Krantenbank Zeeland

HomeSearch

30 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

met Anna Byns te spreken. De wereldoorlog, die in de tweede helft dezer kwarteeuw als grootste misdaad aller eeuwen woedde, was het vrijwel onvermijdelijke gevolg dereco de voori ip zijn t U het vi ... nomische en politieke ontwikkeling van de voorafgegane decennia, en de2e wereldoorlog had op zijn beurt tot gevolg de opkomst van het bolsjewisme, het verval van Europa in

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

zijn eigen kinderen daarbij was en ten tweede of de inentingsdokters (in Dui.tschiand wordt de vaccinatie niet door 1 k e arts verricht, en zijn hiertoe speciale dokters aangesteld. Red.) het recht ... Havenverbetering Vlissingen. Blijkens de memorie van antwoord op het voorloopig verslag van de afdee- lingen der Tweede Kamer over hoofdstuk waterstaat, kan de minister zich vereenigen met de meening

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

had ze meisjeskleeren gedragen en kort voor den oorlog huwde ze met een kapitein van het Russische leger. Toen de wereldoorlog uitbrak, trok ze weer manskieeren aan en streed aan de zijde van haar man ... Mijn slaap- en kleedkamer waren op de eerste ver dieping, boven de groote woonkamer. Op de tweede verdieping li*p een lange gang over de heele lengte van het huis, waar aan bijde zijden 'kamers op

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

, die Stefan Otto heet, was bij 't eind van den wereldoorlog Belgisch officier, nam later dienst in het leger van Wran- gel, daarna in het Spaansche vreemdelingenlegioen en raakte zoo bij Abd el Krim in ... „Kom dan, lieveling! kom, met goede gevoelens in ons dorp terug. Hier wacht u eene oude moeder, een tweede vader; hier wacht u de bruidskus van Clara.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

zijn hun absoluut vreemd. Ze zijn vroeg wijs, genotziek, tuchteloos, overbewust, onevenwichtig. Zelfzucht werd hun tweede natuur, zich uit kunnen leven hun eenige wensch. Cynisch door ge blaseerdheid ... De zondebok, die voor alles tegenwoordig aanspra kelijk gesteld wordt, is natuurlijkde wereldoorlog. „Deze", verklaart een Fransch schrijver onzer dagen, „heeftin eenige jaren al de resultaten van

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 6

in gebruik genomen onderzeeërs volgt Ame rika op de tweede plaats, om den weg vrij te maken voor Italië als derde met 62 duik booten; Japan bezit er thans 57, Engeland oogenblikkelijk slechts... 51 ... geraakt! De meesten der thans nog in gebruik zijnde onderzeeërs zijn nog uit den wereldoorlog overgeble ven of werden in de allereerste na-oorlogs jaren gebouwd; zij zijn dus niet meer „mo dern" te noemen

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 8

Nu het tweede 5-jarig tijdvak van het be staan van de vereeniging „Rijwielpad Walche ren" wordt afgesloten en hiermede een echt Zeeuwsch Kroonjaar wordt ge.ierd, hebben wij gemeend een overzicht te ... Een van de afgrijselijkste nalatenschappen van den wereldoorlog is alhier, na 18 jaren aan het licht gekomen.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 6

Toen de wereldoorlog begon, waren er In Europa 21 monarchieën, waaronder vier keizerrijken: Rusland, Turkije, Duitsch- land en Oostenrijk-Hongarije. De monar chistische staatsvorm domineerde, want ... ken, evenals later de koning van Spanje van den troon gedreven werd, zoodat er tegenwoordig nog 15 monarchieën in Euro pa zijn. De wereldoorlog heeft echter ook uit de vroegere monarchieën nieuwe staten

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 8

Het eerste deel van Zaharoff's carrière wordt hierdoor afgesloten. Nu begint het tweede: hij wordt de grootste reiziger in wapenen ter wereld. Politiek gesproken is hij persoonlijk niet zeer actief ... . Daarvoor heeft hij in alle kabinetièn zijn stille agen ten. Is hij mede schuldig aan het uitbre ken van den Wereldoorlog? Waarschijn lijk! De bewapeningsindustrie verdient aan den Wereldoorlog. Zaharoff

