Krantenbank Zeeland

HomeSearch

676 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Canadese regering heeft hem tijdens de Tweede Wereldoorlog driemaal de Distinguished Service Order toegekend voor zijn dapperheid in de slag bij Or- tona in Italië, voor zijn optreden bij de doorbraak van de ... heeft ingediend wegens scha de, die door zijn onderdanen tijdens d<j tweede wereldoorlog in Indonesië is ge leden. Zweden heeft 70 eisen ingediend in verband met inbeslagnemingen in oor- logstijd

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

Reeds vóór 't einde van de tweede wereldoorlog was de Wereldraad van Kerken zeer actief op het gebied van hulpverlening aan die landen, die door de oorlog getroffen waren. Eva- cué's 'werden geholpen ... DE MIXISTER van Financiën heeft de Tweede Kamer in een nota medegedeeld, dat met de regering der V.S. overeenstemming is be reikt over de besteding van een bedrag van 150.000 van bet saldo van de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

zij zonder de voogdij van God niet bestaan kan en noemde deze aanval van de Christelijke apologetiek op de mondigheid der wereld ten eerste zin loos, ten tweede onvoornaam en ten derde onchristelijk ... komen van het pad, waarlangs de wereld onheilespellend schijnt te nade ren tot de derde wereldoorlog, maar menen anderzijds niet te mogen nala ten ook te wijizen op de critiek, die Buchman bij vele

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

de Tweede Wereldoorlog is. Dan is het twee minuten stil, maar bij de wa tersnoodherdenking gebeurt zo iets niet. Er staat niet eens een monument van de ramp in ons dorp", zegt Monique. Ze zou het best ... ". De directeur ziet parallellen met de Tweede Wereldoorlog. „De eerste jaren na de oorlog was men druk doende met de wederopbouw. Het denken aan de oor log zelf werd weggedrukt. De herdenking van de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 9

De watersnoodramp van 1953 had, menselijker wijs gesproken, voorkomen kunnen worden. Al voor de Tweede Wereldoorlog lag er een plan klaar om Zeeland en Zuid-Holland door afdam ming tegen het water te ... oplos sing, dijkverhoging, is op veel plaatsen echter niet mogelijk vanwege aanwezige bebouwing. Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden toch zoveel mogelijk dijken verhoogd. Om de Zuid-Hollandse eilanden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 11

het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gevestigd aan de Oranjeboomstraat 39-41, het gedeelte tussen Roentgenstraat en Steven Hoogendijkstraat. ... Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen op 3 oktober 1941 bommen op Feijenoord. Dit veroorzaakte verwoestingen in de Rosestraat in het woonblok tussen de huisnummers 46 en 66, het gedeelte van de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

van de Duitsers uit de Tweede Wereldoorlog die in 1946 over haar volle lengte is begraven; en een meer richting zee gele gen kleirug die uit 1953 stamt. ... en zieken ver zorgd moesten worden aan boord van het Rode Kruis-vakantieschip Henri Dunant en wisten ook wel om te gaan met de groep Franse oorlogsvetera nen (uit le en 2e wereldoorlog) die elk jaar in

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

de Rijksdienst Landbouwherstel dit na de Tweede Wereldoorlog regelde. Het feit, dat de leiding van deze regeling gelegd is in de handen van Ir Herweyer, wiens ervaring van de vorige maal nu prachtig te ... In zijn verklaring voor de Tweede Kamer heeft de Minister-President, Dr W.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

publiek waren mensen die heel geëmotioneerd waren. Larissa vindt het goed dat er een herdenking van de ramp komt. Net als bij de Tweede Wereldoorlog. ... Van de Tweede Wereldoorlog heb ben we niet veel gemerkt, want in Kruiningen en de rest van Zeeland was er eten genoeg. De Ramp her inner ik me nog heel goed. 's Nachts om twaalf uur gingen de klokken

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe generatie heeft er vaak moeite mee om die dui delijke scheiding in de tijd aan te leggen (vóór en na de ramp) die voor al in Zeeland zoveel betekent bij wie het zelf ... Een nieuwe generatie is sindsdien volwassen geworden. Ze heeft „de ramp van 1953" uit de tweede hand. Van horen zeggen, van de verhalen thuis, uit boeken en films, Precies zo als dat eerder ging met

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

agressor leren kennen. Dat de rollen thans door Rusland en China zijn omgekeerd vormt een nieuw hoofdstuk dat pas na het einde van de tweede wereldoorlog is begonnen. ... vaardigd te zijn geweest. De door de com munisten ingeleide technische revolutie in Rusland sloeg de Duitse invallers in de tweede wereldoorlog af, zoals Peters tech nische revolutie de Zweedse

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

in het huidige Indonesië, de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, de Amerika nen in Vietnam. Maar kenmerkend voor de Joegoslavische burgeroorlog is dat het politieke conflict tussen Kroaten ... Wat vooral frappeert is de korte tijd waarin gewone mannen tot beestachtig heden in staat zijn. Gerrits ziet overeen komsten met de Deutsche Ordnungspoli- zei uit de Tweede Wereldoorlog. Duitse