Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.151 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Vuil linnen uit de tweede wereldoorlog. ... Een eerste keer tijdens het Stalingrad-offensief via Stock holm en een tweede maal dcor bemiddeling van zes te Stalin grad gevangen genomen Duitse officieren, die als onderhande laars naar de Duitse

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Emigratie naar Zuid'Afrika na tweede wereldoorlog toegenomen. ... Direct na de tweede wereld oorlog was er in bijkans alle Europese landen een grote drang om te emigreren naar andere veiliger landen. Eén van de' landen, die nog veel emigran ten kon opnemen, was

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Tijdens laatste wereldoorlog heerste grote onrust in Zuid-Afrika. ... andere Bedrijfstakken singel Het eerste plan wordt ge-1 betreft is er momenteel nog vraag raamd op plm. f 67.500.— en het I naar metselaars. Wel staan er en- tweede op f29.000.—. B. en W. i ke,la schilders

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

DEN HAAG, 4 Mei. Pleclitig heeft Nederland vandaag de nage dachtenis geëerd van hen, die in de tweede wereldoorlog zijn gevallen voor de bevrijding. Op de Grebbeberg te Rhenen is hedenmorgen het ... Nederland Herdacht zijn jongste wereldoorlog.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Eresaluut aan de gevallenen uit de jongste wereldoorlog ... Onmiddellijk reed de tweede calèche voor met Koningin Ingrid en Prins Bernhard, in het gala generaalsuniform van het garderegiment grenadiers.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

De Zeppelins gedurende de eerste wereldoorlog. ... Binnenkort zal er een tweede Philips televisiezender te Hilver sum worden opgesteld en zal men ook in het Noorden kennis kun nen nemen van dit experiment.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

landen, wier onderdanen tijdens de tweede wereldoorlog als Japanse krijgs gevangenen de Birma-spoorlijn hebben moeten aanleggen, hebben de minister van Buitenlandse Zaken en de minister zonder Portefeuille ... gestorte gelden worden ter beschikking gesteld van de landen, wier onderdanen tijdens de tweede wereldoorlog als krijgsgevan genen van Japan de Birma-spoorlijn heb ben moeten aanleggen. Als Nederlands

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 7

McCloy, die na de tweede wereldoorlog geallieerde Hoge Commissaris in Duits land was, zal optreden als de voornaam ste adviseur van Kennedy voor ontwape ningsvraagstukken. ... McCloy heeft voor deze functie de post van president-commissaris van de Chase Manhattan Bank opgegeven. Tijdens de tweede wereldoorlog wa,s McCloy onder^ minister van oorlog.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

In de tweede wereldoorlog vond Stalin de chemische ... Prof. Zuidema ontwikkelde nader de opvatting der socialisten over de ge meenschap, waarin het niet gaat om verdienen, maar alleen om dienen. Als tweede kenmerk van het staatssocia lisme noemde prof

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 9

exploitatie over te gaan. Het uitbreken van de tweede wereldoorlog verhinderde om direct op volle toeren aan de gang te gaan, maar nu breiden de activiteiten en installaties zich steeds sterker uit. ... TWEEDE „STOP": DHAHRAN

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

voorkomt derde wereldoorlog. ... O.m. stelde de minister in het licht, dat België na Amerika het tweede land in de wereld is, dat na de laatste oorlog zijn begro ting in evenwicht heeft kunnen brengen. Spreker gaf hierna een

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 7

Tweede Kamer haalt bakzeil ... Het communisme ging bij George Blake tenslotte boven alles. Zelfs ver loochende hij er zijn tweede vader land voor. Hij achtte het zijn plicht door het verraden van geheimen het communisme te steunen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Zjoekof zelf heeft op de jongste partij vergadering zijn fouten toe gegeven. Hij verklaarde, dat hij inderdaad in de tweede wereldoorlog niet zoveel succes heeft behaald als hij had beweerd. Zjoekof ... Tweede „Spoetnik" afgeschoten

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

kamer. Govaart: Simon Vestdijk. Haantjes en Mus- sohe: Inleiding tot Guido Gezelle. Van Vlier den: Willem El-sschot. Aafjes: Dag van gramschap in Pompeji. Van 't /eer: De Tweede Wereldoorlog. Gitobs ... Swift tweede in strijd om landskampioenschap

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Financiën in de Tweede Kamer ... De Amerikaanse regering heeft nimmer iets willen loslaten over de aard en de Inhoud van de atoombommen, die in en na de laatste wereldoorlog zijn gebruikt

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Tweede Kamer aanvaardde Soevereiniteitsoverdracht. ... Na zich een hele dag aan het Indonesische vraagstuk gewijd te hebben, heeft de Tweede Kamer vannacht om juist 2 uur de grote beslissing genomen: Met 71 tegen 29 stemmen nam zij het wetsontwerp

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Geen westelijke staatsman van Nixons positie heeft na de tweede wereldoorlog een der vazalstaten van de Sowjetunie bezocht. Zijn bezoek aan Polen en de besprekingen die hij er zal voeren, wor den met ... Tweede rover vloog rond boven Rotterdam