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 6

leer regelen van de Fransche revolutie over den oceaan doordrongen in de uitgestrekte oer wouden van de Amazone-oevers en langs de Rio de la Plata tot in de bergen der Cor- derilla's, ging de tweede ... De wereldoorlog heeft de economische be vrijding van Zuid-Amerika bevorderd, maar niet voltooid en toen bleek, dat er in dezen grond enorme schatten aan petroleum ver borgen lagen, volgde weer een

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 8

Een Engelsche expeditie bereikte in het jaar 1871 een hoogte van 4400 meter. Een tweede poging 9 jaar later kwam niet bo ven deze hoogte uit en in 1885 drong een nieuwe expeditie eindelijk door tot ... Eerst na den wereldoorlog heeft men 't weer gewaagd. Nu echter met de modern ste uitrustingen; de expeditie van Hugh Ruttledge doet nog steeds vergeefsche po gingen de laatste 200 meter, die

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

Wij zijn in de afgeloopen week in de gelegen heid geweest fciet nieuwste technisch wonder met eigen oogen te beschouwen, de Do X. Wie gehieend had, dat de overwinnaars in den wereldoorlog door hun ... onderschatten is. Italië wil niet achterblijven; de tweede vlieg- boot zal aan het land van Miissolini geleverd worden. Laten we nu maar hopen, dat de nieu we uitvinding slechts werken des vredes zal dienen.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

eigen aardig verhaal wordt verteld uit dien grooten wereldoorlog. Het was 6 September 1914, een maand na de oorlogsverklaring, toen de Duit- schers in het gezicht van Parijs verschenen, De keizer kon op ... Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de wet van 25 Julj 1919 tot verbetering van ónze haven. Voorge steld wordt, de diepte van dat gedeelte der haven, dat gelegen is

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

op gericht en had hij zijn arbeid aan te vangen: onmiddellijk na den grooten wereldoorlog, die ruim vier 'jaren lang gewoed had met de ont wrichtende 'en vernietigende gevolgen van "dien. De ... , wanneer zijn tusschenkomst nuttig was voor de aarde. Een twaalftal zijner Incarnaties zijn bijzonder vermaard, vooral 'de eerste en de tweede hij verscheen toen in de gedaante van een visch pm van den

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

aartshertog Frans Ferdinand en zijn gemalin vermoordde. Diens pistoolschot deed den grootcn wereldoorlog ontbranden. Later is hij in de gevangenis aan tb.o. overle den en nu sa! een monument voor hein onthuld ... de werf der Kon. Maatsch. „de Schelde" gerepareerd en weder vertrokken. Het tweede zou in de haven her steld Worden. Van Middelburg vertrok naar Swansea het Duit sche stoomschip „Goldbek", na een

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 9

Voor de totstandkoming eener wet is, zooals ik in mijn vorig artikel uiteenzette, de goedkeu ring noodig van de Eerste en de Tweede Ka mer. De vraag doet zich voor hoe deze twee kamers wel ontstaan ... geboren. Noodzakelijk werd toen eene grondwetsherziening en do nieuwe grondwet bracht het tweedekamerstel- sel, tot voordien onbekend. De invoering van het Tweede Kamerstelsel had vooral plaats door toedoen

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

Tijdens den wereldoorlog gebruikten de Engelschen te pas en te onpas het slag woord: „Are we downhearted?" Zijn wij ierneergesjagen? En dan klonk natuurlijk als antwoord een krachtig, energiek: No ... moet er af ge gooid worden of er af geworsteld worden. Daaraan moeten wij werken. Als het eerste blok door onze krachtsinspanning de helling afgerold is. beginnen wij aan het tweede, daarna aan het derde

