Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.005 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD ... De directie van de N.V. Prov. Noord- B.rab. lElectr. Mij. zal de in uilvoering zijnde ujilbreiding der Centrale spoedig doen volgen door een tweede uitbreiding w.o. den bouw der lijn Geertruidenberg

| Middelburgsche Courant | pagina 5

Tweede blad ... . 149 der Kieswet het oor deel iOmtrent de geldigheid der voor het niet-nakomen van de verplichting, op gelegd bij srt. 72, tweede lid, aangevoer- ae redenen in de eerste plaats laat aan den burgemeester

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD ... Maar de tijd, die ijlt en die verdeelt, heelt ook. De jaren zijn voorbijgegaan, groote catastrophes zijn voorgevallen; 'n wereldoorlog heeft de smartelijke her inneringen van daarvoor verdoezeld. Uit

| Middelburgsche Courant | pagina 7

De Tweede Kamer juicht de buiten- landsche politiek der regeering toe. ... De geheele behandeling in de Tweede Kamer van de begrooting van Buitenland- sch Zaken voor 1940 droeg dit jaar het stempel van den heerschenden oorlogstoe stand. Vrijwel geen andere onderwerpen, dan

| Middelburgsche Courant | pagina 5

tweede blad van de provinciale zeeuwscue middelburcsche courant (w.o. de coesche crt.) van zaterdag 18 december 1937. No. 298. ... groep van naties, welke zegevie rend uit den wereldoorlog te voor schijn kwamen. Die omstandigheid houdt hen als 't ware in het Fransche net ge vangen. De buitenlandsche politiek van Duitschland (en van

| Middelburgsche Courant | pagina 5

tweede blad van de provinciale zeeuwsche middelburgsche courant van woensdag 4 juni 193 0. No. 13 0. ... Voor den wereldoorlog, toen Luxem burg in een zeer innige tol-unie met Duitschland verbonden was (staatkundig is het sinds het Weener Congres 1815 zelfstandig) oriënteerde de metaalin dustrie zich

| Middelburgsche Courant | pagina 7

In tegenstelling met den opzet tijdens den wereldoorlog is de regeling centraal gedacht. ... Walcheren bevestigde haar kans op de eerste plaats met een klinkende overwin ning op Domburg. Vlissingen III behield de tweede plaats door een zege op Hansw. Boys. Kruiningen en R.C.S. II

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAB ... De getuige J. Gomes deelde mee dat er twee autoi's achter elkaar kwamen; de eerste reed fvrij gewoon, de tweede hard, ongeveer 15 K.M. per uur. De maximum snelheid is te Vlissmgen '10 K.M. Er stond

| Middelburgsche Courant | pagina 1

die in September 1938, het uitbreken van een tweeden wereldoorlog voorkwam door zijn van MOED, BE LEID en TROUW aan de groote beginselen des Vre des getuigende optreden ... Zondagmiddag om 1 uur begon nabij Rumburg en Priedland in den Oberlausitz de bezetting der tweede zóne. Troepen van generaal ridder Von Leeb trokken de Moldau over, evenals Zaterdag zonder

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN DINSDAG 10 NOVEMBER 1931. No. 265. ... Gedeeltelijk uw haair, rnaar ook uw gezicht, zei hij en nam 'n tweede .slok je hier. Waarom zoiu u miet eens ikoimen kijken en proheeren? Ik heb 'n atelier in de Ha'libartonstraat.

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEÜWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 16 OCTOBER 1934. ... achter gesteld bij de Serven, die zich als de overwinnaars uit den wereldoorlog be schouwden. Intusschen streefden lang niet alle Kroaten naar een afscheiding. Men heeft steeds den indruk gekregen, dat de

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1932. No. 223. ... : in het belang der menschheid? Want die ma chine is een wapen in den economischen oorlog, en die economische wedijver lag ten grondslag aan den wereldoorlog. Even was er, daarna, een economische

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCULE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN WOENSDAG 16 DECEMBER 1936. No. 297. ... nationale „vrijheidshelden", die Eu ropa de laatste eeuw heeft voortge bracht en die door den wereldoorlog groot werden. Hun strijd ging tegen de onderdrukking van volkeren, nationale eenheden, welke deel

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE ... Dat woord hebben zijn kinderen en kindskinderen gehouden gelijk het be taamt tot zelfs in den gruwelijken wereldoorlog, waaronder het kleine, neutrale, doch door Duitsche overmacht bezette Luxemburg

| Middelburgsche Courant | pagina 7

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN WOENSDAG 3 OCTOBER 1934. No. 233. ... Men wantrouwt te Boekarest den Russischen beer nog steeds, ook al kwam een niet-aanvalsverdrag met Moskou tot stand. Bessarabië, het voormalige Russische gebied, dat Roe menië na den wereldoorlog in

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBÜRGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN MAANDAG 1 FEBRUARI 1937. No. 26. ... staatsman genoemd moeten worden. Het verdrag van Versailles was er op be rekend, Duitschland als een tweede rangsmogenheid onder den duim te kun nen houden. Deze rekening moest falï- kant uitkomen. De

