Krantenbank Zeeland

HomeSearch

65 resultaten gevonden

| De Schakel | pagina 2

De Tweede Grote Vier Omnibus ... Verleden jaar verscheen de tiende A.P. Omnibus in successie: de Grote vier Omnibus. Wie meent dat dit de sluit steen zou zijn van deze zo succesvolle reeks heeft zich vergist: De tweede gro te vier

| De Schakel | pagina 1

overgaande in tegen stellingen, of nog een stap verder, in vijandschap. En een gevolg van dit laat ste wederom is oorlog. En oorlog wil len we toch immers nooit meer. Na wereldoorlog nummer één klonk deze ... leuze overal in de wereld. Die leuze bleef slechts leuze; het was een zin zon der inhoud en binnen een kwarteeuw werd wereldoorlog nummer één gevolgd door een veel afschuwelijkere en nog langduriger

| De Schakel | pagina 1

In de tweede wereldoorlog was hij directeur van de afdeling onderzoek van het Foreign Office en werkt nu, behalve aan de voltooiing van zijn Study of History, aan de voorbereiding van een uitvoerig ... werk over de tweede wereldoorlog.

| De Schakel | pagina 1

De tweede Wereldoorlog heeft de mensen in verreweg de meeste landen van de wereld in diepe rouw en in diepe ellende gebracht. De volkeren der aarde zijn straatarm geworden en moeten elke cent van hun ... Het laatste jaar van Wereldoorlog nummer twee werd in San Francisco opgericht de U.N.O., de organisatie van de Verenigde Naties, een ver beterde uitgave van de na Wereldoorlog nummer één opgerichte

| De Schakel | pagina 1

Maar gebruiksartikelen en genotsmid delen kun je niet meer zo gemakkelijk kopen als voorheen. En wat in de eerste wereldoorlog O.W.-er heette, noemt men in de tweede wereldoorlog zwarthande laar. De ... tweede Nederlander; 4. M. Aarden, Bergen op Zoom, 475 pt. plus beker voor de derde Nederlander; 5. A. v. d. Hoek, Scherpenisse, 470 pt.; 6. Deugd, Groede, 455 pt.; 7. Van Tichem, Scherpenisse, 435 pt.8. P

| De Schakel | pagina 1

Er is een complete revolutie in het haarknippen voor heren op til. Waren het na de Eerste Wereldoorlog de da mes, die tot kortgeknipt haar overgingen, thans, na de Tweede Wereldoorlog, blijken - naar ... blijven. De bedoeling is, dat men een half jaar uiterlijk wegblijft. Misschien korter. Dat zal van de resultaten van het onderzoek afhangen. In de tweede

| De Schakel | pagina 4

Toen in September 1939 de tweede wereldoorlog uitbrak, volgde voor de luchtlijn Amsterdam-Batavia uit de aard der zaak een zeer moeilijke tijd. Een week werd de verbinding verbro ken, daarop werd zij

| De Schakel | pagina 1

heb ben de landen van het Westerse blok de mogelijkheid verkregen, om zich te herstellen van de talloze wonden die de Tweede Wereldoorlog hun had ge slagen. Wanneer ze nu de handen verder ineen blijven

| De Schakel | pagina 1

Over de betrekkingen met Rusland zei de oppositieleider, dat er naar zijn mening geen nieuwe wereldoorlog voor de deur stond. Die was volgens hem te voorkomen. In een nieuwe oorlog zou West ... belangrijk deel verwezenlijkt is geworden en met de uitvoering van zijn tweede opgave, de vorming van een Europese gemeenschap, althans een begin is gemaakt. In beide ge vallen heeft hij zijn taak als

| De Schakel | pagina 3

Zaterdag 5 januari om 8 uur, John Mills en Anthony Quale in het spannende verhaal uit de tweede wereldoorlog ... hebben. Lange aar en grote, goed ge vulde korrel met zeer weinig tweede soort. Kortom een belangrijke aanwinst voor het brouwgerstsortiment.

| De Schakel | pagina 3

Na de tweede wereldoorlog, waar ook ons land in betrokken werd, wordt bij ons in deze week en op 15 Nov. een collecte gehouden, de zgn. klap- rozencollecte, waarvan de opbrengit wordt besteed .voor

| De Schakel | pagina 4

gevoerde politiek als „krankzinnig" bestempelt, is hij van mening, dat de tweede wereldoorlog voortgekomen is uit de economische problematiek van Europa. De fout was alleen, dat Duitsland ten onrechte hoopte

