Krantenbank Zeeland

HomeSearch

23.610 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Ook voor Péohiney (aluminium) is Vlissingen-Oost is de situatie er niet beter op geworden. Goedkoop aardgas komt er niet en let* anders is evenmin in sicht. Wat er wel komt is een zeesluis voor ... Chell-Chemie was het economische trefwoord in mei, ook in de nationale dagbladen. Het gaat om vestiging bij Moerdijk of in Vlissingen- Oost. In het eerste geval wordt toch nog ge dacht aan het

| de Stem | pagina 3

gedaan door het Havenschap Vlissingen- Oost i.o. voor 500 ha industrie terrein aan diep vaarwater ten be hoeve van Shell-Chemie, niet geho noreerd wordt, omdat Shell-Chemie wordt uitgenodigd zich te

| de Stem | pagina 23

De dief zelf, een zekere S., die bij verstek terechtstond, kreeg die straf wel. Hij had de „afval" ongevraagd meegenomen van het terrein van Hoechst in Vlissingen-Oost en daar- voor nog 1100 gulden

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

bij de lijn voor industriege bied die op de kaart van 't streek plan voor midden-Zeeland van Vlissingen-oost is getrokken en Borssele geheel omsluit. Behou dens enkele kleine wijzigingen zijn de staten

| de Stem | pagina 11

VLISSINGEN In de Sloehaven „De Sclieldepoort" in Vlissingen-oost is het „Garden Fête" 1968 gehouden Het feest was georganiseerd door de vereniging ,The Missions to Seamen' in de provincie Zeeland

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

.Tegen veler verwachting en to veler ergernis wordt niet geijverd om Shell-chemie in Terneuzen ol Vlissingen-Oost te vestigen', aldus de spreker op het ZLM-congres .Twee andere partners in het Over ... geïnvesteerd voor grote infra- 5 structuurwerken in Vlissingen-Oost 3 en vooral bij Terneuzen Maar zoals 5 gezegd: daar bleef het bij. Omdat 3 zich te weinig nieuwe, grote bedrij- 3 ven vestigden is bovendien de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

In de bespreking met het provinciaal bestuur is gisteren ook de haven Vlissingen-Oost en de plannen voor los- en laadwallen daar aan de orde geweest. .Binnen vrij afzienbare tijd zal daarover eer ... beslissing wor" genomen, zodat alvast in 1968 begin kan worden gemaakt met de aanle" ervan De minister kondigdp aan dat iret wetsontwerp havensehap Vlissingen- Oost binnen korte tij" de kamer zal komen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

infra structuurwerken in Vlissingen-Oost en vooral bij Terneuzen Maar zoals gezegd: daar bleef het bij. Omdat zich te weinig nieuwe, grote bedrij ven vestigden is bovendien de ren tabiliteit van deze ... .Tegen veler verwachting cn t«i veler ergernis wordt niet geijverd om Shell-chemie in Terneuzen ol Vlissingen-Oost te vestigen', aldus de spreker op het ZLM-congres .Twee andere partners in het Over

| de Stem | pagina 2

Vrijdagmorgen zal koningin Juliana om kwart over negen van de ambts woning van de commissaris vertrek ken. Allereerst staa* dan een rond rit door 't haven- en industriegebied Vlissingen-Oost op het ... VLISSINGEN Op hj reparatiebedrijf „De Scl van de N.V. Kon. Mij. De Vlissingen-Oost wordt een zeer merkwaardig van het Britse vrachtsch wiek" gerepareerd.

| de Stem | pagina 3

VLISSINGEN Op het scheeps- reparatiebedrijf „De Scheldepoort" van de N.V. Kon. Mij. De Schelde in Vlissingen-Oost wordt momenteel een zeer merkwaardig schadegeval van het Britse vrachtschip „Runs

| de Stem | pagina 4

MIDDELBURG 1 hare tijd kan het prov van Zeeland de defil ging van de minister v Waterstaat tegemoetzi dus nog dit jaar, in Vlissingen-Oost met een los- en laadwal

| de Stem | pagina 2

Er zijn voorts drie maquettes, na melijk een van Terneuzen en omge ving, compleet met nieuwe zeesluis en verbreed kanaal, een van het ha ven- en industriegebied Vlissingen- Oost en een van het Veerse

| de Stem | pagina 9

BRESKENS. „Men spreekt allerwegen over ontsluiting van het Westerscheldebekken. Daarmee bedoelen ze echter alleen Vlissingen-Oost en Terneuzen. Breskens is daar niet bij, terwijl we toch prach tig

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Vrijdagmorgen zal koningin Juliana om kwart over negen van de ambtswoning van de com missaris vertrekken. Er staat dan een rondrit door 't haven- en industriegebied Vlissingen-Oost op het programma

| de Stem | pagina 2

Abeele, wordt de konir groet door de burgemeester v singen, drs. D. Roemers. I gaat de tocht naar het indus havengebied Vlissingen-Oost. bezoek begeeft het gezelsch via 's-Heerenhoek en Heinki naar Goes.

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

De tweede dag van het bezoek van koningin Juliana aan Zee land is vrijdagmorgen begonnen met een rondrit door het haven gebied Vlissingen-Oost. Aan de grens van de gemeente Vlissin- gen werd de

| Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | pagina 10

omgezet: vele miljoenen guldens zijn geïnvesteerd voor grote infrastructuurwerken in Vlissingen-Oost en vooral bij Terneuzen. Maar zoals gezegd: daar bleef het bij. Omdat zich te weinig nieuwe, grote ... Maar tegen veler verwachting en tot veler ergernis wordt niet geijverd, dit bedrijf in Terneuzen of Vlissingen-Oost te vestigen. Twee andere partners in het Overlegorgaan, Noord-Brabant en de Ge

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Bij dit laatste sloot gedeputeerde Van Poelje zich aan nadat hij een •ïiteenzetting had gegeven van het verloop van "de ontwikkelingen in het havengebied Vlissingen-Oost. ... beroep op het Beneluxgezelschap, mee te helpen om deze ongewenste situatie op te heffen. En gedeputeerde M. J. Poel je (in zijn functie van vice-voorzit- ter van het havenschap Vlissingen- Oost i o) hield

| de Stem | pagina 6

zuiden, waardoor Zeeland achter zou komen te liggen en de ontwikkeling in Terneuzen en Vlissingen-Oost gefrustreerd zou wor den. Bij deze laatste factor hoort ook nog het nadeel van de hier gevestigde

| de Stem | pagina 5

De Schel de in Vlissingen-Oost. President-di recteur J. Hupkes gaf wel als com mentaar dat De Schelde „een reuzen- bijdrage" zal leveren aan de activi teiten van de beide concerns. Dit ligt ook wel

| de Stem | pagina 14

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans