Krantenbank Zeeland

HomeSearch

119 resultaten gevonden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

en behaalde in de uitmuntend heid een tweede prijs. Het vorig jaar behaalde het korps in de eerste afdeling een eerste prijs, zodat een mooie bevordering is gemaakt. ... Bij de Tweede Kamer is inge diend een voorstel tot wijziging van de begroting van verkeer en waterstaat voor het jaar 1948. Het gaat hierbij o.m. om een verhoging van de post voor verbetering

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Over de periode tussen de eer ste en tweede wereldoorlog zou den U de oud-voorzitters Wisse of Groenewege beter kunnen spre ken dan ik. Talrijk waren de be moeiingen van die tijd; de slacht ... In verband met het tweede vraagpunt verdienen bijzondere vermelding de premiën, naar op gaaf van^ de gemeentebesturen, verstrekt aan de arbeiders, welke gedurende een vol jaar het groot ste huisgezin

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Toen het noodlotsjaar 1914 toen 28 Juni de Oosten rijkse troonopvolger te Seraiewo met zijn vrouw door moordenaarshanden vielen, waardoor de eerste wereldoorlog uitbrak, die de revolutie in Rusland ... voelde men de oorlogsdreiging opkomen. Buurstaten van Duitsland werden onder de voet gelopen en in 19391940 brak de twede wereldoorlog uit die de gehele wereld in ellende bracht, doch er gelukkig toe

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Het was aan het begin van vorige maand drie jaren geleden, dat de wereldoorlog van nu uilbrak als een plaatselijk conflict lussclieu bel Duitscbe Rijk en Polen. Voor Duitscbland ging bet om het terug ... krijgen van de oud-Duitsctie Hanze stad Danzig, die na den eersten wereldoorlog van bet Rijk was los gescheurd, èn om een verbinding mei Oost Pruisen, hel belangrijkste dool van hel Rijk, dal door deu

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

De heer Kodde sprak allereerst over de grote verwoestingen van de tweede wereldoorlog, waarbij hij er op wees, dat deze op Tholen niet zo erg waren als op Walcheren. Over het poli tieke leven zeide ... te staan Een hevige pennestrijd was hiervan het gevolg en de eind strijd is Woensdag in de Tweede Kamer gestreden. Voor voetgan gers en wielrijders blijft de overtocht vrij, voor auto's komt er een

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

overge- d. Van de tweede, proceslooze eiïngswijze werden, zooals eerst dagen bekend werd gemaakt, admiraals, de commandant van uchtwapen, de commandant van ankwapen en verder honderden e officieren het ... In de Tweede Kamer beleefde ministerSteenberghe eeri fortuintijken dag. Het ontwerp Ruilverkavelingswet nog stammende uit den tijd van zijn voorganger, minister Deckers, werd zonder hoofdelijke

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

De artillerie was misschien na den wereldoorlog het meest op den achter grond geraakt. Men meende dat de bommenwerpers eu tanks dit wapen gemakkelijk onschadelijk zouden kunnen maken. Men bleef te ... groote ruimte kan versprei den. Men rust de artillerie op het oogenblik met allerlei modern mate riaal uit. Met hetmaar-raak-schieten van den wereldoorlog, dat tonnen munitie verslond, is het wellicht

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

door werkloozenkassen f 1.440.556. Rijk is betaald f 1.870.930. DE VERPACHTING VAN ITERPERCEELEN IN ZEELAND. Tweede Kamerlid Drop heeft den minis- fioanciën en van economische zaken en ... }P AAN DE MELKVEEHOUDERS, lor de Tweede Kamer werd een wets- i^rp aangenomen tot hulpverleening de melkveehouders. Of deze hulp vol- |de is, zal nog moeten blijken. Men '•de opbrengst der accijns op

