Krantenbank Zeeland

HomeSearch

45 resultaten gevonden

| Zeeuwsche Koerier | pagina 5

Tweede Blad. ... plaats van twee smeltovens in normalen toe stand kon werken. In het laatst van het verslagjaar is de toestand echter weer verbeterd en kon de tweede oven weer in bedrijf gesteld worden.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 5

Er zjjn 400 uiillioen menscken méér op de wereld dan voor den wereldoorlog ... is het aantal menschen zoo sterk geste gen, dat zelfs belangrijke vergissingen toch niets meer veranderen kunnen aan het totaal beeld, dat men zich van de bevolking der aar de heeft gevormd, 't Tweede

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

De strijd ln Afghanistan De opstand in China De flna^ncieele liquidatie van den wereldoorlog Do toestand In Mexico. ... denzelfden schoorsteen en dezelfde vierkante vensters. In de hoekkamer der tweede verdieping die uitziet op de straat en die dadelijk te herkennen is aan het balkon met ijzeren traliewerk, zag Achilles Ratti

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Candid&aUtelliag Tweede Kamer. ... gemis aan waarlijk religieuze gezindheid. De wereldoorlog is slechts te verstaan als een opperste uiting van dezen goddeloozen tijds geest. Niet door politie-middelen en geweld dadige vernieuwing van een

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Prijzen voor vette koeien eerste kwaliteit 1 i,o2 a 1,15, tweedef 0,88 a 0,98, derde f0,76 a 0.87; kalveren ie kwaliteit f 1,53 a 1,55 tweede f1,28 a 1,38, derde f1,15 a 1,20 schapen eerste kwaliteit ... f 0,56 a 0,68, tweede f0,50 a 0,56, derde f0,43 a o»49J lammeren f0,75 a 1,00; varkens eerste kwaliteit f0,56 a 0,58, tweede f0,54 a 0,56, derde f0,53 a 0,54, export 0,55—0,58.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

In den ouderdom van 85 jaar ;s tengevolge -> an ouderdomszwakte in het Leuchtenfcerg- aleis te Munchen overleden prins Leopold van Deieren, de tweede zoon van wijlen prins-regent Luitpold en prinses ... In den wereldoorlog voerde hij, na Hinden- burg's benoeming tot opperbevelhebber over 't eheele leger, het opperbevel in het Oosten.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Na de tweede bespreking is door het Dage lijksch Bestuur verslag uitgebracht aan het Partijbestuur, dat zijn goedkeuring hechtte aan dé voorgenomen regeling. ... Amerika's kosten in den wereldoorlog.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 7

bij de behandeling van het Verkeers- fonas in de Tweede Kamer bepleitte net Zeeuwsche Kamerlid, de heer Mes, bevordering van de plannen tot samen voeging van de zeeuwsch-Viaamscne Tramweg-Mij en de ... De Tweede Kamer heeft o.m. het wets ontwerp tot nieuwe opschorting van de verplichte vaccinatie aangenomen.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

„Het spijt mij, dat ik niet in de gele genheid zal zijn U door dit huis rond te leiden, want nu ben ik naar eiders ge roepen ter voorbereiding van de tweede kruistocht-colonne, die gaat aanvangen in ... De Tweede Kamer heeft de begrooting van Arbeid aangenomen met slechts één stem te-

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Naar verder verklaard wordt, wil minister-pre s^dent Ismet Pacha van deze gelegenheid ge bruik maken, om vast te stellen, hoe groot zijn aanhang in het parlement nog is, nu onlangs een tweede ... de professie op 24 September .1880. Met opgewektheid en eenvoud hielp zij tot in den grooten wereldoorlog mee aan de ver pleging der vele geesteszwakken, die aan de zorg der zusters waren toevertrouwd

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Zondag jl. vond een indrukwekkende massa-betooging plaats te Dixmuide, op de ijzervlakte, waar dertigduizend Vlaamsche strijders uit den grooten wereldoorlog be graven liggen. ... Een tweede punt bevatte een reeks voor stellen en vormde den hoofdschotel der ver gadering. Een vorige zitting was de zekerheid* stelling van den gemeente-ontvanger, den heer W. A. den Boggende

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Eooiesia et Pontifice", en ridder in de Orde van Oranje-Nassan. Zgn zorg voor de vluchtelingen in den wereldoorlog bezorgde hem het Kruis „Ponr le Mérite". ... Voor het meest in waarde zgnde werkpaard (ruin) van drie tot zes jaar. eerste prijs H Sag te Koewacht (Mo-rbeke), tweede prjjs Alph JBaert alhier.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