| De Schakel | pagina 1

hem zulke aangename herinneringen zijn verbonden. Natuur lijk aan dat Sluis, zoals het er voor de laatste wereldoorlog uitzag en zoals men er toen leefde; één van de lief lijkste plaatsen in Nederland ... drinken, alsof 't schoon water was, des noods de vuist ballen, iemand een oorveeg geven dat hij niet om een tweede verzocht - zij was in één woord een kind van Parijs en bezat al de ondeugden van die

| De Schakel | pagina 4

„Casino"-bioscoop te Breskens ver toont op Zaterdag 8 Aug. om 8 uur, Jo achim Fuchsberger in „Trommelvuur op Monte Casino". De gehele wereld kent de tragische lijdensgeschiedenis uit de tweede ... wereldoorlog van het beroemde Italiaanse klooster „Monte Casino". In die tragische dagen nam een Duitse lui tenant een besluit, waarvoor heden ten dage vriend en vijand van toen, hem dn gróótste erkentelijkheid

| De Schakel | pagina 3

samenwerking met het Kremlin mogelijk zou zijn, als gedurende de tweede wereldoorlog. Marshall richtte zich naar de mening van zijn superieur, en is dat blijven doen. Wanneer hij naar China reisde, had hij een

| De Schakel | pagina 2

bizondere artikelen bewaren we meestal voor het weekeindnummer, vouwde de krant een beetje zenuwachtig open en zag met een oogopslag het interview op de eerste pagina van het tweede blad. Een grote ... overwinning op De Zeeuwen II, kampioen van de reserve tweede klasse, zodat Middelburg het deze competitie wel bijzonder goed gedaan heeft. Insider.

| De Schakel | pagina 1

Vooral de tweede Wereldoorlog heeft Haar, al verkeerde Zij, gelukkig, niet in ons Vaderland, wel bijzonder dicht bij Haar Volk gebracht. Met nimmer afla tende moed heeft Zij, gedragen door Haar ... In café „De Zon" werd een prijskaar ting gehouden, waaraan 30 personen deelnamen. De uitslag was als volgt: Eerste prijs: Joz. de Meij en J. de Vol- dere: tweede prijs: A. Gijs en L. Schee- rens

| De Schakel | pagina 2

harmonium. De gebruikelijke orgelconcerten, welke de heer Schijve vóór de laatste wereldoorlog op geregel de tijden gaf, zijn na de bevrijding niet teruggekomen, omdat hem daarvoor de tijd ontbreekt. ... „Dan zal de rest ook wel oké zijn. Apropos, ik kom elke dag maar weer even aanwippen, hè? Om je te wassen en zo. Dat is nou al de tweede keer. Zou je onderhand geen knipkaart nemen? Dat is veel

| De Schakel | pagina 1

gevaar onder de ogen durven zien en die het vermogen bezitten, om een behoorlijke afsluitdijk voor een komende derde wereldoorlog op te werpen? Natuurlijk zijn die er; natuurlijk zijn er aan onze kant ... schillig of ze de naam dragen van senaat, parlement, landdag, tweede of eerste, beste of nog betere kamers. Het is al politiek wat de klok slaat, hetgeen synoniem is met een vrijage om de gunst van de

| De Schakel | pagina 1

Tweede Wereldoorlog moge worden gesloten; de vrede waar voor Zondag 24 December j.l. een dag van algemeen en speciaal gebed is geweest. Wanneer men afgaat op het geen nieuwsbladen en radioberichten ons ... De voetbal deed het niet zo goed, Waar is de lef, waar is de moed? „Hup Breskens", nu met moed voortaan Op de tweede klasse aan.

| De Schakel | pagina 1

aan het beeld, dat de tweede wereldoorlog in Duits land ons bood. Wij zagen de kansen pas werkelijk keren, nadat de Duitse kogellagerfabrieken door bombarde menten uitgeschakeld waren. Wel, daar was ... Korea heeft de wereld voor de tweede maal sinds de capitulatie van Hitier, wakker geschud. De wekker, die in Praag afliep, nu alweer een paar jaar geleden, was niet voldoende. En in middels waren we

| De Schakel | pagina 1

Een van de gevolgen van de tweede Wereldoorlog is de zucht naar ver andering en vernieuwing, niet alleen in stoflelijken maar ook, ja vooral in geestelijken zin. De vroegere mens deugde blijkbaar ... Hij kwam van zijn plaats bij de schoorsteenmantel af en ging op het eind van haar divan zitten. Hij zag er helemaal niet uit als een man, die juist voor de tweede keer geweigerd is door de vrouw, die

| De Schakel | pagina 1

de tweede wereldoorlog is het dorp sterk naar de Oostzijde uitge bouwd, dus wordt voor die inwoners de afstand naar het veer wel sterk ver groot. En dan het allerergste, dat vele zakenmensen, die nu in ... ruzie over gemaakt te worden. Ten eerste daalt de barometer en wan neer de lui een paar dagen niet skiën kunnen worden ze kregel. Die million nair is een enorme afwisseling. Ten tweede zijn nu eventuele