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

SchorseneerenRussische Reuzen. Wortelen voor bak Amsterdamsche bak, en tweede kortp, roode deavik beide zijn ook voor buiten geschikt. Win terwortels: Lange Nijmeegsche. Snij biet „Lncullns". ... wereldge schiedenis is aan te wijzen. Deze jaren vóór en na den wereldoorlog hebben reeds aan menige film dank zij de „boeiende", zij het niet altijd even zachtzinnige stof het aanzien ge geven men denke b

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

wijziging der Warenwet kan geen aljiemeene instemming in de hajdels- en fabrikanten- Dit blijet weer uit het adres, jet Verboid van Nederiandsche evers geijcht tot de Tweede naar aanleiding van het ... Begin dezer week werd in Londen, Parijs, Rome, Washington kortom in bijna alle landen, die indertijd aan den wereldoorlog hebben deelgeno men, de wapenstilstand gevierd. De wapenstilstandsdag, de dag

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

, schadevergoeding voor Zwitsers tijdens den wereldoorlog. ... wereldoorlog hebben meege streden. Tot dergelijke hoogte vermag men zich te Genève evenwel nog niet op te werken, want men noodigde tot het verschaffen van de noodige politie-troepen uit: Italië, België en

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

De uitbreiding en de vernieu wing van de Nederlandse indu strie is nodig om twee redenen. In de eerste plaats om werk te verschaffen voor de toenemende bevolking van 0113 land en ten tweede om te ... Maar er is hiervoor ook nog een tweede zeer belangrijke reden.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

In het ere-comitè hebben o.a. zitting genomen de minister president, de vice-minister-pre- sident, de vice-president van de Raad van State, de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, leger ... Minister Mansholt geeft uiteenzetting over het Aardappelbeleid Telers hebben geen moreel recht op verdere overheidshulp Op de schriftelijke vragen van het Tweede kamerlid Den Har- tog inzake de

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

liet brood van tegenwoordig is iinlegetizeggelijk veel beier dan dat uil den vorigen wereldoorlog. Toch boort men <>ok nu wel klachten, welke voortspruiten uil het feit, dat uien er van op du hoogte ... Sinds de militaire positie van de Sovjets met den dag meer benard wordt, is de aandrang uit Moskou tot bet vormen van een tweede Iront in West-Europa voortdurend sterker geworden. De gebeurtenissen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Aan de orde komt nu benoeming leden stembureau voor de verkiezing van leden voor de Tweede Kamer. De voorz. is ambtshalve voorzitter. Tot leden worden gekozen de heeren Hartog en KJeppe en tot ... Natuurlijk bloeit het partijpolitieke leven thans in Nederland op ongekende wijze. Zoo kort voor de candidatuur- stelling der Tweede Kamer, nu de personen en voormannen in het weeg schaaltje gesteld

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Gemeenten te voorzien. Nu eveoals vlak vóór den wereldoorlog het publiek het geld oppot op oogemotiveerde wijze aldus wordt bet besluit gerechtvaardigd is het trelfeo van een gelijkeoorligen maatregel als in ... gemaakt, dat in het afgel<fcperr jaar de redevoeringen van de bside communisten i die in de Tweede Kamer zitting hebbeo, in dt „Handelingen" te zamen bijna evenveel kolommen» druks besloegen ala die van 8

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Wat is in het algemeen de strek king van zulke artikelen Ten eerste om ons het verleden ie leeren zien, hetgeen zeer nuttig mag worden ge noemd. Maar ten tweede orn te zeg gen „Mensch, waarom ... generaties. Maar 1886 werd in 1914 gevolgd door een af zichtelijken wereldoorlog... 1914 was een culminatiepunt van hetgeen er in 1886, vóór 1886 en ook na 1886 aan het spoken was. Die verwording is echter met

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Wanneer wjj dezen strijd niet winnen, zal hel Duitsche volk ver nietigd worden. Deze oorlog is niet de tweede wereldoorlog, maar de ... den vorigen wereldoorlog voor oogen hadden gestaan en derhalve zijn tijdig maatregelen genomen en voor raden gevormd waardoor de oogst- tekorten, veroorzaakt door beide strenge winters, werden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

sommigen van lang voor den wereldoorlog in Duitschland gevestigd. Dit woord zij tevens een opwekking voor de lezers het voortreffelijke werk van ... promoveerde. Was Gijsbert Karei van Hohendorp de eerste officier, die deze titel van Mr. in de Hechten behaalde, Taverne was de tweede in de rij. In 1909 deed hij zijn intrede bij de rechterlijke macht als

