Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.566 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 13

MIDDELBURG - NV De Haven van Vlissingen viert op woensdag 29 augustus het 50-jarig be staan. Dat gebeurt met een 'open haven'-bijeen- komst op de container- terminal te Vlissingen- Oost.

| de Stem | pagina 10

VLISSINGEN - De exploita tieresultaten van het havenge bied Vlissingen-Oost zijn de eerste helft van dit jaar ach tergebleven. Werd vorig jaar voor het eerst enige winst ge boekt, dit jaar zal weer

| de Stem | pagina 11

VLISSINGEN - De exploita tieresultaten van het havenge bied Vlissingen-Oost zijn de eerste helft van dit jaar ach tergebleven. Werd vorig jaar voor het eerst enige winst ge boekt, dit jaar zal weer

| de Stem | pagina 17

De deelnemende bedrijven zijn Hoechst Holland, M. T. Chemicals, de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschap pij, Total, KMS-Scheldepoort (allemaal in Vlissingen-Oost), Dow Chemical (Terneuzen) en de ... Bij de Koninklijke Maat schappij De Schelde in Vlis singen en Scheldepoort in Vlissingen-Oost kan iedereen tussen 10.00 en 15.00 uur bin nenlopen. Er worden dan on der meer films gedraaid over de

| de Stem | pagina 1

De prijs voor grootver bruikers van energie in Ne derland komt dan achttien procent hoger te liggen dan in Frankrijk. Met name voor de dochter van het Franse aluminiumconcern Pechiney in Vlissingen-oost

| de Stem | pagina 7

VLISSINGEN-OOST - Onge vallen - Hoechst kende vorig jaar een nieuw laagterecord voor wat betreft het aantal be drijfsongevallen die verzuim tot gevolg hadden. Het waren er 28; acht minder dan in 1983

| de Stem | pagina 13

Het huidige bestemmings plan van Vlissingen-Oost laat ook de opslag van kernafval niet toe, maar is volgens het gemeentebestuur wel voor meerdere uitleg vatbaar. Juist om dit laatste punt moet de ... Vlissingen heeft met het vastleggen van precieze be stemmingen in Vlissingen- oost altijd willen wachten tot

| de Stem | pagina 12

Scheldebekken in het havenschapskantoor j Vlissingen-Oost. Er staan toespraken op het programma vang voorzitter van de beide havenschappen, CD A-gedeputeerde ij Barbé, de directeur van August de Meyer M. van der

| de Stem | pagina 11

Een directie-woordvoerder verklaarde gisteren dat er al leen problemen waren tijdens de koffiepauze. „Daarna is driekwart van het personeel weer aan het werk gegaan". Bij M&T in Vlissingen-Oost ... VLISSINGEN - Het produktiepersoneel van het che mische bedrijf M&T International in Vlissingen- Oost heeft gistermorgen rond half elf het werk onder broken.

| de Stem | pagina 9

Dit jaar zullen opnieuw be langrijke investeringen wor den gedaan (vorig jaar 27,7 miljoen). De infrastructuur van de terminal Vlissingen- Oost zal worden verbeterd en uitgebreid. De gang van zaken

| de Stem | pagina 30

Voor kontrole op de heiwerkzaamheden t.b.v. de kademuren in de Kaloothaven te Vlissingen-Oost, in de periode van eind juli tot eind december, zoeken wij:

| de Stem | pagina 22

VLISSINGEN - De Industrie bond FNV en de Industrie- en Voedingsbond CNV hebben een CAO-akkoord bereikt met de directie van M T-chemi cals in Vlissingen-Oost.

| de Stem | pagina 15

VLISSINGEN - Een geluid demper met daar bovenop een schoorsteen van de sinterfa- briek van Hoechst Holland te Vlissingen-Oost is door brand verwoest. Een woordvoerder van het bedrijf verwacht dat de

| de Stem | pagina 5

VLISSINGEN - De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) heeft bij Gedeputeerde Staten van Zeeland bezwaar aangetekend tegen het verlenen van een vergunning aan de Total-raf- finaderij in Vlissingen-Oost voor ... DOOR TOTAL IN VLISSINGEN- OOST

| de Stem | pagina 1

De verkoop van gronden in het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost (Sloe) viel de afgelopen jaren zo tegen dat jaarlijks zo'n 11 tot 12 mil joen aan renteverliezen op treedt. Dat verlies werd

| de Stem | pagina 12

Daarbij wijst men naar 'vele activiteiten die op moment in het havenget Vlissingen-Oost plaats vin en nog voor de eerstkome laren op stapel staan'. Prijzen ons gelukkig met toeneming van de investei

| de Stem | pagina 13

Daarbij wijst men naar de j'vele activiteiten die op dit [moment in het havengebied [Vlissingen-Oost plaats vinden Jen nog voor de eerstkomende [jaren op stapel staan'. „Wij [prijzen ons gelukkig met

| de Stem | pagina 19

Ook de eventuele vestiging van een opslagplaats voor ra dio-actief afval in Vlissingen- Oost kwam aan de orde. „Bur gemeester Van de Heuvel van Borsele beweerde altijd, dat hij tegen kernenergie is

| de Stem | pagina 17

Vlissingen-Oost, dat gesi tueerd is in een land dat welvarend teert op een ko lossale aardgasvoorraad en zelf huisvesting biedt aan een terminal voor groot schalige aanlanding van LPG, bleek op ten