| De Schakel | pagina 1

leven in het vierde jaar na de bevrijding en langzamerhand moet de tweede wereldoorlog voor ons rn de verleden tijd komen te liggen, moet die historie zijn geworden. ... daarvan - van die buiging wel te ver staan - is, dat ik met een kapotte knie aan mijn stoel gekluisterd zit. Nu zou ik natuurlijk ook voor het venster kun nen zitten, doch nu komt de tweede reden aan de

| De Schakel | pagina 2

voor de Sint, die vrien delijk wuivend zijn kleine bescherme ling etj es begroette en de vele Pieten met gulle hand pepernoten liet strooien Direct achter de wagen van de Sint reed een tweede wagen ... waarop de hoofdprijs van de winkeliersactie, de auto, was geplaatst, en de tweede prijs, een was machine en centrifuge, een plaatsje gevonden hadden. De grote stoet trok enorm veel belangstelling. Bij het

| De Schakel | pagina 3

ontdekte haar. Slechts de tweede wereldoorlog vormde de enige 'onoverkomelijke hindernis op de weg naar haar succes. ... „Telefunken", dat haar warme stem op de zwarte schijf vast legde. Zo werd Lys Assia voor de tweede maal ontdekt. Met haar uitgebreid in ternationaal repertoire reist zij thans door Europa en zingt over

| De Schakel | pagina 2

Het beleid van het oligarchies be wind is tot dusver bar slecht geweest. Er is groot gebrek aan deskundigen. Tijdens de tweede wereldoorlog was de staatskas dik en vet; toen de oor log was afgelopen

| De Schakel | pagina 1

drie maanden later hadden zich meer dan io.ooo vrijwilligers ge meld - voor het merendeel veteranen uit de jongste wereldoorlog! ... De moedeloosheid, welke hen moest hebben overvallen, toen zij de tweede nacht zouden ingaan van zich drijvend houden op een wiebelend, schommelend vlot in open zee bij deining, wind en regen

| De Schakel | pagina 1

Het was in het Duitsland van de jaren na de eerste wereldoorlog. Op de koude Winteravonden zat de een zame Einstein gaarne te werken in zijn huis, dat het midden hield tussen een studeerkamer en een ... Wij herinneren ons, hoe in de meest critieke stadia van de tweede wereld oorlog, eerst Duitsland en later Japan, gedwongen werden hun aan slag op de mensheid te staken. Hitier had bijna zijn

| De Schakel | pagina 1

moeilijk te ge loven, dat de bevolking, die haar be vrijding van „de barbaarse en harteloze bezettingstijd onder het Duitse bestuur" (tot 1918) nog regelmatig herdenkt, en in de jongste wereldoorlog 7 ... Minister van Verkeer en Waterstaat in zijn nota aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld.

| De Schakel | pagina 2

tweede te vinden is". ... Men zal hier een groot aantal docu menten kunnen aanschouwen betref fende Poolse wapenfeiten van vlak vóór, tijdens en na de laatste wereldoorlog. In het bijzonder zal de geschiedenis van de Eerste

| De Schakel | pagina 1

Bijna 80.000 Nederlanders zijn in de jaren na de tweede wereldoorlog uit ons land weggetrokken om elders in de wereld een beter en zekerder be staan te zoeken. Vele landen buiten Europa bieden in dit

| De Schakel | pagina 1

In verband met een bij de behande ling in de Tweede Kamer der Staten Generaal van het ontwerp van wet tot wijziging van de grens tussen de ge meente Hulst en de omliggende ge meenten welk ontwerp ... Americain Trading Com pany. De olie, het belangrijkste product van de twintigste eeuw, waarom niet in de laatste plaats een wereldoorlog was gevoerd, verspreidde zich nu als een ontzaglijke vlek over heel de

| De Schakel | pagina 1

oorlog democratisch wordende Neder- landsch-Indië was hem een tweede vaderland geworden; zijn liefde voor land en volk daar aan de evenaar is onze lezers voldoende gebleken uit zijn artikelen ... kunnen herbouwen of herstellen, zonder verdere bemoeienis dan die van het gemeentelijk bouw toezicht. Waarom moest nu na deze rampzalige wereldoorlog, die een groot deel van het Nederlandse volk van zijn

| De Schakel | pagina 3

Tot plaatsvervanger van het tweede lid in de pachtkamer van het kantonge recht te Oostburg is bij Koninklijk be sluit benoemd de heer A. I. de Hullu te Zuidzande. ... Het vissersvaartuig Z 545 liep de ha ven van Zeebrugge binnen met een tor pedo van 6 m. lengte aan boord. Het ding, dat 2000 kg. weegt, is uit de eerste wereldoorlog afkomstig. Het werd door de