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

„Toen de wereldoorlog uitbrak, waarin ook Holland zoo licht gemengd had kunnen worden, begon de Koningin er over te denken of het misschien niet beter was, dat de opvoeding van haar dochter zoodanig ... worden was. Onze Minister van Defensie is met deze publicatie alles behalve ingenomen. Want op desbetreffende vragen van het Tw'eede Kamerlid Schoepman heeft hij als zijn oordeel uitgesproken, dat de leger

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

evenals vlak vóór den wereldoorlog het publiek net geld op ongemotiveerde wijze aldus wordt het besluit gerechtvaardigd ls het treffen van een gelJjksoortigen maatre gel als in de oorlogsjaren verantwoord. ... van gemaakt, dat in het af» geloopen jaar de redevoeringen van de beide communisten, die in de Tweede Kamer zit ting hébben, in de „Handelingen" tesamen bij na evenveel kolommen druks besloegen als die

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 6

In 1914 zou op 1 Augustus het 10e Con gres te Parijs geopend worden. Het kon ech ter niet doorgaan wegens het uitbreken van de wereldoorlog. ... „En als iemand voor de tweede maal be trapt is?" riep de jongen opgewonden uit, „het zout mij spijten voor mijn broer, maar ze moeten hem maar in 't kot houden,' want als hij eruit komt, laat hij 't

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

De wereldoorlog heeft ieder welden kend mensch twee dingen duidelijk gemaakt. Ten eerste, dat de bescha ving der menschheid thans dat stadi um van haar evolutie bereikt heeft, dat een algemeene ... oorlog voor haar Zelfmoord zou beteekenen, daar deze slechts zou eindigen in armoede, anarchie en algemeene verwildering. Ten tweede, dat indien de internatio nale gemeenschap ontsnappen wil aan een

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 7

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht. De algemeene stemming is door den hiinister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw bepaald op Woensdag 3 Juli. Nog een goede drie maanden dus en ... in de Tweede "Kamer gestemd over een motie tot afschaffing van den stemplicht. Deze motie werd verworpen. De Nederlandsche kie zers en kiezeressen blijven dus verplicht ter stembus op te gaan. Met

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

en we noemden hel: „Wereldoorlog". Maar toen die afgeloopen was, hadden we goten smoes meer, en nu begint het steeds duidelijker te worden, dat wij zelf "bezig zijn om onze heele westersehe beschaving ... L Wijkhuis, Bt'flekcrka. Wcrksdioenen, maat 42 Hugo Bra s r Kond-eke. ka. Blauwe zet iardam-e e i J. Lampcrt Pz., Biggekerka Jaarling paard. C Zaohariasse, Bl gekerkc. Melkgeit, tweede dracht bi de

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

jaar wel in het teek en van vrede. Eerst de tweede Haagsohe conferentie, die toch ook het doel den vrede te bevorderen en voor zoover de vrede al bestaat, dien te bezegelen en nu de bovenbedoelde ... over winnaars wordt gerekend heeft, naar Snowden opmerkte, uit den wereldoorlog een schuld overgehouden van 35 milliard dollar, en zei hij, als het huidige tempo van schuld, en rentebe taling gehandhaafd

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

In Utrecht werd het tweede congres der Katholieke Arbeiders Internationale gehou den, dat werd bijgewoond door vele binnen en builenlandsche hoogwaardigheidsbekleeders. Zoo was er o.a. de Belgische ... Hierboven schreven wij: Europa Is zwakker geworden. Niets is meer waar dan dat. Ramp zalige gevolgen van den wereldoorlog. Vooral 'Engeland is er slecht aan toe. "Wie hebben in den laatsten tijd heel

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

wereldoorlog reeds hevig ge schokt is) doen verdwijnen. En dat zou voor de gansche wereld onberekenbare gevolgen hebben ... , nou eer lijk gezégd, dan smaakt een goedkoopere sigaar niet best, dan mis je de krant, die je opgezegd heb omdat je die extra riks per maand moet besparen. En het doet je on wennig, aan, dat je tweede