| de Stem | pagina 16

VLISSINGEN - De Total-raf- finaderij in Vlissingen-Oost heeft in 1985 een verlies van 8 miljoen gulden geleden. Het negatief resultaat is van boek houdkundige aard vanwege de afschrijving van een

| de Stem | pagina 17

VLISSINGEN - De Total-raf- finaderij in Vlissingen-Oost heeft in 1985 een verlies van 8 miljoen gulden geleden. Het negatief resultaat is van boek houdkundige aard vanwege de afschrijving van een

| de Stem | pagina 9

VLISSINGEN - De kades in de nieuwe Bijleveldha- ven in het Sloegebied (Vlissingen-oost) die mid den augustus in bedrijf wordt genomen, zijn nu al volledig bezet. Dat werd gistermiddag benadrukt toen

| de Stem | pagina 16

hectare groot terrein van Hoechst in Vlissingen-oost ligt opgeslagen. In die 60.000 ton grote berg filterkoeken, een afvalprodukt van de natzuur- reinigingsfabriek, bevinden

| de Stem | pagina 17

hectare groot terrein van Hoechst in Vlissingen-oost ligt ipgeslagen. In die 60.000 ton grote berg filterkoeken, een afvalprodukt van de natzuur- reinigingsfabriek, bevinden

| de Stem | pagina 13

MIDDELBURG - De omvangrijke 'subsidies' van de PZEM en het rijk aan het Franse alu- miniumbedrijf Pechiney te Vlissingen-Oost, worden gebruikt voor investeringen in het buitenland.

| de Stem | pagina 9

TERNEUZEN - Op het ruiter sportterrein aan de Sloehaven in Vlissingen-Oost worden vanavond, woensdag 2 juli, af- delingsdressuurwedstrijden gehouden voor ruiters en amazones van alle vereni gingen

| de Stem | pagina 1

scheepvaart en moest worden weggehaald. De Patricia V is hangende in twaalf strop pen door de drie bokken, drie sleepboten en twee bergingsvaartuigen naar de Sloehaven in Vlissingen-Oost gesleept

| de Stem | pagina 15

schillende onderhanden zijnde nieuwbouwprojecten binnen het havenschapsgebied. Met die erbij vonden in het afgelopen jaar meer dan 6000 mensen werk in Vlissingen -Oost.

| de Stem | pagina 12

bijeenkomst begint om uur in ontmoetingscentr De Stenge te Heinkensza Na het middagmaal vertn ken de deelnemers in autoh sen naar Hoechst Holland 1 te Vlissingen-Oost. Ze wort er ontvangen door directeui H. van

| de Stem | pagina 13

De bijeenkomst begint om 91 uur in ontmoetingscentH De Stenge te Heinkensz Na het middagmaal vert: ken de deelnemers in autobus sen naar Hoechst Holland N i te Vlissingen-Oost. Ze wordd er ontvangen

| de Stem | pagina 9

Vlissingen-Oost is internationaal racecircuit kwijt ... VLISSINGEN (ANP) - Er komt geen internationaal mo torracecircuit in Vlissingen- Oost. Plannen voor de vesti ging van zofi circuit door de KNMV (Koninklijke Neder landse Motorsport Vereniging) kunnen

| de Stem | pagina 14

USSINGEN (ANP) - t ontploffing in de mach jner van het Belgische I jjvaartsehip Andrea is i ga vond in de Van Citters u in Vlissingen-Oost één rende om het leven ge itn.

| de Stem | pagina 5

Het is het eerste zeeschip dat gebruik maakt van de nieuwe haven in Vlissingen- Oost, die speciaal is aangelegd als kolenoverslagplaats voor de nieuwe centrale van de PZEM.

| de Stem | pagina 12

TERNEUZEN - De WOV verbindt de arbeids markten van de Kanaalzone en Vlissingen- Oost en daar kunnen beide industriegebieden van profiteren. jja^ zej jj Eversdijk, vice-voorzitter

| de Stem | pagina 13

4GEN - De Brit*. Anne komt maandag! naar Vlissingen om| c nieuwe zeemanshuis! 'Missions tot Seamen'I te openen. De 'Flying 1 lub' is te vinden in het 1 ibied Vlissingen-OostJ k van de Schelde-1

| de Stem | pagina 9

JJSSINGEN (ANP) - JJ&s Anne van Engeland maandagmorgen, in ,ar hoedanigheid van pre ste van de Missions to n, het nieuwe zee huis De Flying Angel Vlissingen-oost of- Qeel geopend. ... De twintig jaar oude Flying Angel Club van de Missions to Seamen in Vlissingen-oost was totaal verouderd. Het gebouw was destijds geschonken door de Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) in

| de Stem | pagina 13

Uitbreiding haven Vlissingen-Oost kost 27,8 miljoen ... MIDDELBURG (ANP) - De raad van bestuur van het ha venschap Vlissingen heeft gisteren toestemming gegeven voor de uitbreiding van de Bijleveld-haven in Vlissingen- Oost. De haven wordt met 600 meter

| de Stem | pagina 11

MIDDELBURG - Ook GS van Zeeland vinden het maar niks dat het afvalverwerkende bedrijf Ocean Combustion Services (OCS) plannen heeft om zich te vestigen in Vlissingen-Oost. Ongevraagd doen GS deze