Krantenbank Zeeland

HomeSearch

119 resultaten gevonden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

. eze meening nu, is zeer zeker Na den wereldoorlog heeft de tmacht zich ontwikkeld lot een rst krachtig en gevaarlijk wapen, als overwicht van de balans- lal van nog meer gewicht is dan tverige deelen ... Wilt gij het mogelijk maken om zoo mogelijk dit jaar nog een tweede internaat te openen en op deze wijze in 1937 tweehonderd meisjes een kans geven een plaats te verwerven in het huisgezin

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Dat de wereld-evolutie dezen kant zal uitgaan, mag ;,ls vanzelfsprekend worden genoemd en daarom zint Londen al tal van jaren eigenlijk al van den wereldoorlog af op het creëeren van een onneembare ... De memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake het eerste hoofdstuk van de rijkshegrooting voor J937 is verschenen. Hierin geeft de Regeering een kort overzicht van haar beleid en het spreekt

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

n|oor de Tweede Kamer was een uitgebracht over de z.g. Ibouwuitvoerwet 1937, welke ïwe bepalingen bevat teneinde de liteit van uitgevoerde producten land- en tuinbouw, veeteelt en lelbedrijt te ... verouderen. Na de wereldoorlog d de heer Van der Sleen leeraar het Gymnasium te Haarlem, ar lust tot avonturen en het maken verre reizen zat hem in het ed en zoo nam hij afscheid van rarlem en trok naar het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

iningin Victoria verbleef twee- in Parijs in de jaren 1843 1855, Edward VII, die Parijs graag Icht, bracht zijn gedenkwaardig Isbezoek aan Frankrijk in het jaar van '1903. Twee jaar voor Wereldoorlog ... Limburg vormen. Een drietal toe passingen mogen hier worden ge noemd. Veel mergel wordt verwerkt in cement, waaraan nagenoeg de geheele St. Pietersberg ten oiler viel. In de tweede plaats wordl het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

aanvoer Is contrabande aangeduide arti- te belelten. In hoofdzaak betrof wapens en voor de wapen- (tiie bestemde grondstoffen, ids in den Wereldoorlog echter n ook levensmiddelens als con- nde beschouwd ... besluiten, waar tegen zij beroepen inbrengen, ten eerste wegens onbevoegdheid van den minister van justitie, en len tweede omdat, al ware de minister bevoegd geweest, de klagers geen zoodanige handelingen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Op de schoolbanken hebben we iets geleerd van de tiende penning, welke in de tweede helft van de zes tiende eeuw door Alva van de bewoners der lage landen werd geheven. Het is nog niet zoo tientallen ... , waar hij toentertijd zijn studies voltooide, is hij later als correspondent in vasten dienst naar Berlijn gegaan, waar hij den wereldoorlog meemaakte en beide fronten bezocht. Na den oorlog heeft hij als

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

slechts een product van 'n verkeerde handelspolitiek, maar vooral ook van den wereldoorlog, welke aan bijna alle Europeesche landen een te zwaren last op de schouders legde. Ook voor dit vraagstuk ... De houding van Londen en Parijs is op het oogenblik in dit opzicht voor Duitschland nu weinig veelbelovend. Meer kans bestaat er dan ook dat Duitschland het voor de tweede maal met een uittreden uit

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

In overeenstemming met de rede van minister-president Jhr. De Geer in de Tweede Kamer, heeft oud minister mr. J. A. de Wilde in een bijeenkomst van de Nederlaudsehe Maatschappij voor Nijverheid en ... „Roosevelt beeft in zijn beroemde rede van Chautauqua op 14 Augus tus 1936 gezegd, dat het een tragische reeks van kleine besluiten is geweest, welke Amerika in den wereldoorlog beeft gebracht. Men

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

verschillende zaken medegewerktde uitslag den wereldoorlog, met het daarop "tj 'olgde vredesverdrag, dat Duitsch- d aan den rand van den afgrond icht, de financieele crisis van jti H/32 en tenslotte de enorme uit ... Een tweede, zeer voorname reden is gelegen in het feit, dat men thans wij wezen er reeds meer op veel minder dan voorheen den gulden regel der wederkeerigheid in het handelsverkeer toepast. Wij

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Er zijn zeer uitgebreide maat regelen genomen om te verkomen, dat zich iucidenten als onlangs met de „Mees" kunnen voordoen. De tweede stap bij de IC. L. M. is de uitbreiding van den dienstnaar ... De heugenis aan den vorigen wereldoorlog wekt onaangename herinneringen op hij den ietwat verwenden burger.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

in den dijk bij Nieuwe Schild, een tweede deed hetzelfde over een lengte van 12 meter en vernielde bovendien een aan den voet van den dijk gelegen boerderij, de derde be paalde er zich toe de noodige ... aan het eind van den vorigen wereldoorlog toch, toont Rusland belangstelling voor den gang van zaken in Europa. Het scheen wel, alsof de oude droom van de wereld revolutie tot de geschiedenis was gaan

