Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.006 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN Dë PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDËLBURGSCHË COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DONDERDAG 23 MAART 1939. No. 70. ... Polen is na den wereldoorlog hersteld uit den brand herrezen Voordien uiteen gereten en onderverdeeld tusschen de om ringende landen Rusland, Oostenrqk- Hongarije en Duitschland is het nu weer

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN MAANDAG 16 DECEMBER 1935. No. 296. ... de bevrijding kunnen brengen. Toen in 1914 de wereldoorlog uitbrak, was Ma saryk bereids tot deze overtuiging geko men. Hij reisde naar het buitenland, zocht daar contact met de geallieerden, om een

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BUD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 8 DECEMBER 1936. ... Na den wereldoorlog heeft men her haaldelijk hooren verkondigen, dal Duitschland zich wel tweemaal bedacht zou hebben ,als het in 1914 had geweten, dat ook Engeland mee zou gaan doen Duitschland weet

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN VRUDAG 22 JANUARI 1937. ... Den 9en Januari 1919, kort na het ein de van den wereldoorlog, is groother togin Charlotte haar oudere zuster Ma ria Adelheid op den troon opgevolgd. Haar voorgangster is aan een samen spel van anti

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD van de Prov. Zeeuwscbe lleidelburgscbe Gwurant ei Goescbe Cfflirauf (tevens ïllsslipche tea mat) m 2§ Hel 1940 ... het eigenlijke geweld van een krijg niet ondervonden. Misschien zou de wereld er beter uitzien, indien ze ten deze ervaringen hadden opgedaan, ervaringen gelijk België en Frankrijk in den wereld-oorlog

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD van i@ Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche Courant en Goesche Courant van 30 Mei 1040 ... Veiligheid, welvaart en bevolkingstoename zijn nauw met elkaar verbonden. Ter wijl gedurende de negentiende eeuw de menschheid zich nagenoeg heeft verdub beld, viel sedert den Wereldoorlog 1914

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 16 JANUARI 1934. ... Dat er inderdaad dreigende gevaren z ij n voor onze bietenteelt kunnen wij niet aantoonen. Officieel weten wij al leen, dat de Minister van Economische Zaken in de Tweede Kamer woorden van twijfel

| Middelburgsche Courant | pagina 7

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCIffi CRT.) VAN ZATERDAG 7 OCTOBER 1933. No. 237. ... Gedurende den wereldoorlog was dr. Dollfuss als eerste luitenant-comman dant van een afdeeling machine-gewe ren en reeds in die dagen (dus op 23 27 jarigen leeftijd) was hij een geliefd aanvoerder in

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN ZATERDAG 18 NOVEMBER 1933. No. 273 ... Als het zuiver, uitsluitend en alleen met Wilsoniaansche nobele bedoelingen geschied was, dan zou men althans als een der creditposten op de eindbalans ran den wereldoorlog mogen boeken de

| Middelburgsche Courant | pagina 7

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN WOENSDAG 1 FEBRUARI 1933. No. 27 ... Het is voor ons vaderland van groo te beteekenis geweest, dat bij het uit breken van den wereldoorlog op een zoo goed georganiseerden, een zoo goed

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT VAN DONDERDAG 27 SEPTEMBER 1934. No. 228. ... Een tweede kwestie, welke de Fransch- Italiaansche toenadering ongunstig beïn vloedt is de verhouding tusschen Italië en Zuid-Slavië. Jarenlang was het tus schen deze beide landen radicaal mis. Den

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN WOENSDAG 23 AUGUSTUS 1939. No. 198. ... uit zondering van het ingrijpen van Rusland in den Wereldoorlog aan de zijde der En tente, een tegenstelling van buitenlandschen politieken aard niet bestaan."

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEÜWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 26 APRIL 1938. No. 97, ... , dat zö van Tsjechoslovakye een tweede Zwitser land zal maken, d.w.z. een soort van fede rale republiek, waarin de verschillende dee- len dus een groote mate van politieke zelf standigheid zouden hebben

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURCSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CR T.) VAN DINSDAG 25 OCTOBER 1938. No. 251. ... luchtbeschermingsdienst en een goede opvoeding tot zelfbescherming zul len er voor zorgen, dat er veel minder slachtoffers komen dan anders. De erva ring in den wereldoorlog heeft geleerd, dat na de invoering van

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN VRIJDAG 26 FEBRUARI 1932, No, 48, ... Na den grooten wereldoorlog heeft Japan het op de Duitschers veroverde pachtgebied Kiautsjou aan China terug gegeven, echter niet alvorens het daar zijn belangen verzekerd had, evenals in het

| Middelburgsche Courant | pagina 5

Wat de binnenlandsche politiek betreft, heeft de wereldoorlog een nauwer contact tusschen Parlement en Regeering bevorderd door de instelling in 1917 door de Tweede Kamer van een Commissie voor ... TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN ZATERDAG 3 SEPTEMBER 193S. No. 207.