| De Schakel | pagina 1

De hulpacties die ten behoeve van de blijvende oorlogsvoering door Nederland in het tweede halfjaar 1940 en in het jaar 1941 werden ingezet en uitgevoerd in Nederlandsch-Indië, zijn in één woord ... afloop van Wereldoorlog II nog aanspraak meent te moeten maken op hulpverlening aan het Vaderland. Zoals gezegd, de Ne derlanders moesten in de kampen blij-

| De Schakel | pagina 1

hoofd heeft deze onderscheiding destijds van President Roosevelt gekregen, voor het tijdens de laatste wereldoorlog met levensgevaar verborgen houden voor de Duitsers van enkele Amerikaanse piloten. Ik ... Nadat Venetia tevergeefs op ant woord had gewacht, begon zij weder. „Ge brengt twee beschuldigingen te gen mij in, in de eerste plaats dat ik uw kameraden ais bedelaars behandel, in de tweede dat ik

| De Schakel | pagina 3

Alles draait momenteel om Frankrijk, dat er financiëel bijzonder slecht voor staat na het onverantwoordelijke optre den van de Nationale Vergadering na de tweede wereldoorlog. De crises heb ben

| De Schakel | pagina 1

Na de tweede wereldoorlog heeft het Noordpoolgebied grote strategische waarde gekregen. Deskundigen uit vele landen bestuderen er de diverse pro blemen, die verband houden met het handhaven van

| De Schakel | pagina 1

, dit vraagstuk is negen jaar nadat het wapengeweld van de tweede wereldoorlog zweeg, nog door geen enkele officieel verantwoordelijke in stantie in de wereld aan de orde ge steld.

| De Schakel | pagina 1

Tweede Kamer genoemde, naam „Radja Ampat" is gegeven, zonder dat voorkeur bestaat om deze naam te handhaven, indien een andere meer in aanmerking zou worden geacht. ... de Directie ontbonden en werkte Köhler weer bij ter Hall. Toen brak de wereldoorlog uit. Spoe dig daarop keerde hij in het Rembrandt Theater terug, nu onder Max Gabriël en daar ging toen voor het eerst

| De Schakel | pagina 1

men zeggen, dat het initiatief van de oprichters voor de streek zegen rijke gevolgen heeft gehad. Vervolgens herinnerde spr. er aan, dat gedurende de eerste en tweede wereldoorlog de school in beslag

| De Schakel | pagina 1

tweede moet er bij de aannemers het duide lijke streven komen om de prijzen laag te houden. Daarvoor is absoluut nood zakelijk, dat onze aannemers zich ver eenigen en gezamenlijk gaan inkoopen en ... sailles bewees dal het nationaliteitenbeginsel nog even sterk was als in de tweede helft van de negentiende eeuw. En zoo zien wij aan den eenen kant het ontstaan van een Duitsch Oostenrijk, van een

| De Schakel | pagina 2

Tweede aanlegplaats. ... De aanleginrichting van de oude veer haven is aan de nieuwe veerhaven aan gekomen en geplaatst. Het wachten is nog op de tweede heftoren en het ma ken van de bestratingen rond deze fuik.

| De Schakel | pagina 2

Hij heeft zich tjij de bevolking een vertrouwens positie verworven. De bur gemeester noemde de tijd, dat de heer Woittiez in Breskens was een zeer bewogen tijd. In zijn diensttijd viel de tweede ... wereldoorlog, de bevrijding, en de radicale verwoesting van Ereskens. In de wederopbouwtijd was het ook hard werken op de gemeente-secretarie. De burgemeester sprak de wens uit, dat de secretaris, ook tijdens

| De Schakel | pagina 1

In zijn openingswoord op de tweede avond heette de voorzitter, dhr. A. P. de Roo, allen hartelijk welkom, in het bijzonder weth. P. W. Toesseint en echt genote en dhr. T. van Bergen, toneel adviseur ... Het stuk speelde zich in het eerste bedrijf af in een kantoor van een effec tenhandelaar, Richard Jordan, gespeeld door dhr. P. Huigh. Het was voor de wereldoorlog en de koersen vlogen om laag. Aan

| De Schakel | pagina 2

en deze thans uit de tweede of derde hand mij hebben bereikt, zal ik er op terug komen, om ze te ontzenuwen. Waar het 7 Juli a.s. algemene verga dering zal zijn te Sluis, lijkt het mij het beste daar ... Raad van Beheer van de Jaarbeurs, belangrijke beslissingen genomen. In de jaren van de slepende malaise na 1929 werd overgegaan tot de bouw van het tweede en kort daarna van het derde vaste