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Tweede aanklacht tegen agent ... „De Verenigde Staten spelen met het lot van de wereld, zij ondernemen voortdurend acties die de volken van alle landen in een ramp van een nieu we wereldoorlog kunnen betrekken met alle rampzalige

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

LONDEN (Reuter) Duizenden joden zouden in de tweede wereldoorlog aan de nazi's zijn ontkomen als Engeland en Amerika op een aanbod van Adolf Eichmann zouden zijn ingegaan om grote aantallen ... Onafhankelijke maatschappij op tweede net

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

woensdagmiddag heeft verklaard „een van de belangrijkste gebeurtenissen van na de tweede wereldoorlog" het initiatief heeft ge nomen voor een vreedzame oplossing. Kort na de opening van de conferentie, waaraan ook ... sinds Tweede Wereldoorloo"

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Wet inzake rijksbelastingen in Tweede Kamer ... (Van onze parlementaire redacteur) DE BEHANDELING van de algemene wet inzake de rijksbelas tingen in de Tweede Kamer is voor onbepaalde tijd geschorst. De directe aanleiding daarvoor was het

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

De Tweede Kamer over ... geschiedenis van de drie Bal- tische landen: Letland, Estland en Lithauen is in het kort de volgende: De Balten vochten in de eerste wereldoorlog tegen Duitsland en later tegen Sovjet- Rusland. Nadat zij hun

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

De schrijver, Majoor James R. Randolph, verklaarde daarbij: „In de tweede wereldoorlog moesten wy basis hebben in verschillende delen van de wereld. In de derde wereldoorlo'g dienen wjj ook bases te ... Wensen en wenken van Tweede Kamer De stryn over Begroting Buitenlandse Zaken. am de luchtliaTen-

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

De vinding dateert al van de Tweede Wereldoorlog, hoewel men in die pe riode in de praktijk nog gebruik maakte van de spreekwoordelijke „olie op de golven". Bij landingen, die door een ongenadige ... Geen tweede keus!

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

In Electro Middelburg speelt de rol prent Blitzmadel an die Front. Een ma tige film die zo nu en dan wel weet te boeien en die handelt over Duitse meisjes tijdens de tweede wereldoorlog. ... TWEEDE „TRALIELIGGER" IN VEERSE GAT VASTGEKETEND

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Verkeersproblemen hadden aandacht van de Tweede Kamer. ... leden van de Tweede Kamer bij de voorbehandeling van de be groting van Verkeer en Waterstaat. Maar na deze uitspraak komen de vragen los, vragen, die zeer nauw verband houden met de uit voering van het

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Velen zijn losgeraakt van de kerk, zegt hij en hij heeft dan vooral het oog op de jaren voor en tussen de eerste en de tweede wereldoorlog. De afval is de schuld van de kerk, die in de strijd om ... De tweede tafel der wet

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Tweede internationale hengelconcours in Goes ... komen aan de Rivièra of elders om de nodige voorbereidingen te treffen voor het komend seizoen. Tussen de bedrij ven door lopen dan in het zonnige zui den reeds in de tweede helft van februa ri enkele

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 9

Vóór de eerste wereldoorlog zorgde Churchill voor een machtige vloot* ... de meest thea trale wijze; maar achter dit alles verborg zich de werkelijkheid een gewone, ijdele, doch over het geheel goedwillende man, die hoopte eens als een tweede Fre- derik de Grote te zullen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 6

ontwikkeld uit een geheim Duits project dat In de laatste dagen van de tweede wereldoorlog in de V.S. terecht hal moe ten komen. Dit is evenwel door de Rus sen verhinderd en zij namen de plannen mee. ... Tweede recordpoging van Jan Dirkse faalde

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

gemeenschap en de we tenschap in Frankrijk betekent, maar ook een verlies voor de gehele wereld. Perrin herinnerde aan de grote bijdra ge, welke Joliot-Curie voor en na de tweede wereldoorlog heeft geleverd tot ... Tweede Kamerlid stelt vragen over prijsval van fruit

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Na de tweede wereldoorlog en de wa tersnood in 1953 luidde Deltaplan en overheidsbijstand een nieuwe periode voor Zeeland in. Tekenen van de recen te evolutie noemde drs. Verburg de ge moderniseerde ... Tweede Akademiedag 1962 besloten met vaartocht

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Tweede fase aanbesteed van kanaalverbreding Terneuzen ... , lid van de Eerste Kamer, C. F. van der Peijl, lid van de Tweede Kamer, ir. 3. Ph. L. Petri, hoofdplanoloog bij de P.P.D., ir. P. J. 't Hooft, architect, jhr. mr. G. C. D. Rutgers van Rozenburg

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Zeeland tweede in eindtoèrnooi zaterdagelftallen K.N.V.B. ... Na de eerste wereldoorlog kwamen er enige verbeteringen, terwijl zich ook de werkzaamheden wijzigden. Sedert die tijd maakt de smid geen kachels meer. Wel behield hij de han-

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Wy staan aan de vooravond vin can gebeurtenis, die wij zon de!' aarzeling één der belang- ri -de in de Zeeuwse geschiede- n s na de tweede wereldoorlog n<. non. ... Middelburgs Burgemeester over de Tweede Z.E.T.O.