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

andere nei- ing lot daling. De eerste weken waren de este, de tweede staat tot dusver bovenaan iet f 74.000 maar in de afgeloopen week i slechts f17.000 binnengekomen. Men wil u, door medewerking in -te ... heden met succes. Wat de gevolgen eener oorlogsverklaring zouden zijn is met geen mogelijkheid te zeggen, maar een gevaar voor een nieuwen wereldoorlog is dan zeker dreigend. Van de Engelsche en

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Kamerlid- Mr. de Wilde ter dezer zake in de Tweede Kamer heeft opgemerkt. ... . In minder dan l'/2 minuut is de vlieg machine dus 1000 Meier hoog! In den wereldoorlog heeft Frankrijk zeer tot zijn nadeel ondervonden wat het zeggen wil geen klant van Fokker te zijn. De Fransche

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Op de schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Duyraaer van Twist, of de minister, in verband met de voornemens om het peil van het meer Flevo te verlagen, bereid was om den omgang van de ... Over een kleine maand, n.t. op 15 Juni, vervalt weer een termijn van de schulden, waarvoor als nawee van den wereldoorlog, tal van landen bij de Ver. Staten in het krijt staan.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

verklaard en zeker zal het nog een hall jaar of misschien zelfs wel negen maanden duren eer de eerste Amerikaansche strijdbenden deel nemen aan den wereldoorlog. ... STAVENI8SE. Bij de alhier gehouden tweede vrije stemming voor een notabele der Ned. Herv. Kerk (vacature bedanken D. Dane) verkregen de heeren Jac. Wesdorp en Joh. Leune, resp. 23 en 22 stemmen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

De Marne is eveneens een gebied waar hard wordt gevochten. Tal van plaatsnamen, bekend uit den vorigen wereldoorlog worden genoemd. ... De plaatselijke dtstributiediensten reiken van 4 tot en met 30 Septem ber a.s. tegen overlegging van de tweede distributieslamkaart met daar bij behoorend inlegvel de hierna genoemde bonkaarten uit

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

, •leerd door deze ervaring hebben Bolsjewiki in den herfst van dat- Ifde jaar met meer machinegeweren meer pantserauto's een tweede (ring gewaagd, die met uiteindelijk cces is bekroond. Hetzellde is te ... en deelde broederlijk de mee- ebrachte waren. Pas bij het opbre- cen van de twee partijen bleek de voornaamste persoon van het tweede aangekomen gezelschap te zijn de Kroonprins van België, die op de

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

1 ?r afschaffing vau den Zomertijd is een ntwerp ingediend, waarbij de regeering is 3gaan van den gedachtengang, dat het tijd- j-stuk sedert de wereldoorlog tot invoering Men zoog. zomertijd noopte ... De regeering heeft een wetsontwerp inge diend tot wijziging der verschillende wetteu waarbij de kiesplicht voor leien van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en den Gemeente raad is geregeld.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Joor den heer Dresselhuis en anderen is bij Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging de Kieswet ingediend, waarbij als bezwaren t)Weo het haidige kiesstelsel worden aangevoerd het stemmen op een ... De tweede oplossing is bij het beperkt aaotal len, dat de Tweede Kamer telt, niet zonder zwaar uitvoerbaar.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Divisies van legergroep van Kroonprins Rupprecht namen stormenderhand de hoogten ten N.W. van Croisilles. Tusschen Fontaine les Croiselles en Moeuvre drongen zij in de tweede vijandelijke stelling ... tweede blevon heel en de meuschen die ge wond werden, waren alleen op de bovenverdiepingen. Een andere granaat baande zich een weg door het dak van een oud huis, waardoor een stuk metsel werk naar beneden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

De vrede van Versaillcs was iu 1918 het contract ter beveiliging van de «loste» der overwinnaars in den wereldoorlog. Dat die winsten op den langeo duur niet te garaudeeren waren, doel t r nu verder ... - aaustaande Duitscbers wederom omvangen, want nu hij tegen Von Ribbentrop met de eerste letter van het Alfabet is begonnen, zal hij tegen Rodolt Hess de tweede letter ook moeien uitspreken, totdat hij Ban het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