't Was even elf uur toen de verschillende genoodigden successievelijk in de receptiezaal arriveerden. We merkten o.a. op de heeren N. A. Fleskens, lid der Tweede Kamer, en geestelijken vader van het ... Na den wereldoorlog kwam hierin ver andering en ging de industrie kwijnen. Dat vond niet zijn oorzaak in onkunde, zegt spr., of in minder deugdelijke kwaliteit doch was een gevolg van de concurrentie

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Maar de beweging is nu ook enorm gegroeid. Zij is reeds een ledental van 150.000 gepas seerd. En zij moet vooruit. De tweede verdub beling kan sneller worden bereikt dan de eer ste. Slechts is er nu ... volksstemming te laten houden over monarchie of republiek. De par tijen zijn, sinds Griekenland gedwongen werd in den wereldoorlog min of meer partij te kiezen, over deze kwestie sterk verdeeld ge bleven. En al

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Vertoond zullen worden tooneelen uit den wereldoorlog om de rol te laten zien, welke de verschillende wapenen in den modernen oorlog vervullen. ... Om half drie (Zw. tijd.) stapte de koning, de kroonprins, die het eskader tot aan de mon ding der rivier was tegemoet gevaren, en prins Willem, de tweede zöon des konings, in de koninklijke sloep

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Men mag de groote moeilijkheden, die een nieuwe kerstening van Frankrijk in den weg staan, niet over het hoofd zien. Immers hoe- vele leiders van het Fransche Katholicisme zijn in den wereldoorlog ... De Tweede Kamer is Dinsdag met haar werk zaamheden voor het nieuwe zittingsjaar begon nen en had allereerst te aanhooren een mede- deeling van den voorzitter, mr. van Schaik, dat was ingekomen een

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Maar hoeveel jaren zal die tweede aanval neg uitblijven? ... Een indrukwekkend moment was het, toen, na afloop van den optocht een vaandel- en 1 bloemenhulde werd gebracht bij het monu- ment, dat ter eere van de in den wereldoorlog

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

De tweede behandelde aangelegenheid wa° de vaststelling van den datum der internatio nale ontwapeningsconferentie en het aanwij zen van een voorzitter. Wat den datum betreft is men, wat al evenmin in ... Uit Parijs wordt het overlijden gemeld van generaal Berthelot, die o.a. in den wereldoorlog chef was van den generalen staf vaa Joffre. Het lawine-ongeluk in de Italiaansche Alpen.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 7

Officieel is medegedeeld, dat het pro ces tegen ex-bondskanselier dr Schusch nigg in de tweede helft van September zal beginnen ... Gedurende den wereldoorlog werd Haar eens gevraagd, welke politiek Ne derland zou volgen, waarop Koningin Wilhelmina met rustige zekerheid ant woordde:

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Frankrijk de tweede zone ontruimen en beginnen met de Se, wat in 8 maanden en niterlgk op 30 Juni moet zijn voltooid. ... d. Van de gemeente St. Jansteen het verzoek om adhaesiebetniging aan een adres, dat aan de Tweede Kamers zal worden verzonden en waarin wijziging wordt gevraagd van artikel 3 der Leer plichtwet.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

trein nog slechts geringe snelheid had, bleven de tweede en derde wagen, welke nit de rails waren geloopen, nog op het viainot staan, anders zou een vreeseljjk. ongeval het gevolg zgn geweest en was de ... Da 95 ton zware machine kon niet over den draad bg de wissel en derailleerde, gevolgd door den tender en een tweede klasse wagen. Een breuk der koppelingen volgde. Twee wagens tweede klasse werden

| Zeeuwsche Koerier | pagina 7

De Tweede Kamerverkiezingen ... Dinsdag vond de candidaatsteliing /oor de Tweede Kamer plaats. Er wer- uen 20 lijsten ingeleverd met totaal 55'i .andidaten tegen 53 met 824 candidaten jij de vorige verkiezing. Het veimindera aantal

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

Kort daarop volgde als tweede spre ker de heer Dr. Hirschfeld, directeur- eeneraal van Handel en Nijverheid, die net bestuur der jubileerende onderne ming hartelijk dankte voor de ontvan gen ... werkende bedrijf, een grooten tegenslag door het uitbreken van den wereldoorlog in 1914

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Frijsbiljarten. Bjj de gehouden prijskamp op het biljart bij M. Meuleman alhier, waaraan 48 spelers deelnamen, was de uitslag ais volgt: eerste prijs L van de Velde en L. Renique tweede prijs Alf ... Sassche r-buiten sucoes als hjj na een reu langs de ljjn plotseling scherp op doel schiet ligt hr-t leder voor de tweede maal in de touwen. Steeds bljjven de Boys aanvallen en nog voor de rust weten zjj

