Krantenbank Zeeland

HomeSearch

64 resultaten gevonden

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Dat het afschuwelijk bedrijf van den ont zaglijken wereldoorlog den weerzin opwekt bij talloos velen, laat zich verstaan en is alles zins verklaarbaar. ... aangewezen. Maar in de tweede plaats mag de medische zending geen tak van louter maatschappelijken arbeid worden, omdat ze zich dan gaat ver wijderen van het voorop gezette doel. Dit doel is toch geen ander

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Men heeft, jaren en jaren lang, buiten medewerking der volken zelve, tal van trac- taten gesloten er, afspraken gemaakt, die ten slotte tot den wereldoorlog gevoerd hebben, waarna elke regeering aan ... Naar aanleiding van de zinspeling, in de vergadering der Tweede Kamer van Vrijdag door den Voorzitter gemaakt op een mogelijk nog vóór Kerstreces te houden comitégeueraal der Kamer in verband met een

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Het peil van de Tweede Kamer kan slechts verhoogd worden, door er man nen heen af te vaardigen, die voor hun taak berekend zijn. ... aan de entente is wel het belangrijkste feit van den dag. Ons land heeft het hoofd in den schoot gelegd. En die ca pitulatie is voor het verloop van den wereldoorlog van niet geringe beteeke nis. Het

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Ook in de Tweede Kamer waren mr. Dres- selliuis (vrij liberaal) en de heer Troelstra het er over eens, dat deze antithese uit den tijd is, wijl-valsch. ... Er is een tjjtï geweest in de geschiedenis van den wereldoorlog, dat men een overzicht van den algemeenen toestand herhaaldelijk kon samenvatten in deze twee woorden niets nieuws

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

De Fransche regeering heeft nl. bij de Belgische een rekening van 400 millioen francs ingediend, wegens de kosten gedurende den wereldoorlog door haar gemaakt voor de Belgische vluchtelingen De ... vielen ook, maar kwamen er met minder zware kwetsuren af. Verschil lende toeschouwers echter waren over de balustrade op de baan gesprongen om de gewonden te helpen, zonder dat ze zagen dat er een tweede

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

In den grooten wereldoorlog heeft God ons voor de verwoestingen van den krijg gespaard, maar moet juist die wonder dadige bewaring niet in ons de vraag doen opkomen Zou de maat van onze ... Bij de Onderwijsdebatten in de Tweede Kamer komen zoo nu en dan de scherpe tegenstellingen nog al eens te voorschijn.

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Doch daarbij moeten we niet vergeten, nu reeds Juli te schrijven zoodat de re den van verhuizing moeilijk meer kan gel dwijst dit dus reeds op een tekort, een tweede feit is er, dat nog veel meer ... I11 de tweede plaats vervult het met zorg, dat de aanvangsklassen van veel kweekscholen zoo slecht zijn bezet, zoo dat noodzakelijkerwijze dit over eenige jaren aanleiding zal zijn, dat het tekort

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

'n groep in staat gesteld wordt z'u gaven in de Tweede Kamer ten toon te stellen. Wel zullen dergelijke partyen spoedig weer aan invloed verliezen, en tenslotte weer verdwijnen, doch het verschijnsel zal ... zijn door ons gesteld en er door ons initiatief gekomenEen zeer verdienstelijk man, dien men in de Tweede Kamer geheel op z'n plaats acht, moet er, hoewel na overleg met het partijbestuur, gebracht

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

In de tweede plaats hebben burg. en weth. to zorgen, dat de lieer v. d. Lubbe bij afwijkingen van het contract, en bij ontduiking van do voorschriften, daarop gewezen wordt, en herhaling met alle ... als de heer Hameliuk eischte in zijn tweede motie, was na de ophelderingen van den heer v. d. Lubbe aan den burgemeester onmogelijk.