isteld '18 levensjaren, de verant- oordelijkheid op de schouders te entelen een autobus met 34 passa ers voor een 5-daagsch uitstapje naar Ardennen en Luxemburg te be uren. De tweede volgende voor ... de Tweede Kamer der Slaten-Generaal, zooals dhr Roestam Effendi, die aan den Minister over de gevangenneming van Ir. Soekarno en de maatregelen van de Indische Regeering, ter be spreking van het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Up ieders lippen ligt de vraag 'Tornt er een nieuwe wereldoorlog /•del beangstigd gemoed spelt men de bladen en elk woord, dat over en wal daarmede verband houdt, 'wordt gespeld. Men voelt de gewel ... merking, gemaakt in de tusschen de Tweede Kamer en de regeering ge wisselde stukken nopens dit wets ontwerp, waaruit blijkt, dat dit vooral een psychologisch effect beoogt.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Er werd gezongen en er wordt nog gezongen. Het ijverige .bestuur met hun directeur wist de liefde voor den zang op le voeren, want in 1928 be haalde de vereeniging Jfeen tweede pi ijs in de vierde ... Zijn vader, tweede zoon van den lateren koning Edward VII, was toen Hertog van York en werd eerst na den dood van den Hertog van Cla- ridge troonopvolger.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

dringend worden zon der dat de andere Staten genegen zijn, in meerdere of mindere mate toe te geven, dan KAN de internationale verwikkeling tot een wereldoorlog leiden. ... bank waarlijk nog een te zachte strat I Het Tweede Kamerlid Westerman heeft den minister gevraagd, hoe het mogelijk is. dat op het laatste congres van de Communistische Partij Holland een

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

eerste week op het vakje eoummerd met 1, in de tweede week op het ,kje genummerd met 2 en zoo vervolgens, oewel dit geen verplichting is, verdient het inbeveling, dat deze zegeltjes door den werk- ever van ... Het komt Ged. Staten voor, dat het belang der Provincie medebrengt, deze onderneming, die aanvankelijk ten gevolge van den inmiddels uitgebroken wereldoorlog niet kon worden uitge voerd, maar

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

, dat ze eenig licht werpt op klacht in de atdeeÜDgen der Tweede Kamer ioit bij het onderzoek van het thans veel iproken verdrag, toen men het onbegrijpelijk htte, dat, terwijl België ten behoeve van de ... zijne toetreding de schuld aan deo wereldoorlog op zich zou nemen, hetgeen het onmogelijk voor 2ijne verantwoording kan nemen.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Bern met dat lied de Tweede Internationale in eere werd hersteld, die immers in de jaren van den wereldoorlog tot onmacht gedoemd was geweest. ... heeftin de jaren na den oorlog den euvelen moed ge had de twee-en-een-halfde Interna tionale te stichten, spotaan voor zijn eigen Internationale voor privé-ge- bruik, die stond tusschen de Tweede

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

VVilhe mina, voor de vereerde vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. ... . Deze middelen zijn de reeds door de Tweede Kamer aanvaarde omzetbelasting, verder een couponbelasting, belasting op het ver mogen in de doode hand, een crisis inkomsten-belasting, verhooging van

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Over het Verre Oosten blijven de volken van een komenden oorlog ich opstapelen, die dan natuurlijk egelijkeriijd een wereldoorlog zal vorden, waaraan Nederland nooit :an ontsnappen, gegeven het feit ... Het Tweede Kamerlid, mr. G. A. Boon heeft aao deo minister van Justitie ge vraagd of deze afweet vao een te Amster dam verspreid strooibiljet van de N.S.B., waarin de communisten worden beschul digd

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Dat betreft de propaganda naar buiten, dal ia een strijdmiddel ge worden. Engeland heeft het ook ge durende den oorsten wereldoorlog rnet groole voorliefde en op effectieve wjjze gehanteerdde ... De tweede soorten der afwijkende kwaliteiten dienen by de levering ateeds apart gehouden te worden.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Sir Henry Deterding ver rast ons land ten tweede male De Indische begrooting zonder herstemming in de Eerste Kamer aangenomen. Vice-Admiraal Fock neemt afscheid van den Raad voor de Scheepvaart ... zou zijn, kan op het oogenblik niet anders dan tot wereld oorlog leiden en elke maatregel, die niet tot wereldoorlog leidt, kan geen resultaat meer opleveren. Negen maal heeft de Volkenbondsraad de

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

Al deze jaren ziin niet zonder bewogen dagen verloopenEen wereldoorlog ontbrandde en al mocht ons land hier gelukkig voor gespaard blijven, de gevolgen waren ook in ons land merkbaar. Gedurende al ... «POORTVLIET. Nu de tweede be spuiting der aardappelvelden met loodarsenaat isafgeloopen,blijkt tegen 7 landbouwers alhier procesverbaal is opgemaakt.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

-Turkestan de verbin ding met de Sovjet-Unie heeft her steld, terwijl in de tweede plaats een autonoom Noord-China een weinig aanlokkelijke vazalstaat zal blijven, zoolang Tsjiang Kai-sjek nog over een ... Na den wereldoorlog werd ht laatste zeilschap van de marine, „Urania", gesloopt. Men heeft ht voornemen het nieuwe schip wederoi „Urania" te doopen.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

wereldoorlog, uiet alleen roor Doitscbland, maar voor tal van landen, too Frankrijk, Engeland, die in 'ele staten er er al dan niet officieels ingestelde agenten op na plegen te honden, lie voor den dienst van ... In de tweede helft der Achttiende eeuw (1784) is door den heer Nieu- wenhuijzen het initiatief genomen tot stichting dezer Mij., en zijn on volprezen arbeid is door het welslagen bekroond