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE COURANT) VAN WOENSDAG 15 APRIL 1936. No. 89. ... ontwapenen na den wereldoorlog. Hongarije en Bulgarije hebben echter te kennen gegeven, dat ze het Duitsche en Oostenrijksche voorbeeld ,,nog niet wil len volgen. De verdragen van Tnanon en Neuilly schijnen

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN ZATERDAG 3 JANUARI 1931, No. 2. ... iWe moeten eerlijk zijn en vaststellen dat het Duitschjand tegenwoordig wer kelijk bitter slecht gaat. Men. klaagthier al jaren. Welk een wonder, waar men een wereldoorlog verloren heeft en 50 jaren

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 4 OCTOBER 1938. ... Duff Cooper, de afgetreden Engelsche minister van marine („eerste lord van de admiraliteit" is zijn eigenlijke titel) heeft in den wereldoorlog aan het front in Frankrijk meegevochten. Hij moet toen

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN VRIJDAG 3 JUNI 1932. ... Sommige menschen zeggen: het is de geest des tijds, het zit in de lucht. En hierin is veel waars. De een ziet het van de andere. Sinds den wereldoorlog is de verandering van kleeding zeer toe genomen,

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN DONDERDAG 10 MAART 1932. No. 59. ... radijs" een reisverhaal door Andreas Latzko, vertaald door P. van Dillen; „Het Kapitalisme en het Socialisme na den Wereldoorlog", Deel I; „Goede en verkeerde Rationalisatie" door Otto

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE ... een Duitsch leger marcheerde tusschen Leie en Schelde en nabij Gent reeds in voe ling was gekomen mei Belgische troe pen. Slechts het eerste bevel was goed gekeurd door den Koning. Het tweede niet. En

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN ZATERDAG 7 FEBRUARI 1931. No. 32. ... ik in een der vroeger geallieerde landen de verfilming van het wereldbe roemde boek heb gezien, dat Erich Maria Remarque tien jaar na het be ëindigen van den wereldoorlog eerst beeft kunnen schrijven

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEE UWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN MAANDAG 8 JUNI 1931. No. 132. ... Joe.go- Slaven, omdat ze drie deelen: Slovenië, Kroatië en Servië verbindt, ontspringend in het eerste, uitmondend nu na den' wereldoorlog binnen het territorium van het derde landsgedeelte.

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN VRIJDAG 29 ... Als tweede hoogtepunt van deze reis meen ik Serajevo te mogen noemen, eertijds de hoofdstad van Bosnië. Hier vindt men de typische uitloopers van het Oosten. Niet minder dan 90 Mohamme daansche

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE blad van de provinciale zeeuwsche middelburgsche courant (w.o. de goesche courant) van zaterdag 14 januari 1933. No. 12. ... diende de regee ring den 21sten Februari de parlement of veto-wet onveranderd in. De 900 amendementen, welke voor de tweede lezing waren ingediend, wees de regee ring af, waarna het ontwerp in derde lezing

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE Zt^üWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 19 FEBRUARI 1935. No. 42. ... hard studeeren te Stockholm, Uppsala en Berlijn, een tweede reis naar Perzië als lid van een buitengewone ambassade, waarna hij op zijn eigen houtje verder Azië in trok en voor de eerste maal in het

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEÜWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DONDERDAG 11 OCTOBER 1934. No. 240. ... . Twin tig jaar geleden vielen er te Serajewo revolverschoten. Die ontketenden den wereldoorlog. Wie heeft dat vergeten? trelukkig kwam spoedig vast te staan, dat men in dit geval met een onderdaan van

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE M IDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN MAANDAG 10 SEPTEMBER 1934. No. 213. ... uit den wereldoorlog zooveel mogelijk werd beperkt. Italië kreeg veel minder dan het wou hebben, Verder is men er te Rome jarenlang over gebelgd geweest, dat de politieke tegenstanders van Mussolini

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE COU RANT) VAN DONDERDAG 20 JUNI 1935. No. 143. ... tusschen Tsjecho-Slova kije, Roemenië ep Zuid-Slavië is te groot, dan dat de samenwerking licht vaardig verbroken zou kunnen worden. De drie landen behooren tot de over winnaars uit den wereldoorlog en voe

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE M1DDELBÜRGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN ZATERDAG 7 SEPTEMBER 1935. No. 211. ... wereldoorlog op gedane ervaringen in dit opzicht een ommekeer gebracht. Nu men bij onder vinding geleerd heeft, dat een oorlog voerend land, zoowel als overwinnaar als als overwonnene, financiëel deerlijk

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 21 SEPTEMBER 1937. No. 222. ... Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot wijziging en ver- hoofing van de begrooting van het landbouwcrisisfonds voor 1935.

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCUE MIDDELBURGSCUE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN VRIJDAG 25 JUNI 1937. ... belangrijkste figuur was in den vrijheidsstrijd van de Polen tijdens den wereldoorlog. Toen er inderdaad een herboren Poolsche natie uit den oor log te voorschijn kwam, kreeg Pilsoeds ki daarin uit den aard der