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN MAANDAG 4 DECEMBER 1933. No. 286. ... huis gewoond heeft, 't Is pas na den wereldoorlog „op zn eigen gaan wonen, en dan nog in het huis naast dat van vader en moeder. Een van de lastig ste kleinkinderen, De Valera, bestuurt de zaak nu.

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN MAANDAG 26 MAART 1934. ... dingen in stonden. De politieke situatie in Europa zou op 't oogenblik maar wei nig minder gevaarlijk zijn dan kort voor het uitbreken van den wereld-oorlog. Verder had de Belgische minister

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MDDELBURGSCIIE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN MAANDAG 3 JANUARI 1938. ... Tsjecho-Slovakije en Zuid-Slavië (de drie midden- en Zuid-Oost-Europeesche over winnaars uit den wereldoorlog) vormen was tot aan het einde des jaars een be trekkelijk voorname factor in de politie

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEÜWSCHE MfflDELBüRGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 13 APRIL 1937. - No. 86. ... Luttele dagen later diende René Blum bij de Kamer waarvan hij tweede voorzitter was zijn ontslagname in. Tevens bedankte hij als voorzitter der sociaal-democratische partij en als lid van den

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT) VAN MAANDAG 4 MAART 1935. ... Om een en ander voor onze Zeeuw- sche bevolking duidelijk te maken, is wel het eenvoudigste om er aan te her inneren hoe tijdens den wereldoorlog de beide partijen voortdurend met Argus- oogen de

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DONDERDAG 24 JANUARI 1935. No. 20. ... . Wij bedoelen Zuid-Jutland, dat na den wereldoorlog door de geal lieerden aan Denemarken werd terug gegeven (in vroegere tijden behoorde dit gebied ook aan Denemarken) en waar in de afgeloopen jaren

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT VAN MAANDAG 17 SEPTEMBER 1934. No. 219. ... langzamerhand eens wakker wordt ge schud. De geest van den Volkenbond wordt beheerscht door Frankrijk, dat de vredesverdragen, die een streep onder den wereldoorlog zetten, als (hei lig" beschouwt Dat is echter

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN VRIJDAG 15 DECEMBER 1933. No. 296. ... De Vereenigde Sovjet Republieken van Rusland: Czarenregime, Doema, Wereldoorlog, Revolutie, Kerenski, Le nin, Stalin, Tsjeka, G.P.Oe., 5-jarenplan grootsche werken voor industriali satie hongersnood

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 7 DECEMBER 1937. No. 288. ... voornaamste houtexpolt- land ter wereld en heeft sinds jaren een actieve handelsbalans. Sociaal zoowel als economisch g'aat het nog steeds voor uit, Vergeleken met de laatste jaren voor den wereldoorlog is

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BUD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT) VAN DINSDAG 19 MAART 193S. ... gevallenen uit den wereldoorlog in duizenderlei schakeering gerepeteerd. Andere jaren droeg die herdenkingsplechtigheid steeds bet karakter van een rouwbetooging. Ditmaal echter stond ze in het teeken van de

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1930. No. 180 ... Gisteren is de Middelburgsche va- cantiescliool voor de tweede maal naar de duinen onder Ivoudekerke getrokken en ditmaal hebben de ruim 400 kinderen en hunne geleidsters en geleiders prach tig weer

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE M1DDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 18 OCTOBER 1938. No. 245. ... samenleving als het Europa na den wereldoorlog. Anders gezegd: die eischen lagen als het ware al gereed in de vredesverdragen. Natuurlijk beteekent dit op zichzelf allerminst, dat Hitier, zoodra de voorraad is

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN DINSDAG 15 SEPTEMBER 1931. No. 217. ... Toen in het najaar van 1918, na het voor Bulgarije zoo ongelukkige einde van den wereldoorlog, muiterij ontstond onder de troepen, verzamelde Boris zijn getrouwen om zich heen, trok met hen daarheen

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN MAANDAG 30 MEI 1932. ... Juni 1918, dus in den tijd van hoogconjunctuur tegen het einde van den wereldoorlog werd het tenslot te in staatsblad No. 354 opgenomen.