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Do burgemeester van Alkmaar, M. C. Wendelaar, die als Voorzitter van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond", en als lid vau de Tweede Kamer, zich te 'a Gravenhage gaat vestigen heeft af- ... Marchand zich onderscheiden bij de gevechten in den wereldoorlog, in de buurt van de Somme, Champagne, Chemin des Dames en Verdun, zoodat hij het grootkruis van het Legioen van Eer verwierf.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Na den wereldoorlog is de wereld n het confereeren geslagen. Wij Hen u hier niet vervelen met de looze conferenties, die er na 1918 herstel van de wereldwelvaart n gehouden in wereldsteden en joie ... De Tweede Kamer is deze week weer eens een dag bijeen geweest.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

problemen moet tenslotte van de zijde der staatslieden komen. Maar desondanks is het toch een gunstig verschijnsel, dat voor het eerst sinds den wereldoorlog een hoog Duitsch officier weer eens een bezoek aan ... prestige geen goed gedaan en een tweede tegenslag had hem wei eens noodlottig kunnen worden. Geen wonder dan ook, dat hij het grootste gedeelte van zijn technische materialen tegen Bilbao gekeerd heeft

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

, een der weinige overgebleven Amerikaansche en Engelsche dagbladcorrespondenten die ook reeds vóór den wereldoorlog ... -Lieve Lady Stormont, ik geloof, dat u zich noodeloös ongerust -maakt. U heeft al die verhalen uit de tweede hand van mr. Vandeleur gehoord en hij is niet betrouwbaarin geen opzicht.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

den wereldoorlog niet meer beleefd hebben. En het merkwaardige is daarbij, dat de „heroïsch Romeinsche" toon van de Italiaansche pers lang zamerhand ook door de couranten van andere landen wordt overge ... Bij. de wethoudersbenoeming wordt in de eerste vacature herkozen de heer M. J. Heijboer met 4 stemmen, terwijl 3 stemmen zijn uitgebracht op den heer A. G. Geluk. In de tweede vacature wordt eveneens

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

belang. Indien dit niet wordt gedaan loopt men alle kans, dat in een komenden wereldoorlog het gebruik van gifgas sen algemeen zal zijn. Daarom is het van te grooter beteekenis, dat men eenparig tegen het ... toch niet eerder kan worden uit? plant (voor zoover hel dan de stekkt betreft) dan de tweede helft van J\1 Iu den moestuin hebben pruim en perziken, die immers al zoo bloeien, door de strenge

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

zijn klauten bediende, konden ze in ruime mate genieten van des barbiers ervaringen in den wereldoorlog, waarbij hij zijn fantasie vrij spel liet. 't Werd tenslotte zoo erg, dat het, zooals men zegt ... bijeenkomst van de Tweede Kamt r te zullen klagen over*de door de regeeriDg ge volgde methode van bestrijding van mond- en klauwzeer.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

wereldoorlog, evenals het onze, neutraal gebleven, maar ze hebben er niet minder om te lijden En nn kannen de wederzijdsche goede betrekkingen er toe bijdragen om het handeli- verkeer nit te breiden ... Het lid der Tweede Kamer, de heer Kersten

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

wereldoorlog is ontbrand. De Egyptische volksvertegenwoordiging heeft protest verzonden naar den volkenbond, maar t zal wel ter zijde worden gelegd, daar een «cbenkomst van den volkenbond stellig door igeland ... iugewilligd, ook strekkende over het tweede kwartaal.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

De verwerping der moties inzake de sala- rieering der onderwijzers in de Tweede Kamer is weinig bemoedigend voor dit grootte korps van ambtenaren. Treffende staaltjes worden mede gedeeld van ... wereldoorlog zijn vlammen uitslaande, met de vrees dat ook ons land door de oorlogsfakkel zou worden getroffen. Hoe werden ooze jongelingen, gevolgd door vele reeds als Vaders van geziimen opgeroepen om onze

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

tweede taal des lands erkend wordt, dan kan men deze tweetaligheid in eersten oorsprong terug leiden lot Jean Cabot die nog vddr 1500 Canada's kusten ontdekte en Jacques Cartier die reeds spoedig daarna de ... Cauada, dal maar kort een kolonie was, om spoedig eeu zclfregeereud Dominion te wordeD, heeft zich in den wereldoorlog haar rechten tot volkomen onafhankelijkheid veroverd. Het laod recruteerde 600