Krantenbank Zeeland

HomeSearch

19 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 1

de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe generatie heeft er vaak moeite mee om die duidelijke scheiding in de tijd aan te leggen (vóór en na de ramp) die vooral in Zeeland zoveel betekent bij wie het zelf ... Een nieuwe generatie is sindsdien volwassen geworden. Ze heeft „De ramp van 1953" uit de tweede hand. Van horen zeggen, van de verhalen thuis, uit boeken en films. Precies zoals dat eerder ging met

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 3

) en Bride Flight (2008) hebben veel gemeen met DeStorm. De recente geschiede nis vormt de achtergrond voor een drama: de Tweede Wereldoorlog, de naoorlogse emigratie en nu de Watersnoodramp. Middlebrow ... vist, is DeStorm een survivalfilm. Ontwaakt ze in het zieken huis, dan begint een tweede film: een speur tocht naar haar pasgeboren baby, die volgens Ju lia nog leeft. Met redder Aldo trekt ze het ramp

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 9

In zijn hoofdkwartier, een tweede klasse internationale trein- coupé, van waaruit hij zo nu en dan even met Rome telefoneert, heeft de heer Carlo Malagantia het hoofd van de tijdelijke Ita liaanse ... Commandant Malagantia. veteraan uit de eerste wereldoorlog, heeft ove rigens reden genoeg zich over vele zaken te verheugen. Gistermorgen kreeg hij een briefje uit de vierde klasse van een school in

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 3

Lenina is de held van dit gedeelte van het boek. Met een voor haar leeftijd onvoor stelbare handigheid zorgde ze ervoor dat zij en haar zus bij elkaar bleven, totdat het uitbreken van de Tweede ... Wereldoorlog er uiteindelijk voor zorgde dat hun wegen zich scheidden. Matthews: „Zonder de in ventiviteit van mijn tante had mijn moeder het niet gered. Op een geven moment kreeg Ljoedmila bottuberculose. Van

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 1

'Ik denk het wel. Kijk, veertfg jaar na de Eerste Wereldoorlog had niemand het er meer oven je had toen de tweede al gehad. Na de derde wereldoorlog heeft nie mand het meer over de twee de. Zolang ... Het tweede hoofdstuk van De aanslag begint met de zin: 'De rest is naspel.' Ziet u deze tijd als het na spel van de Tweede Wereld oorlog?

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 29

slachtofferschap, heldendom en het noodlot. Ook bij hen stak de watersnood slapjes af bij de Tweede Wereldoorlog. Een menselijke hand ontwaarden zij niet, geen ruzies en conflicten. Ze zagen dus geen ... -Neder- landse oorlogsslachtoffers dat jaren na de Tweede Wereldoorlog deden: be scheiden, bevreesd het leed van grotere slachtoffers te bagatelliseren, maar ge leidelijk aan wel luider. Het door de ge meente

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 30

en Raymond Brulez. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog treden Johan Dai- sne, Louis Paul Boon en Hugo Claus naar voren. Door de beperking in de tijd ont breken Kristien Hemmerechts en Tom Lanoye ... lezen. Dat is de tweede grote verrassing: 57 Vlaamse auteurs die trans parant, stijlvol Nederlands schrijven. Barok? Ternauwernood. Smeuïg of sap pig, exotisch? Geenszins. De opdracht van de samenstellers

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 2

„Endlösung" bedoelden. De oud-SS'er, die tweeëneenhalf jaar in de gevangenis heeft gezeten we gens zijn wandaden tijdens de tweede wereldoorlog, voelt zich in zijn eer en goede naam aangetast door deze ... Het tweede slachtoffer was een 22-jarige benzinepompbediende. Ook deze werd vanuit een auto neergeschoten.

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 14

Het was de dag dat Schouwen-Duiveland onderging. De eerste vloed brak de dijken, de tweede vloed sloopte de huizen. Ze wer den verpletterd, verdronken of dreven weg; drenkelingen op stuk ken hout. De ... Waarom we zo rustig waren? Mis schien omdat we dachten aan de Twee de Wereldoorlog. Toen hadden de Duit sers ons eiland onder water gezet. Het kwam toen niet hoger dan een meter. We hadden het idee

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 32

Gerard Aalders: Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog. Paperback, Sdu 1999, van 23,83 voor 8.90. Steven Sterk Utrecht 'De grootste roof uit de geschiedenis van ... De eerste helft van dit bock zit vol met dit soort openbaringen. Het tweede deel van het boek, waarin de meest recente periode behandeld wordt, is braver van karakter. De auteur citeerr gretig uit de

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 1

alle tegenslag gehad. Groots werd deze strijd voor herwinning van verloren gegaan vruchtbaar land aangepakt. Modern ma terieel, betonnen caissons, een erfenis uit de tweede wereldoorlog, werden bij ... verhinderen dat het laatste sluitgat, dat bij Ouwerkerk, een dramatische mislukking moest doorle ven vóór een tweede poging met succes werd bekroond.

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 14

. De wederopbouw van na de Tweede Wereldoorlog was volop gaande. Er was geen tijd te verliezen. Zo is de ramp bij veel nabe staanden in de loop der jaren bijna uil het geheu gen verdwenen, maar zij ... Zes maanden geleden bereikte Le Pen onver wacht de tweede ronde van de Franse presidents verkiezingen tegen de eveneens rechtse kani- daat Jacques Chirac. De laatste won met groot verschil, mede

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 14

Jean Vrancken is méér dan een hotelier Hij is een Limburgs monument Tijdens de jongste wereldoorlog stond hij aktief in het Verzet, had hij heel wat moeilijkheden met de Duitse be zetter en werd hij ... derbetaling haar pensioenrech ten zijn aangetast, dat haar echtgenoot tussen 1972 en 1976 als hoofdredakteur te weinig werd uitbetaald en dat ook het loonschema niet werd gerspek- teerd in de tweede periode van