Krantenbank Zeeland

HomeSearch

14 resultaten gevonden

| Zeeuwsche Stroom | pagina 2

Ook de U.S.A. hadden een groot belang bij de oneenigheid in Europa. Voor de Vereenigde Staten beteekende de wereldoorlog het einde van een eerste imperialistisch tijdperk, waarin talrijke Middel ... uitweg gevonden moest wor den. Deze - uitweg was de oorlog, een Europeesche oorlog van groote afme tingen, die evenals de wereldoorlog voor de Vereenigde Staten kapitaals- beleggingsmogelijkheden en tevens

| Zeeuwsche Stroom | pagina 2

De onder leiding van „Baron" Her- bert gedurende den wereldoorlog over de wereld verspreide leugens zijn- be kend. De gemeene verzinsels van, af gehakte kinderhanden, gekruisigde sol daten en ... - son-Hatt. Deze was actief garde-officier en gedurende den wereldoorlog leider van den Intelligence-Service.

| Zeeuwsche Stroom | pagina 3

Gedurende den wereldoorlog heeft zich Engeland van den steun van het geheele wereldjodendom verzekerd door de belofte van een eigen nationaal tehuis voor de Joden in Palestina, of schoon dit land ln ... Gedurende den- wereldoorlog be stond er een nauwe samenwerking tus-

| Zeeuwsche Stroom | pagina 3

Ten tweede worden de in elk land aanwezige communisten, anarchisten, nihilisten, godsdiensthaters opgeroepen en aan het werk gezet. ... Is het nu nóg niet duidelijk genoeg En een verrader als Badoglio buigt voor de etschen en zal rustig zijn tweede verraad plegen.

| Zeeuwsche Stroom | pagina 3

Een tweede belangrijke benoeming is ook die van den nieuwen, intusschen reeds geïnstalleerde burgemeester- van Yerseke. ... Daama-spwlde 't muziekkorps „Volk ans Gewehr", waarna Kreisambtsleiter Korte in een treffende rede in herinner ring bracht hoe in den tijd na den wereldoorlog van 19141918, toen het Duitsche Volk

| Zeeuwsche Stroom | pagina 1

kende en Duifsch-voelende volksdeeien te bewerkstelligen en 'n nieuw Duitsch Rijk, het z.g.n. Tweede Rijk der Dult- schers, schiep, werd daarmede, onge wild door den stichter van dit nieuwe Duitsche ... Rijk en ongemotiveerd voor zijn belagers, de kiem gelegd voor den wereldoorlog van 19141918.

| Zeeuwsche Stroom | pagina 2

Duitschland, maar ook de neu tralen. Maar de situatie was anders dan in den wereldoorlog. Duitschland stond veilig en de blokkade richtte zich als een boemerang tegen het Engelsche volk zelf. In dezen strijd ... Dat de vertegenwoordiger der Koena goed ingelicht was, bleek uit het feit, dat de boeren eenige dagen na het tweede bezoek een berichtje kregen van den Prov. Voedselcomm. getee- kend door de

| Zeeuwsche Stroom | pagina 4

.S.B., die afgesloten werd op de beruchte 10 Mei. Thans staan we in de tweede periode. Deze eindigt wan neer de N.S.B. de macht zal overnemen. Dan zullen wii moeten bewijzen, dat wij het recht hebben deze ... In het tweede deel zijner rede sprak de Leider over

| Zeeuwsche Stroom | pagina 3

werkten op het land. Wij in Duitschland heb ben den tijd van neergang voor den boer nog sterkergekend dan gij hier, den tijd na den wereldoorlog, toen schier alle boerderijen hypo theken moesten opnemen en ... Maar wat komen de Duitschers hier doen Wp hebben ze toch niet geroepen, zal men mij ook nu weer tegenwerpen. Stel dat nu, nu er zoo druk gesproken, wordt over een tweede front, de Duitschers eens

| Zeeuwsche Stroom | pagina 2

Naast deze oudere generatie stond een tweede, die werkélijk aan het bonzen-type beantwoordde, zooals dat door caricaturisten werd uitgeteekend. Deze kwamen hoe langer hoe meer in het bezit der ... eigenlijke macht ln d9 vakvereenigingen. Het waren die fu tionarissen, die den strijd, welke vc. den wereldoorlog was gevoerd, niet meer hadden meegemaakt, die in de reeds opgerichte organisaties waren gekomen

| Zeeuwsche Stroom | pagina 3

-'het- veel oudere woord van Lo- dewijk XIV, dat verdragen geschreven v,-orden om iets te kunnen doorscheu ren. Na den wereldoorlog begon men echter meer en meer in te zien, dat ver dragende feitelijke ... zullen winne en in de tweede plekke is 't ök vo joe t' open dat de Duitsers winne, want anders dienk 'k dat me neffen me- kaore komme te hangen. Je geloof toch nie dat de bolsjewieken je dan poeslief zoüe

| Zeeuwsche Stroom | pagina 1

In den wereldoorlog 1914-1918 span den 26' landen samen, om Duitschland militair en econonrisöh op de knieën te krijgen. Door een verstandige neu traliteitspolitiek gelukte het onze toen malige ... onze belangen had den willen behartigen, dan hadden zij ten eerste ons volk niet tegen Duitsch land moeten opzetten om daarna te vluchten en ten tweede hadden zij na hun vlucht niet in Londen moeten blij

| Zeeuwsche Stroom | pagina 3

Bij het vredesverdrag van Versail les is zelfs nog geprobeerd om van het in den wereldoorlog 19141918 neutrale Nederland Z.-Vlaanderen ai te scheuren, omdat het zoozeer als een Germaansch bolwerk be ... Zou hetfien A/.S CLurek!II betrouwbaarder ivas geweest en A/S er werkelijk iJeTt '„a een tweede front was opgericht.

| Zeeuwsche Stroom | pagina 2

blij ven ten tweede door de prijzen, wélke deze producten in het buitenland zullen opbrengen ten derde door de mate, waarin de door ons uit het buitenland benoodigde voedingsmidde len voor menschen en ... landbouwpolitiek afhankelijk wasvan de drie buitenlandsche machten, die, ten eerste - de afzet van onze landbouwproducten beheerschteten tweede de prijzen bepaalde of beïnvloedde, en die ten derde onze grond