Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.168 resultaten gevonden

| Vlissingse Courant | pagina 5

Tweede Blad ... De minister van Financiën, de heer Treub, heeft in de vergadering der Tweede Kamer van gister meege deeld, dat hij opdracht heeft gegeven tot voorbereiding van een herziening .der grondbelasting.

| Vlissingse Courant | pagina 5

tweede blad ... teekenend is. Bul garije gevoelt zich na den tweeden Balkan oorlog en den wereldoorlog, waarin het streed aan de zijde van Duitschland, Oostenrijk en Turkije, achteruit gezet, onderdrukt. Het ver drag van

| Vlissingse Courant | pagina 5

tweede blad ... Over het aandeel van Wilhelm II in het uitbreken van den wereldoorlog loopen de meeningen nog steeds uiteen. Toen in den herfst van 1918 de Duitschers terug moes ten trekken en de revolutie uitbrak

| Vlissingse Courant | pagina 5

tweede blad ... Het nieuw ingetreden jear belooft voor de hoofdstad een der belangrijkste te worden sedert het beëindigen van den wereldoorlog en de daarna ook hier te lande ontstane fi- nancieele crisis.

| Vlissingse Courant | pagina 5

tweede blad ... voortgezet onderzoek neergelegd in een tweede verslag, dat als No. 7 van den Jaargang 1929 is verschenen in de „Verslagen en Mededeelingen" van de afdeeling handel en nijverheid van het de partement van arbeid

| Vlissingse Courant | pagina 5

tweede blad ... belastingen, met slapte in zaken. En waar Nederland ligt in een we relddeel, dat nog altijd sterk lijdt onder de gevolgen van den wereldoorlog, en waarvan de verschillende volkeren nog altijd econo misch en

| Vlissingse Courant | pagina 5

tweede blad ... Toen in 1907 de Tweede Haagsche Vredes conferentie geopend werd, kon de voorzitter constateeren, dat reeds 40 verdragen betref fende arbitrage over internationale geschil len geratificeerd waren

| Vlissingse Courant | pagina 5

tweede blad ... In den ouderdom van 70 jaren is gisteren- mild in zijn woning te Seheveningen, waar hij werd verpleegd, overleden het oud- Tweede Kamerlid mr. P. J. Troeislra, stichter en eerste leider der sociaal

| Vlissingse Courant | pagina 5

zorgen; eerst in 1907 had een tweede Haagsche Conferentie plaats en in de laatste jaren voor den wereldoorlog wees men met trots er op dat althans eenige maatregelen waren getroffen om in 1915 ten derde ... tweede blad

| Vlissingse Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD ... Tijdens den wereldoorlog zaten de Entente- Janden op een goeden dag in zak en asch. Zij waren door een panischen schrik bevangen. In de pers der vijandelijke landen dook eens klaps het bericht op

| Vlissingse Courant | pagina 5

Tweede Blad ... Elk rechtgeaard Nederlander zal wel hopen en veronderstellen, dat wij onze weermacht uitsluitend noodig zullen hebben voor de handhaving van onze neutraliteit. Waar zullen wij dan de wereldoorlog

| Vlissingse Courant | pagina 5

Het is zeker wel opmerkelijk, dat Neder land nu reeds voor de tweede maal na den wereldoorlog asyl verleent aan Duitsche vluchtelingen, eerst aan den Duitschen keizer en den kroonprins, thans onder ... TWEEDE BLAD

| Vlissingse Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD ... zocht hij een plaats in een tweede klas-coupé en eenige minuten later suisde de express door het zich nu in de zon badende landschap, om nauwe lijks een uur later in Genua voor het eerst te stoppen. Met

| Vlissingse Courant | pagina 5

tweede blad ... De Eerste Kamer heeft gistermiddag het wetsontwerp regelen met betrekking tot den invoer van goederen in tijden van oor log, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, waarmede de Tweede Ka

| Vlissingse Courant | pagina 5

Tweede Blad ... Maar nauwelijks breekt in 1914 de wereldoorlog uit, of een groot deel van onze vloot betrekt weer de wacht aan de Schelde. De vlootvoogd zetelt echter te Goes en later te Middelburg, in stede van te

| Vlissingse Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD ... Destijds gedurende den wereld-oorlog werden er maximum-prijzen vastgesteld en men vond die daad billijk uit de overweging, dat de boer zich niet mocht verrijken ten koste van de massa. Zou men nu

| Vlissingse Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD ... In 1914, toen de wereldoorlog uitbrak, was luitenant-kolonel Snijders chef van den Ge- neralen Staf. Op 31 Juli van dat jaar werd hij benoemd tot opperbevelhebber van land en zeemacht, de eerste maal

| Vlissingse Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD ... geen vraag is van theoretischen of praktischen aard, doch een voudig een zaak van het gezonde verstand. Er heerscht een economische wereldoorlog, zegt de president, en de volken verschansen zich in

| Vlissingse Courant | pagina 2

TWEEDE BLAD ... 't Is niet zonder huivering, dat de menschen kunnen terugdenken aan de bezoekingen van den wereldoorlog. Wat een jammer heeft ons vervuld met de ongelukkigen, die weken lang in modderige loopgraven