Krantenbank Zeeland

HomeSearch

23.610 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een trypolyfosfaatfabrlek beginnen thans ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een trypolyfosfaatfabrlek beginnen thans

| de Stem | pagina 3

Vlissingen-Oost" wordt genoemd, nog iets gunstiger dan Vlissingen. Een krachtige indus triële ontwikkeling van Vlissingen- Oost zal zich dan ook in Middelburg doen gevoelen en in een later sta dium wellicht

| de Stem | pagina 6

in de be doeling ligt om de metingen voort te zetten ook nadat de nieuwe chemi sche industrieën in Vlissingen-Oost in vol bedrijf zullen zijn, zodat dan een juiste indruk kan worden ver kregen van de

| de Stem | pagina 18

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een trypolyfosfaatfabriek beginnen thans

| de Stem | pagina 23

Vóór 1980 zijn de volgende uit breidingen gedacht: 1. Maasvlakte (2200 ha); 2. Rijnpoort op de noor delijke oever van de Nieuwe Water weg (250 ha); 3. Vlissingen-Oost (2000 ha); 4. Terneuzen (1000 ha

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

BOVEN DE instcekhaven van Hoeohst in Vlissingen-Oost wap perde gistermorgen de Nederland se vlag: het eerste vrachtvervoer was officieel binnengebracht, (pagina 1 en 2). ... VLISSINGEN-OOST Mei een machtige zwaai van zijn kangoeroekraan .schreef' kraan machinist Duinen uit Souburg gistermorgen geschiedenis in de haven Vlissingen-Oost. Nauwe lijks had mr J. van Aartsen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

VLISSINGEN-OOST Mr Van Aartsen (rechts) liyst de Neder landse vlag waarmee hy de haven van Hoccbst-Vlissingen NV opent. (Foto PZC). ... VLISSINGEN-OOST ,Er is nu een begin gemaakt met de industriële ontwikkeling van Vlissingen-Oost en ik onder streep dat woord begin', aldus Zeelands commissaris der ko ningin, mr J. van Aartsen, toen

| de Stem | pagina 4

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| de Stem | pagina 17

VLISSINGEN-OOST Ge tracht zal worden nog dit jaar de uitvoer van de eindprodukten van Hoechst per zeeschip vanuit Vlfe- singen te laten plaatsvinden. Dat gebeurt thans nog in hoofdzaak via Rotterdam ... Zolang in Vlissingen-Oost nog niet voldoende accommodatie voor het be handelen van zeeschepen beschikbaai is, kan voor de verlading gebruik worden gemaakt van de oudere Vlis singse havens.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Vergadering der Gelovigen: Souburg (Rode-Kruisgebouw) 10 eredienst en 5 verkondiging van het woord. Anglicaanse Kerk: Vlissingen-Oost (ka pel zeemanshuis-Scheldepoort10.30 ochtendgebed en 7 ... Anglicaanse kerk. Vlissingen-Oost (ka pel zeemanshuis-Scheldepoort) 10.30 communiedienst.

| Groot Walcheren | pagina 8

bouwt op «en groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

energiecentrale in Vlissingen-Oost zal komen, ,en dat dit aanleiding zal zijn voor het aantrekken van diverse in dustrieën, waaronder ook Péchiney'. ... Van vele zijden werd aangedrongen op een zo spoedig mogelijke realisering van de handelskade in Vlissingen-Oost.

| de Stem | pagina 2

dat de scheeps werf van De Schelde in het sane ringsplan wordt opgenomen. De heer Lorier zei daarover o.a.: „Nu deze maatschappij zijn werkterrein heeft uitgebreid naar Vlissingen-Oost zal he1 daar voor ... Vrijwel alle sprekers sneden ook het zeehavenoverleg, de totstandko ming van het Havenschap Vlissingen- Oost, en de wenselijkheid van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

.Zo heb ik al gehoord uiteraard, dat er gesproken is over één haven schap \oor liet hele Westerse heide gebied. Ik wil me daar niet over uitspreken. Voorop staat dat het havenschap Vlissingen-Oost er ... .Als de NV Koninklijke Maatschap pij De Schelde zijn bedrijf geheel wil verplaatsen uit de oude binnen stad naar Vlissingen-Oost, zullen wy gaarne onze medewerking verlenen', aldus de heer Roemers

| de Stem | pagina 3

„Wij zullen niet schromen indien nodig van een kritische houding ge tuigenis af te leggen", zo zei drs. Roemers. Betreffende het Haven schap Vlissingen-Oost i.o. sprak de burgemeester zijn ... In antwoord op een aantal vragen over de gewenste aanleg van een handelskade van Vlissingen-Oost deelde le heer Roemers mee, dat het advies van het havenschap en het provinciaal bestuur over deze

| de Stem | pagina 11

daarna het provinci aal bestuur de metingen op groter schaal voort te zetten. De kosten, verbonden aan dit werk, dat het ha vengebied Vlissingen-Oost en de ka naalzone in Oost-Zeeuwdch-Vlaande- ren als de ... Zoals bekend werd op een mei vorig jaar begonnen met het meten van de luchtverontreiniging rond het haven gebied Vlissingen - Oost. De provin ciale raad voor de luchtverontreini ging adviseerde

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 16

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| de Stem | pagina 3

B. en w. voegen eraan toe, dat wanneer een beslissing ten guste van net Rotterdamse havengebied valt, o.a de gedane investeringen in het eehavenproject Vlissingen-Oost veel ater rendabel kunnen

| de Stem | pagina 4

S.H. beiden uit Hoensbroek. Ze stonden terecht voor diefstal van elektrici teitskabel van een in aanbouw zijnde fabriek in Vlissingen-Oost.

| de Stem | pagina 6

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 20

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| de Stem | pagina 2

Vlissingen had graag gewild, dat er niet meer vail „Sloe" of „Sloegebied" zou worden gesproken, maar van „Vlissingen-Oost". De PPD gaat daar niet in mee. Op de kaart van het streekplan heet het