Krantenbank Zeeland

HomeSearch

70.055 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 10

BURGERSLACHTOFFERS TWEEDE WERELDOORLOG ... Nederlanders die zijn om gekomen bij oorlogen, gewapen de conflicten en vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

| de Stem | pagina 6

De vergeten soldaten van de Tweede Wereldoorlog ... De mannen van de Westafrikaan- se troepenmacht die hun leven verloren in de Tweede Wereld oorlog liggen niet noodzakelijk op dit kerkhof begraven. Maar hun namen, graden, geboorte- en sterfdata staan

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

Erfgoed van de Tweede Wereldoorlog in Park Toorenvliedt ... paalden de bunkers het ontwerp. Deze 'le lijke' oorlogsherinneringen moesten aan het oog worden onttrokken. Nu accentue ren ze juist het belang van Toorenvliedt tij dens de Tweede Wereldoorlog. De

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Vuil linnen uit de tweede wereldoorlog. ... Een eerste keer tijdens het Stalingrad-offensief via Stock holm en een tweede maal dcor bemiddeling van zes te Stalin grad gevangen genomen Duitse officieren, die als onderhande laars naar de Duitse

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Emigratie naar Zuid'Afrika na tweede wereldoorlog toegenomen. ... Direct na de tweede wereld oorlog was er in bijkans alle Europese landen een grote drang om te emigreren naar andere veiliger landen. Eén van de' landen, die nog veel emigran ten kon opnemen, was

| de Stem | pagina 9

Rubber pontons uit Tweede Wereldoorlog in de uitverkoop ... Vervaet uit Walsoorden er een beetje mee in hun maag. Per toeval hebben ze de 58 rubber pon tons uit de Tweede Wereld oorlog gekocht. Ze bleken te horen bij het huis, dat ze van hun buurman hebben over

| de Stem | pagina 6

De tweede wereldoorlog is nog steeds niet afgelopen ... Handenvol werk voor het Rode Kruis. Maar ook onze „eigen" Tweede Wereldoorlog houdt het informatiebu reau nog dagelijks bezig.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Overzicht literair werk in Tweede Wereldoorlog ... NIJMEGEN (ANP) - De literatuurhis toricus Piet Calis uit Amsterdam heeft een overzicht samengesteld van het literaire werk van jonge schrij vers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het overzicht is

| de Stem | pagina 13

Zeppelins in de Eerste Wereldoorlog ... Inde Eerste Wereldoorlog heeft Zeeuws-Vlaanderen kennis ge maakt met een apart soort luchtschepen, zeppelins ge naamd. Al in 1783 had men geprobeerd om zich door mid del van een ballon vliegend voort

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 37

Herdenking slachtoffers Tweede Wereldoorlog ... GOES - Op diverse locaties op de Bevelanden en Tholen wor den vrijdag 4 mei de slachtof fers van de Tweede Wereld oorlog herdacht. De meeste gemeenten organiseren een officiële plechtigheid, waar bij

| de Stem | pagina 9

IN TWEEDE WERELDOORLOG ... Dat de nazi's in de tweede lureldoorlog niet aan de ont wikkeling van een atoombom (toekwamen is voor een deel te janken aan ex-filmactrice Greta Garbo, die daartoe sa menwerkte met de leiding van

| Bevelander | pagina 8

Tentoonstelling Tweede Wereldoorlog ... Van 2 april tot 17 mei is er in de pu blieksruimte van het Stadskantoor een tentoonstelling ingericht over Goes en de Bevelanden in de Twee de Wereldoorlog. Door middel van authentieke bescheiden uit

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 54

Tweede Wereldoorlog bracht paar bij elkaar ... door Harmen van der Werf ELLEWOUTSDIJK - De Tweede We reldoorlog heeft hen bij elkaar ge bracht: Ko Moerland en Stien Plat schorre. Hij was na de bevrijding bewaker in fort Ellewoutsdijk, zij woonde

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

VLISSINGEN Zeeland heeft zondagavond sober zijn doden uit de tweede wereldoorlog herdacht- In tal van plaatsen werden stille omgangen gehouden, werden kran sen bij oorlogsmonumenten en bij graven ... Zeeland herdacht sober doden uit wereldoorlog

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

ziet hoeveel namaakvoertuigen er soms door het beeld rijden." zegt Kees. Je ziet dikwijls moderne voer tuigen. die alleen maar met karton of board van een tweede wereldoorlog- tintje zijn voorzien. Het ... Keep 'em rolling: het was ten tijde van de tweede wereldoorlog zoiets als een geallieerde strijdkreet bedoeld om er bij de maten in de oprukkende colonnes legervoertuigen de moed in te hou den. Keep

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Heel wat historici zien een direct verband tussen de opkomst van Hitier, uitmondend in jodenvervolging en Tweede Wereldoorlog, en het onverwerkte trauma van de Eerste Wereldoorlog. Dat wekt op zijn ... Film hielp Duitsland over Eerste Wereldoorlog heen

| de Stem | pagina 14

De derde wereldoorlog begint in Eindhoven ... Ph. D blijft voorlopig een duo. Een drummer wordt ingehuurd en de groep waarmee binnen kort getoerd wordt bestaat uit uitzendkrachten. De tweede elpee van Ph. D zal weinig drastische veran deringen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

de Tweede Wereld oorlog; het werd geroepen na de Eerste Wereldoorlog; het werd geroepen na de Napoleontische oorlogen; het werd geroepen na de Dertigjarige Oorlog van 1618-1648. Dieptepunten in de ... In de Tweede Wereldoorlog vochten Duitsland, Italië en Japan tegen een co alitie van Engeland, de Sovjet-Unie en de VS, waarbij moet worden opge merkt dat de Italiaanse bijdrage weinig indrukwekkend

| de Stem | pagina 9

van de tweede wereldoorlog ... . Menigeen in de Verenigde Staten en het Britse Rijk huivert nog bij het horen van de naam Okinawa, het eiland, waar het bloedigste epos van de tweede wereldoorlog werd geschreven.