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Twee luchtschepen zijn in Essex neerge schoten, beide groote en nieuwe luchtvaar tuigen. Een is brandende neergestort en ver nield de geheele bemanning is omgekomen. Van het tweede luchtschip is de ... Door de Vereenigde Staten van Noord- Amerika is sedert het uitbreken van den wereldoorlog een totaal bedrag van 36 millioen dollar als hulp voor de door den oorlog ge teisterde bevolking van Europa

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

De Tel. meldt, dat de districtsfederatie der S. D. A. P. besloten heeft bij de vacature in de Tweede Kamer, ontstaan door de be noeming van den heer De Meester, tot lid van den Raad van State, den ... Het vreeselijk drama van den wereldoorlog nadert het einde en dat einde zal een voor de monarchie eervolle vrede zijn, omdat de volken van Oostenrijk-Hongarije in een wor steling van bijna drie jaren

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

van Uuskuup af een tweede verbinding met Niesj, zij het ook met een grooten omweg. ... ongehuwden, ingedeeld naar leeftijd, de tweede 23 groepen uit ge huwden, op gelijke wijze ingedeeld. Indien een ieder, dien de regeering het recht heq^t op te roepen, onder deze voorwaarden wilden dienstnemen

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

hadden haar niet tevoren gezien. De eerste granaat schijnt niet getroffen te hebben. De kapitein stopte dadelijk. Toen volgde een minuut later de tweede granaat, die een deel van de kommando- brug wegsloeg ... Heeft de democratische grondwet verhinderd, dat de Engelsche staatslieden de geheime afspraken maakten met Rusland en Frankrijk, die de ware oorzaken van dezen wereldoorlog zijn

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

In onzen tijd, aldus de spreker treedt de idee van de macht op den voorgrond. De wereldoorlog is dan ook afgebroken, niet volstreden. We zullen banger dagen nog beleven, zooals Gods Woord ons ... Groeiende goddeloosheid is het tweede middel, waardoor de komst van den Anti-Christ wordt voorbereid. De droom van Nebukadnezar voorspelde dat reeds. Na het gouden rijk kwam dat van zilver, daarna

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

de herinnering aan den 4en Augustus wakker geroepen, toen wij ons geplaatst zagen tegen over den wereldoorlog, dien de haat en de begeerlijkheid der vijanden ons opdrong. Voor de Italiaansche ... ons „Waldpark", een vliegtuig. De machine blonk in de stralen der morgenzon en teekende zich als een witte vogel scherp tegen het heldere blauw der lucht af. Op de eerste volgde een tweede, nog een en

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Nu komt het er op aan de tweede loop graaf te bereiken. De handgranaten suisen door de lucht, enkele officieren sneuvelen, manschappen vallen, doch groot is hun aantal niet, want ook hier wordt de ... Wilson heeft dezer dagen een hoogdravende rede gehouden over de edelmoedigheid en de gerechtigheid van de Amerikaansche demo- kratie in den wereldoorlog. Hij zette uiteen hoe hij verschillende volken

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Duitsche bladen hebben in den laatsten tijd verhalen gebracht over menschen, die door bijzondere omstandigheden, ofschoon in Duitsch land wonend, nu eerst vernamen, dat er een wereldoorlog ... . Voor het eerste is de rente 5 en voor het tweede geval 4 procent. Indien noodig dan zal in Juni 1915 opnieuw de schatkist aangevuld worden.

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Neen, dan is die tweede zoon toch een [heel ander kind. Als tot hem het vaderlijk bevel komt, zegt hij aanstonds Heer, ik ga. ... Rondom ons woedt een wereldoorlog, als nooit de historie nog meldde. Op de slagvelden van Europa bloeden de vol keren dood. Ontelbaar vele van haar jonge, bloeiende zonen, liggen in de kou de

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Druppelsgewijs worden de verliezen bekend die de verschilllende legers in den wereldoorlog hebben geleden. Nu geeft de Servische minister van oor log de volgende statistiek in het licht ... In de vergadering van de Tweede Ka mer van 13 November 1918 verklaarde de tijdelijke voorzitter pan den Raad van Ministers, dat Nederland zou kunnen re kenen op toevoer gedurende een jaar vau (o

