Krantenbank Zeeland

HomeSearch

24.596 resultaten gevonden

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

en Rotterdam, van de havenschappen Delfzijl, Vlissingen- Oost, Terneuzen (in oprichting! en verder nog een vertegenwoordiger van de overige havens. Namens het bedrijfsleven zullen zit tin» hebben

| de Stem | pagina 12

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren reeds

| de Stem | pagina 1

ontvingen uit keringen via de werkloosheidswet, de ziektewet of de bijstandswet. Zij werkten 's nachts op de scheepswerf in Vlissingen-Oost en verdienden op die manier een extraloon.

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Ou de werf Scheldepoort te Vlissingen-Oost zal een nieuw drijvend droogdok aan de outil lage worden toegevoegd. Het dok krijgt een hefvermogen van 10.000 ton en het zal geschikt zijn voor het dokken

| de Stem | pagina 3

VLISSINGEN Op de werf Scheldepoort te Vlissingen-Oost zal een nieuw drijvend droogdok aan de outillage worden toege voegd. Het dok krijgt een hefver mogen van 10.000 ton en het zal geschikt zijn voor

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Het naar oostelijke kant uitstulpende tracee is als men het in een rechte lijn Rotterdam-Gent neemt ruim tien kilometer om en bekeken voor de ruote Sloe-Vlissingen Oost Terneuzen zelfs meer dan ... Ook hei dienstencentrum voor nejaar- werk zal kunnen vinden in den in Souburg, een andere vorm :n deVlissingen-Oost zal bouwen, is in Pa- hele trits van bejaardenzorg, was pre-1 njS eveneens nog geen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

.000 voor te financieren, het havenschap Vlissingen-Oost in richting nog geen rechtspersoonlijkheid bezit. Het waterschapsbestuur wnsf r op, dat liet gemaal door de zeehavr plannen in de polder Borssele niet ... Als gevolg daarvan zullen de kosten voor nieuwe toevoerleiduigcn aanmer- keliik hoger worden: een stijging met f 642 000 Het voorlopige bestuur van het havenschap Vlissingen-Oost In op richting heeft

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren reeds ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren reeds

| de Stem | pagina 4

De meerdere kosten worden ge raamd op 642.000 gulden. Het voor lopig bestuur van het havenschap Vlissingen-oost in oprichting heeft bericht, bereid te zijn te bevorderen, dat de meerdere kosten voor

| de Stem | pagina 5

Het tweetal, dat als classificeer der onder een verzonnen naam op een tankschip op de Scheldepoort- werf in Vlissingen-Oost werkte had daar 2 bronskoperen z.g. „schuif- bussen" gestolen en die in

| de Stem | pagina 10

Bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende che mische bedrijven. De eerste fabrieken, een fos for-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripoly- fosfaatfabriek produceren

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

Engelse ondernemingen was hij het zien van het haven- en ïiulus- Vlissingen-Oost zeer ... de overeenkomstige pe rioden In 1967. dit groeipercentage werd in hoofdzaak veroorzaakt door de verhoogde afname in het industrie gebied Vlissingen-Oost door de in dustrieën aldaar. Van de derde

| de Stem | pagina 5

Een vaste oeververbinding in het verlengde van de Zeelandbrug zal volgens de heer Kammeraad zowel verkeers-economisch als in zijn ef fect voor het haven- en industrie schap Vlissingen-oost een groter ... „Bij het zien van het haven- en industriegebied Vlissingen-oost was hij zeer verrast", aldus de heer Kam meraad, „want op zijn informatieve vragen bij Nederlandse regeringsin stellingen naar

| Groot Walcheren | pagina 3

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren reeds ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren reeds

| de Stem | pagina 3

, Hoechst en Billi- ton MT zich in respectievelijk Mid delburg en Vlissingen-Oost te vesti gen. ... Het gehele wegenstelsel tussen ka naal, industrieterrein, Rijksweg 58 en Vlissingen-Oost zal thans kunnen worden aangelegd.

| de Stem | pagina 3

Door de gunstige stroomprijs in Stade lijkt de kans groter dat Pé chiney zal afzien van de bouw van een smelterij in Vlissingen-Oost aldus het Financieel Dagblad. ... -kerncen trale van 2 x 400 megawatt ge bouwd) en Vlissingen-Oost (dit ge bied is kandidaat voor de bouw van een kerncentrale).

