Krantenbank Zeeland

HomeSearch

344 resultaten gevonden

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

Tweede Blad ... gulheid, 'welke de kloosterlingen aan den dag legden door uitreiking van brood en kleeren aan armen en mehoeftigeni. Tijdens den Grooten Wereldoorlog neb ben de Italiaansche Ridders zeer vele ver diensten

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

Tweede Blad ... alle landen en onder alle standen. Het is de stem van het gezond verstand!, dia gëboord Wordt te mididen der zuchten en jammerklachten veroorzaakt door een gru welijke® wereldoorlog en diens lasten ien

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 9

Tweede Blad ... Duitstohkmd heeft ge kend. Tot het einde van den Wereldoorlog hebben dezle m'annen krachtig samfange- werkt. Ludendoirf's invloed ,op Von Hin denburg 'was .zeer groot. Hiet wa.s in het derde der piorljplgsjauen

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Tweede Blad ... „Het Turksche volk is dermate zelf bewust geworden door de behaalde overwinning, dat het zich niet ontziet, een nieuwe christenvervolging te ontketenen. Had reeds de wereldoorlog de haat tegen de

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

Tweede Blad ... en daar mede heel de wereld( storten in een nieu wen wereldoorlog. In Palermo werd djpzer dagen op het gro|f van een aldaar begra ven Duitschen keizer een krans met oude keizerlijke kleuren neergelegd

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

Tweede Blad ... niet beter doen dan nos* eens aan te halen, wat Troelstra in ziin in 1915 verschenen boek: „De S. D.A.P. en de wereldoorlog" over nationale ont wapening schreef en waarmede nij het tegenwoordig optreden

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

Tweede Blad ... „stoutig heid". Pius X en zijn staatssecretaris zouden den wereldoorlog gewenscht hebben, die aan den zachtmoedigen Paus in zijne laatste levensdagen zooveel verdriet, angst en leed ver schafte, dat de

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

Tweede Blad ... jaren geleden in het oude ncgerland Geor gia. weer opleefde. De Ivla.u, dat weet men, vatte in de koorts van den wereldoorlog de halfverwelkte nationale gledachte (in Amerika weer op, vond tal van aanhan

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

Tweede Blad ... Ferd.ina.ndl Victor, koning van Boemenië, was den 24en Augustus 1865 te. Sigma ringen geboren als tweede zoon van prins Leopold van Hohenzollern. Hij werd Prui sisch garde-officier en studeerde te

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

Tweede Blad ... 'ijke gelederen, waar zlij' explodee- ren en een kware gaswolk' vormen. Dte eerste gasaanval in den wereldoorlog had plaats met behulp van cylinders.- Het „voordeel" v'an gas-oylinders besta-at hier in, dat men

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Voor de tweede maal getrouwd, ... De volken der Geallieerden hebben hun doodên van den wereldoorlog geëerd dooi de stichting van het zoogenaamde „graf van den onbekenden soldaat." In hun- hoofdsteden houden zij de gedachtenis aan de

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

Tweede Blad ... diamanten. De aan blik van Maria schijnt hem te zeggen: „Wat vreest gij onder mijn hoede" en zij lacht hem bemoedigend toe. Op eens laat Maria ook haar tweede sandaal vallen, ten aanschouwe van het volk. Een

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 4

Tweede Dienstbode. ... strijdt, toch geloo- vwn wij,d ut do hoeren vfin het' Comité' d(e Politique nationale (dio naar do heer van Blajibenstein baweent, de aatmneining in [ouze Tweede Kpimlcr wijten aan sterke - invloeden uit V

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

No. 31. TWEEDE BLAD NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Zaterdag 13 Maart 1915. ... De Engelschen blijven ook voortdurend aan nieuwe manschappen uitrusten, oefe nen en aanvoeren, terwijl de koloniën ook niet stil zitten. Dinsdag j.l. nog is een tweede bezending troepen uit Cana da

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Voorde tweede maal getrouwd. ... » samenstelling van het stemgerechtigd, deel in den Partijraad te worden bevorderd. De afgevaardigden, worden aangewezen voor, de tijdsruimte, verkopende tussehen twee periodieke verkiezingen voor de Tweede Kamer

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 4

Tweede ... polit vloed van een groote m het is eenvoudig de publi alle landen en onder ajll is de stem van het geizoi gehoord 'wordt te mididen j a mmerkl adhte n veroorz aial welijken wereldoorlog en droeve nasleep