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Zullen de volkeren nu luisterenKr is een volkerenverdwazing. 't Gaat ook nu om de macht. De wereldoorlog die woedde, zal de machtszetel verplaatsen. Europa zal het afleggen voor d» nieuwe wereld ... TWEEDE KAMER. Den Haag. Van den Tempel wei gerde antwoord te geven op Nolen's vraag of de S. D. A. P. tegen revolutie is, dan wel het juiste oogenblik afwacht. Ze heeft echter geen staatsgreep gewild

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

wereldoorlog. Hoe beknopter de legeraanvoering haar be richten inkleed, des te meer wordt door het publiek daarin de voorbode gezien van groote dingen. Het publiek heeft zich in dit geval niet vergist, en indien ... Over den goeden stand der klavers en grassen was maar één roep. Deze gewassen hebben van het overvloedige hemelwater ter dege geprofiteerd. De naweide was alom zeer goed en waar eene tweede snede

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

PARIJS, 22 Augustus. (Havas.) De tweede slag van Verdun is zich gunstig blijven ont wikkelen. De dag ging voornamelijk voorbij met aanvallende verrichtingen en verwoede tegenaanvallen der Duitschers ... terrein bij de voornaamste oorlogvoerenden verkend had. „Het is dan ook mogelijk het beroep van het Vatikaan te beschouwen als een nieuw verschijnsel van den keer, die er in den wereldoorlog gekomen is, als

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Ten minste, degenen, die in de Tweede Kamer tegen het amendeitient-v. d. Waerden waren, werden maar even beschuldigd, dat zij dus „liever typhus dan socialisatie" wilden ... gedisciplineerde troepen te hande len, waarvan tot nog toe geen voorbeeld bestond. De wereldoorlog, waarin hun regimenten bloedig streden, is hun leer school geweest, waarin deze zwarten geleerd hebben met

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Almeer zien wij in onze dagen het streven naar hetgewinnen van de ge lieele wereld. Het ontzettend wereld drama, de wereldoorlog is er de vracht van. De revolutionaire bewegingen, de geest der ... Hij peinsde op een voorwendsel, ten einde zoo spoedig mogelijk te kunnen opbreken. Hij meende het zonder be zwaar te kunnen doen, daar Hermans plan deerlijk mislukt en'een tweede kans stellig niet

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Ten tweede is het schooltoezicht en een goed leerplan géén waarborg voor goed onderwijs. Daarvoor komt nog iets anders kijken ... De nog steeds woedende wereldoorlog blijft van ons geheele volk zware offers eischen, die, naar ik vast vertrouw, ook verder bereidwillig zullen worden ge bracht.

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Alweer niets nieuws onder de zon De wereldoorlog was ook daarin „groot R), dat het getal der krijgsgevangenen in de honderdduizenden, ja in de millioenen liep, zóó zelfs dat er ook nu nog een ... In de eerste plaats zijn de Polen, die 't zelf niet breed hebben, er niets op ge: brand, om zooveel grage monden te vul len en in de tweede plaats hopen ze het den bolsjewiek juist moeilijker te

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Wie leest, van de verwildering, de in zinking op geestelijk en zedelijk gebied in de oorlogvoerende landen, huivert voor de gevolgen, die de wereldoorlog na zich sleept. Angstig vraagt hij zich af ... „Wel zeker, dat zal wel gaan", was zijn vriendelijk bescheid. „Laat 's kijken, daar in de tweede bank vooraan op no. 1, kunt ge wel plaats nemende oude Dammers komt van avond stellig niet want ik

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Uit Parijs wordt gemeld, dat Foch in een toespraak tot oud-leerlingen van de polytechnische school te Parijs zeide Het tweede deel van het vredesprogram is: voorbereiding tot den oorlog. ... Volgens een bericht in de Times wil de stad Senlis een monument oprichten, ate herinnering aan haar aandeel in den wereldoorlog. Zooals men weet, is Senlis het punt geweest-, waar aan de Duit- schers