voori Vlissingen, Middelburg Temen» Goes

| de Stem | pagina 2

Zo moeten industrieterreinen voorhand in gereedheid worden bracht. Voor Vlissingen-Oost zal el achterwaarts kanaal moeten word. gegraven; de achterwaartse binn. vaartverbindingen moeten word ... net grijsbruine boekje pleit dan o ivoor de aanwijzing van de geh. izeeuwsch-Vlaamse kanaalzone I elingskern. Bovendien m« ustrieterrein Arnepoort t„» g, dat een „aanvullend functie t.o.v. Vlissingen-Oost

| Groot Walcheren | pagina 2

artikelen. Zij bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren

| de Stem | pagina 2

VLISSINGEN-OOST De En gelse officier houdt van stijl, ook „te velde". Terwijl in het koudt Vlissingse havengebied een stort bui neerklettert op het tentdoek wordt daaronder op houten tafel: gedekt

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

daarop voor het haven gebied Vlissingen-Oost vrij goed liggen. Tussen dc directie van het bedrijf en het havenschap Vlissingen bestaan al geruime tijd contac ten. Een definitieve beslissing over de plaats ... Een raffinaderij in Vlissingen-Oost is aangewezen op de aanvoer van olie per schip: het bedrijf is bereikbaar voor tanlvers van maximaal 70.000 tot 80.000 ton.

| de Stem | pagina 2

Lijn 4 (Koudekerke, Vlissingen, Oost Souburg, Vlissingen-oost) krijgt in oost-Souburg een uitgebreide rou te. Aan de burg. Stemerdinglaan komt een nieuwe halte.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

VLISSINGEN-OOST In en om het zeemans- centrum ,Tlie flying an gel clnb' bij de Scliel- depoortwerf ls zaterdag middag In Vlisslngen- oost de jaariykse tuin- bazaar (garden fête) ge houden. De ... Dat_ werk vindt men voornamelijk in het cen trum Vlissingen-oost, waar elk jaar duizenden zeelieden van allerlei na tionaliteit dé kans krij gen op sport, spel en andere tijdsbesteding in de perioden