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

In het Sloegebied zijn die giganten nu op komst. Péchiney zal binnen en kele jaren 240 tot 260 megawatt gaan gebruiken voor haar aluminium- smelterij in Vlissingen-Oost. Met het in gebruik nemen van ... De bouw van een kerncentrale in Vlissingen-Oost zou voor dit industrie gebied en voor Zeeland bovendien een goed .verkoopargument' zijn. Te- meer wanneer men zich realiseert dat op het ogenblik in

| de Stem | pagina 3

aardgas uit het zogenaamde „aard gaspotje" van het ministerie van Eco nomische Zaken, zoals ook gebeurd was bij de vestiging van Hoechst- Farbwerke in Vlissingen-Oost. ... MIDDELBURG De beslissing van Péchiney om zich in Vlissingen- Oost te vestigen is, door de „uitstra ling" die van dit bedrijf zal uitgaan, ook van groot belang voor de toe komst van Middelburg. Aldus

| de Stem | pagina 3

Daarbij wordt zeker ook gedacht aan het totstandkomen van een petro chemische industrie. Daarvoor zou de vestiging van een olieraffinaderij in Vlissingen-Oost of in de nabijheid daarvan Hoechst ... Intussen gaat Hoechst voort met uitbreiding van de capaciteit van de huidige fosforproduktie. De capaci teit zal nog dit jaar nagenoeg moe ten worden verdubbeld. Hoechst in vesteert in Vlissingen-Oost

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Het Franse aluminiumconcern Péchiney is het vierde bedrijf, dat zich in het haven- en indus triegebied Vlissingen-Oost ves tigt. De andere bedrijven zijn: de maatschappij „De Schelde", Hoeohst ... „Wanneer ik zeg, dat het pro vinciaal bestuur van Zeeland met grote voldoening kennis heeft genomen van het besluit van Péchiney zich in Vlissingen- Oost te vestigen, dan geef ik daarmee onze

| de Stem | pagina 2

Vlissingen- Oost boekt hiermee de eerste repara tie-opdracht op het gebied v5n boor eilanden. De know-how wordt inge bracht door de Rotterdamse Droog dok Maatschappij N.V., evenals de Schelde deel van de Rijn

| de Stem | pagina 3

VLISSINGEN Het besluit van Péchiney om zich in Vlissingen-Oost te vestigen is voor het gemeentebe stuur van de Scheldestad aanleiding om een aantal projekten versneld aan te pakken.

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

„De Schelde", die de reparatie uitvoert op haar werf Schelde- poort in Vlissingen-oost, boekt hiermee de eerste reparatie-op- dracht op het gebied van boor eilanden. De know-how wordt ingebracht door

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Na de kennismaking en het oriën tatie gesp rek met het Vlissingse gemeentebestuur ging men naar het voor deZeeuwse vestiging van Péchiney bestemde terrein aan het. Zuid-Sloe in Vlissingen-Oost ... Omstreeks twaalf uur ontving commissaris Van Aartsen het- ge zelschap in de door hein gepresi deerde vergadering van het ha venschap Vlissingen-Oost in het provinciehuis.

| Axelsche Courant | pagina 1

Het Franse aluminiumconcern Péchiney is het vierde bedrijf, dat zich in het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost vestigt. De andere drie bedrijven zijn N.V. Kon. Maat schappij „De Schelde ... „Wanneer ik zeg, dat het provinciaal bestuur van Zeeland met grote voldoening kennis heeft genomen van het besluit van Péchiney zich in Vlissingen-Oost te vestigen, dan geef ik daarmee onze gevoelens

| Axelsche Courant | pagina 3

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een booreiland van dermate grote afmetingen in het havengebied van Vlissingen-Oost zal verschijnen. De afmetingen van de Sea Quest, die in 1965 nieuw 38 ... reparatie uitvoeren op haar werf „Scheldepoort" in Vlissingen- Oost.