Krantenbank Zeeland

HomeSearch

24.583 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 10

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, produceren reeds

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

De opening van Hoechst in Vlissingen-Oost Fs niet alleen voor dit bedrijf een belangrijke aangelegen heid: zij is dat voor het Westerscheldebekken als geheel. Er wordt namelijk mee onderstreept, dat ... .. Hij herinnerde er aan, dat Hoechst al heeft ervaren, dat Vlissingen-Oost een uitmuntende vestigingsplaats is en dat men voorst overweegt het bedrijf hier verder aanzien lijk uit te bouwen. Maar één van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

letters op de wereldbol in Frankfort moeten worden geplakt. Het begin van Hoechst in Vlissingen-oost is „erfolgrelch", succesvol. Als het zo doorgaat en Zeeland zou In staat zijn om het energieprobleem op ... VLISSINGEN-OOST - „In mijn leven heb ik al heel wat gebouwd, - maar nog nooit zo plezierig als hier in Vlissingen." Dipl. Ing. Hans Friedrich (62) is er de man niet naar, iemand stroop om de mond te

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

Op de kaart rechts de plaats van Hoechst en zijn uitbreidingwsmogelijkheden in het industrie gebied Vlissingen-Oost. Bij de vestiging kocht het bedrijf een oppervlakte van ongeveer 65 hectares ... Vlissingen-Oost sprak de Hoechst-leiding al dadelijk bij dit eerste officiële bezoek erg aan. ,Toen we daar stonden op de dijk zagen we in gedachten de schoorsteen al roken', bekent de heer Brookhuis

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

^waartëpün^ar^êTloëch6^actïvïtëïterMrrNêdeHandTvo^^r het complex in Vlissingen-Oost, waar het bedrijf de haven ontwikkeling een stevige duw in de goede richting geeft en nog zal geven. En die impuls ... ,Het gaat er niet om of een bepaalde industrie zich in Vlissingen-Oost of In de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone vestigt, het gaat erom dat het bedrijf in Zeeland komt,' is zijn devies.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 37

VLISSINGEN-OOST Luchtverontreini ging boven schoon Zeeland. Een paar jaar geleden een geducht schrikbeeld voor velen in dit gewest, toen bekend werd dat zich in het Sloegebied chemische Industrieën ... VLISSINGEN-OOST Eind augustus vorig jaar speelde zich aan de oever van de Westerschelde, vlak bij het industrieterrein van Hoechst-Vlissingen in het Sloegebied een spectaculaire gebeurtenis af: een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

Aus AnlaB der Einweihung der Hoechst- Niederlassung in Vlissingen-Oost gibt der Provinciale Zeeuwse Courant diese Sonderausgabe heraus. Es wird darin auf den Platz aufmerksam gemacht. den Hoechst in ... gunstige Energie beziehen können, denken wir an einen Ausbau mit einem dritten Projekt Wir sind an einem Kernkraftwerk in Vlissingen-Oost interessiert."

| de Stem | pagina 1

De industrieterreinen in het Ant werpse havengebied zullen niet op gunstiger voorwaarden uitgegeven mogen worden als bijvoorbeeld de Nederlandse in Vlissingen-Oost.

| de Stem | pagina 5

VLISSINGEN Het bestuur van het Havenschap Vlissingen-Oost i.o. heeft besloten om aan de zijhaven in het Sloehavenbekken, waaraan de loskade van Hoechst N.V. is gelegen, de naam van Cittershaven te

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

het werd go- houden onmiddellijk na de nacht van Schinelzer van Rotterdamse zijde betoogd, dat de vestiging van Hoechst in Vlissingen-Oost te danken aan Rotterdam. In het Poortge bouw, waarin de ... VLISSINGEN-OOST ,Ja, hier met de prins. Wilt u zo goed zyn het bedryf in werking te stellen?' Zo'n telefoontje krijg je niet iedere dag. Chef verzending J. A. Moerdijk van Hoechst-Vlis singen NV

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

VLISSINGEN-OOST Hoechst heelt de stad Vlissingen gisteren bij de officiële opening een bedrag van een kwart mil joen gulden 250.000) cadeau gedaan. Een gift, die kan norden besteed voor de bouw van ... VLISSINGEN-OOST Hoech.il was voor prins Bernhard gisteren eigenlijk een .oude bekende'. Vlak voordat lii) op verzoek van ir H. F ried richdirecteur van Hoechst- Vlissingen NV, de telefoon pakte om

| de Stem | pagina 3

VLISSINGEN-OOST De Walcherse kanaalzone bood vrij dag een ongewone aanblik. Op het terrein waar de kubus achtige fabriek van Hoechst-Vlissingen in drie jaar tijd uit de grond is gestampt, stond een ... VLISSINGEN-OOST Voor afgaande aan de officiële inge bruikneming van de chemische fabriek van Hoechst in het Zuid-Sloe, gaf een praktisch voltallige directie van het we reldconcern een persconferen

| de Stem | pagina 5

Voor de havenbeheerders zullen in de commissie zitting hebben ver tegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, van de havenschappen Delfzijl, Vlissingen- Oost, Terneuzen (in oprichting

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Voor de havenbeheerders zullen in de commissie zitting hebben vertegenwoordigers van de ge meenten Amsterdam en Rotterdam, van de havenschappen Delfzijl, Vlissïngen-oost, Terneuzen (in op richting

| Groot Walcheren | pagina 5

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren reeds

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

van de Sloehaven (Vlissingen-Oost), een eventu ele industrievestiging op de Westbrabantse oever nabij de Moerdijk en een eventuele uit breiding van de Maasvlakte in een stadium van onderzoek zijn. Ook ... Ten aanzien van de ontwikkeling van de Sloehaven (Vlissingen-Oost) merkt de minister op dat ook in 1969 voortgegaan zal worden niet het uitvoeren van werken ten behoeve van het toekomstige havenschap

| de Stem | pagina 5

VLISSINGEN In Vlissingen be staat de behoefte aan een opleiding procestechniek. De toenemende in dustrialisatie in de chemische sector in Vlissingen-Oost en Middelburg schept de vraag naar ... Vlissingen-Oost en Middelburg Hoechst, Billiton en Hercules is die behoefte op 124, voor nieuwe vesti gingen op 240 geraamd.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

.15 van Vilissingen-Oost rechtstreekse verbin dingen zijn ontstaan tussen Middelburg en Vlissingen-Oost waardoor overstap te Oost-Souburg "oor de belangheb benden wordt voorkomen. Tussen Kou- dekerkc en ... aansluitingen van de trein aan gepast aan de nieuwe NS-dienstregeling. Op het traject Middelburg-Vlissingen- Oost zijn voorts enkele wijzigingen aan gebracht, waardoor onder andere om 6.43 van Middelburg en om 17

| de Stem | pagina 3

In Vlissingen krijgen de bestuur ders in de middaguren van de bur gemeester van die stad, drs. D. Roe mers, een uiteenzetting te horen over de ontwikkeling van het industriege bied van Vlissingen-Oost ... vestigingsredenen van Hoechst in juist Vlissingen-Oost, ter wijl een andere functionaris zal in gaan op een aantal sociale aspecten van het bedrijf. Na nog een bezoek te hebben gebracht aan de reparatie- werf

| de Stem | pagina 3

Wel ben ik blij dat er nog een kans schijnt te bestaan dat het groot-in dustriegebied van Middelburg tot de primaire kern Vlissingen-Oost wordt gerekend. Jammer genoeg Is de nota onduidelijk op dit