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN ZATERDAG 16 JULI 1932. No. 166. ... (de „in- telligentsieja", zooals de Russische term luidt) en de overige massa van de be volking, In de laatste 30 jaar vóór den Wereldoorlog was het verschil tusschen de beschaafde bovenlaag en het

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE ... In de jaren vóór het uitbreken van den wereldoorlog is er in dagbladen en tijdschriften veel geschreven over de mogelijkheid van een Pacific-oorlog. Dat was toen, vooral voor de journalisten in

| Middelburgsche Courant | pagina 5

gevolgen van den wereldoorlog, en ten tweede, de protectionistische maatrege len van zoovele landen na den oorlog. ... TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBÜRGSCHE COURANT VAN VRIJDAG 6 FEBRUARI 1931. No. 31.

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 8 AUGUSTUS 1933. No. 185. ... Bij deze vraag moet ik onwille keurig denken aan een opmerking die ik een soldaat in den wereldoorlog heb hooren doen. „Dat soort dingen kan je niet ontloopen", zei hij, toen een hagel bui van

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBÜRGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE COURANT) VAN DINSDAG 9 APRIL 1935. ... baarheid, herinnert zich het Duitsche volk de onvergankelijke daden van i zijn grootsten veldheer in den wereldoorlog'.

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT) VAN DONDERDAG 7 MAART 1935. ... standpunt stelt, kan, vooral na de door de Tweede Kamer genomen beslissing, met de huidige prijzen van de landbouwproducten geen genoegen worden genomen, maar dienen deze belangrijk te worden verhoogd en

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBÜRGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 18 SEPTEMBER 1934. No. 220. ... politiek door te zullen verliezen. Bij de vredesverdra gen, die 'n einde aan den wereldoorlog maakten is midden-Europa hier en daar een beetje raar verdeeld. Hongarije, dat tot de verliezende partij behoorde

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEÜWSCHE MIDDELBÜRGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN WOENSDAG 20 DECEMBER 1933. No. 300. ... Is het nog alles nawerking van den ook zedelijk verderfelijken invloed die de wereldoorlog van 1914 op Europa's jongeman&e#i uitgeoefend moet hebben? Als dat zoo is, dan wordt het hoog tijd, dat de

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE COURANT) VAN VRIJDAG 24 MEI 1935. ... Men heeft van dit laatste eergisteren weer eens' een staaltje beleefd- Onlangs besloot het Congres op voorstel van den afgevaardigde Patman, om aan de oud-strijders uit den wereldoorlog, een z

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1935. No. 186. ... Weliswaar gelukte onzen broeders dit in den wereldoorlog helaas niet. Wei echter hadden wij het economisch leven en vooral de oorlogsmaatregelen in han den. Beiden gaven ons de mogelijkheid

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN BE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 7 SEPTEMBER 1937, No. 210. ... Op den Dam, had het zangkoor nog het tweede lied van den heer Bosdijk, nml. „Ons Zeeland" en het derde cou plet van het Zeeuwsch Volkslied ten ge- hoore gebracht, waarna het défilé aan ving.

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIAL ZEEUWSCHE MDOELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DONDERDAG ... Een dergelijk incident had zich in de annalen der Amerikaansche geschiede nis nog niet voor gedaan. Het meedoen aan den wereldoorlog kwam tot stanc door het- torpedeeren door de Duitschers van de

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCME HDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN ZATERDAG 7 AUGUSTUS 1937. No. 184. ... En precies 23 jaar geleden verstilde in een Poolsch grensdorp de echo van het schot, dat het eerste slachtoffer van den wereldoorlog opeischte

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHEMIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN ZATERDAG 9 ... De Duitsche pers is eergisteren een nieuwe campagne begonnen voor de teruggave van koloniale gebieden, wel- ke Du tschland voor den wereldoorlog bezat en welke het te Versailles ver speelde. De

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEÜWSCHE MIDDELBÜRGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DONDERDAG 19 JANUARI 1939. No. 16. ... wereldoorlog een zeer groot deel van zijn grondgebied aan Roemenië af moest staan, de actieve compagnon van het Derde Rijk zou zijn.

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN WOENSDAG 28 DECEMBER 1938. No. 305. ... oogenblik maar al te griezelig zoo- als men zich zal herinneren, bewezen. Voor het verarmde, bloedelooze Duitschland, dat de wereldoorlog naliet, is een verjongde veerkrachtige staat in de plaats gekomen