Krantenbank Zeeland

HomeSearch

22 resultaten gevonden

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 1

Ds Martin Niemoeller, Duitsch on derzeebootkapitein tijdens den eer sten wereldoorlog, die de tweede wereldoorlog in een Duitsch concen tratiekamp heeft doorgebracht, is uit Berlijn vertrokken om 14 ... Daarover heeft het Tweede Kamerlid Nederhorst zitten te puzzlen en omdat hij niet achter de oplossing iis ge komen, heeft hij de minis ters van Financiën, van Eco nomische Zaken en van Land bouw

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 1

De Duitsche leiders warden be schuldigd dat zij gedurende 25 jaar'1 hebben samengespannen om de we reldheerschappij te bemachtigen, de internationale wetten te hebben ge schonden en de wereldoorlog ... Göring wordt bescbuLdigd van het zenden van duizenden men schen naar de concentratiekampen en Van Ribbentrop voor het ont ketenen van den wereldoorlog en het schenden van de internationale verdragen.

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 1

tegenover ge west en zoo sloten de machthebbers van enkele provincies een overeen komst met elkaar. In de tweede helft der 14e eeuw en de geheele 15e eeuw b.v„ zien wij verdragen •tusschen grc|0!tere ... landen met steeds meer draden aan elkander werden verbonden, bleek het nood zakelijk na de ontzettende Ontredde ring die de eerste wereldoorlog te weegbracht over te gaan to(t het stichten van een

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 3

tweede wereldoorlog begon, wacht op onze hulp. Het is ontdaan en ge desillusioneerd door onze klaarblij kelijke onverschilligheid voor het voortbestaan van het fascisme In Spanje. Het Spaansche volk wacht ... uitzicht van een gewapenden op stand in Spanje. Hiervoor zijn twee redenen: ten eerste wensehen de Spaansche democraten geen twee den burgeroorlog, ten tweede zijn bet Spaansche leger en de politie zoo goed

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 3

Het ligt niet in de bedoeling te Londen een tweede gedenkteeken op| te richten, als herinnering aan den tweeden wereldoorlog. Alleen zal in het eerste gedenkteeken voor Whitehall de inscriptie 1939 ... Die Gemeenschap van Oud-Illegale Werkers uit JJrabant, Limburg en Zeeland heeft op Hemelvaartsdag haar tweede jaarlijksche contact dag gehouden in het prachtig ge legen natuurtheater te Oisterwijk

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 4

-Gene- raal te onderwerpen algemeen wel vaartsplan. Zij vertrouwt echter, al dus bericht zij aan de Tweede Ka mer, dat het haar bij de indiening van de begrooting voor 1948 moge lijk zal zijn vastomlijnde ... In den dood zijn de gevallenen van den tweeden wereldoorlog ver- eenigd met de dooiden van 1914— 1918. Het waren duizenden grau we strijders die sneuvelden in de roodgekleurde velden van Vlaande ren

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 4

. Na dien eersten wereldoorlog was de prijs islechts twaalf shilling per honderd. Elke week komen hier; honderdduizend oesters uit Neder land voor een prijs van 35 tot 55 Shilling per honderd stuks aan ... worden als een sterk wa pen tegen het fascisme en ten tweede is een sterke vakbeweging in Duitschland noodzakelijk om te voorkomen, dat de Duitsche arbei ders slaven worden, die onder zeer slechte

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 4

Het bestuur van de Prins Bern- hard-Stichting is voornemens op 15 Augustus a.s., den dag waarop het dan een jaar geleden zal zijn, dat het Japansche leger capituleerde en daarmede de wereldoorlog een ... alleen het ambacht van het wieer geven, hij heeft zijn werk door trokken met het ondefinieerbare „iets" dat de ontroering er in brengt Sterk spreekt dit ook in het tweede werk Rozen, wonderlijk teer vuni

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 4

Önlangs werden in de Tw-eede Kamer, door den heer Duymaer van Twist, eenige vragen gesteld betref fende een -dagorder van den chef van den generalen staf, welke open lijk sprak over groote misstanden ... betrouw baarheid en goede zeden weer in ons volk zal zijn teruggekeerd in de ma-te als zulks voor -den tweeden wereldoorlog het geval was, zullen ook in het leger weer normale toestanden terugkeeren

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 1

Het vroegere koninkrijk Po len'heeft in de laatste eeuwen menigmaal in het brandpunt der belangstelling van heel de wereld gestaan. Zoo ook nu. Na den vorigen wereldoorlog werd Polen een republiek en ... len geen speciaal verdrag met Frankrijk, maar behandeling op voet van gelijkheid. Wij willen geen tweede Algiers worden. Er zal geen vrede in dit deel van de wereld zijn, zoolang er Fransche troepen