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Wereldoorlog getuigen ... In de grootste en grootere steden, die in de z.g. eerste en tweede gevaren- klasse vallen, zijn men heeft dat uit de couranten kunnen lezen op dit gebied reeds uitgebreide voorzieningen getroffen. En

| Zeeuwsche Koerier | pagina 5

TWEEDE BLAD. ... Haastig begaf zij zich naar het kleine kamertje op de tweede verdieping, dat door de moeder van den officier be woond werd. Zij voelde, dat het een be wijs van toenadering van den kant haars vaders

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Rollgleaae flfleft voor de tweede naai een fertoln ep. ... Uit New-York word aan de .Universe" gemeld De Eerw. Zuster Maria Aloysius van het Dominioanessenklooster te New-York werd voor de tweede maal onterfd, omdat sg het klooster verkoos boven de wereld

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

De handel beleeft wederom moeilijke tijden. Tijdens de langdurige malaise, welke op den wereldoorlog volgde, heeft de Jaarbeurs te U- trecht toen nog een jong en onervaren in ... Genotmiddelen heeft weder de economische wacht op de derde verdieping van het eerste en tweede gebouw betrokken en evenals op de vierde verdieping de groep Textiel en Confec tie geflankeerd wordt door de

| Zeeuwsche Koerier | pagina 11

Te Sas van Gent worat druk gewerkt aan den aanleg van het ondergrondsche telefoonnet. Op verschuilende plaatsen ligt de nieuwe kabel reeds in den grond Ook in het tweede Kanaal is men daar mede reeds ... den wereldoorlog door de Duitsche kanonnen ernstig werd beschadigd doch thans weer in zijn vroegeren luister hersteld is

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

zich in het bijzonder tijdens den wereldoorlog groote verdiensten verwierf. ... Het Katholieke lid van de Tweede Kamer K. L. H. van der Putt heeft, in verband met zijn benoeming tot burge meester van Geldrop, zijn ontslag ge nomen. De heer Th. Schaepman, oud lid der Tweede Kamer

| Zeeuwsche Koerier | pagina 11

De Tweede Kamer heeft met 47 tegen tegen 46 stemmen besloten, aan de Kath. Economische Hoogeschool te Til burg een subsidie toe te kennen ... De Tweede Kamer heeft de begrooting van Buitenlandsche Zaken z.h.st. aan genomen en eveneens de Defensie-be grooting.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

De uit den wereldoorlog welbekende Russische geaeraal Alex Broessiloff is overleden. ... kwam eohter door eigen kraoht weder op het droge, doch de dochter kon zioh alleen niet rsdden en zonk voor de tweede maal weg. Haar broer, ziende het groote gevaar waarin zijn zuster verkeerde, ging weer

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Brielsche idem eerste soort f 0,0,tweede ... dezen afstandsrit, met een paard, dat 40 jaar lang al het werk op een hoeve met 26 morgen land alleen gedaan heeft en ook de hoogerperiode van den wereldoorlog doorstaan heeft, bewijzen, hoe taai en hard

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

De twee laatste dagen vóór het Kerstreces heeft de Tweede Kamer besteed aan de behan deling van het veelomstreden tarwewetje. ... Gemeld wordt dat de uit den wereldoorlog welbekenden Franschen maarschalk Joffre ernstig ziek is. Zijn toestand is zorgwekkend.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Tweede Klasse Vierde Lijst. Trekking van 11 December f 1000 No 7737 f 400 No 14404 f 200 No. 13261. ... van Es 6 Fransoosje, door Dr. René de Clercq Het goed Neder iandsch geslacht Voet, door J. A. W. Swane 8 Distels, door J. van Scherpenzeel Praktisch-Econo- misch werk vóór den Wereldoorlog, door Leo

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Omdat we deze ratten duchten voor wie alles een zaak is de wereld-oorlog en wereld-re volutie! ... Statenkieskring hadden afgespeeld, waar onder de Tweede Kamerverkiezingen wel de voornaamste plaats innamen. Geen enkel feit. aldus spr., heeft onze tegenstanders meer ge hinderd dan de eenheid, waarvan de Katho

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Een der meest interessante episoden uit den wereldoorlog, welke pas langzamerhand uit dagboekbladen en publicaties in haar bijzon derheden bekend worden, is het lot van den dreadnought „Audacious ... Het ongelukkig gesternte der Engelsche oorlogsvloot voerde een tweede flotille onder commando van admiraal Warrender in de laatste dagen van October voor schietoefenin gen naar de Iersche kust.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

ontwrichting en zedelijke ver wording, gevolg van den wereldoorlog, gevolg ook van de liberalistische en socialistische wereld- besohonwen. Redding is alleen te verwachten van het christelijk, het katholiek ... Als tweede bestanrsmededeeling kregen we te hooren, dat de redevoeringen, op het jongste Roomsche arbeiderscongres te Utreoht uitge sproken, tezamen in één brochure verkrijgbaar znlien worden gesteld