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Zeeland, nnerd wordt aan de verplichting, •d bij artikel 72, tweede lid, der it, dat ieder, die volgens de kiezerslijst d is lot de keuze mede te werken, ioDon den voor de stemming bepaalden ir uitoefening ... zou moeten volgen, en ten tweede door een, die uilsluitend een groep speculanten bevat. (Jit den aard der zaak bestaat tusschen heide groepen een verschil. De eerste groep is het er om te doen hun bezit

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Maar de kwestie heeft nog een nder aspect. Men weet, dat er na den wereldoorlog bijna geen slag- ... De vaste commissie uit de Tweede Kamer over de Oslo conventie. De Grondwetsher ziening in de Eerste Kamer goedgekeurd. Uitbreidingsplan nen voor de onbereden artil lerie. Onze nieuwe gezant te

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

i de Memorie van Antwoord op Voorloopig Verslag van de Tweede ner inzake de algemeene be dwingen over de Rijksbegrooting ... De regeering" stelt zich voor, de verhooging te vinden ten eerste op de hoofdsom van dividend- en tantieme belasting, ten tweede in de opcenten op de hoofdsom van de inkomsten belasting, ten derde

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

In dit fonds wordt in de eerste plaats het crediet van 100 millioen ondergebracht, dat in 1938 voor de mobilisatie werd uitgetrokken en verder een tweede crediet van 100 millioen, dat dezer dagen zal ... De Russen en de Duitschers hebben te Brest Litowsk, een plaats, waaraan voor beide partijen herinneringen uit den wereldoorlog zijn verbonden, elkaar de hand gedrukt; de Russen hebben voor het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Evenals de Tweede Kamer heeft ook de Eerste wet tegen de godslastering aangenomen. Het lomaamste artikel lnidt „Mei gevangenisstraf ten hoogste drie maanden of geldboete van hoogste honderd twintig ... . Toen om 9 uor de winkeljuffrouw verscheen, slapte met haar de eerste klant den winkel en kocht voor 2J/2 ceDt peni.elj*n om foto's op te prikken. Ook de tweede klant bleek o;n pennetjes te komen, No. 3

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

In oorlogstijd is de censor een noodzakelijk kwaad. De Engelsche censor vooral is in den wereldoorlog een ware plaaggeest geweest voor menigen neutralee briefschrijver. Gelukkig is het leed thans ... Is het waterleiding-vraagstuk dus zeer urgt minder is dit het geval met den spooraanleg van in het tweede berichtje sprake is. Hoela geleden is dat het renteloos voorschot werd vraagd weet ik niet

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

iets niet io hel rechte spoor loopt en de eer.e wethouder is er tegen en de aoder is er voor, dan heeft de voorzitter nog de beslissende slem. Hij stelt dan ook voor een tweede weihouder te benoemen. ... leugenaar" hetgeen ookfl zal komen wij hebben O toch gelukkig een aantal O hun vak zóó meesterlijk ujj meester-tilel hun eerlijk to,J: in Europa hebben in o)i,j aantal meesterlijke leugenaa® de wereldoorlog

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

schending van zijn grondgebied in deD wereldoorlog werd betrokkeD. Het salvo kondigde tevens de traditioneel gewordeD minuut stilte aaD, gewijd aan de gedachtenis der gesneuvelden, waarna eeD tweede salvo ... 2 Augustus was het 16 jaar geleden dat de groote wereldoorlog begon.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

, die volgden na den wereldoorlog zijn militair apparaat tot in de puntjes verzorgd, met Rus land is het't sterkst gewapende land ter wereld. Doch in tegenstelling met de Sovjet republiek heeft het niet ... Een verzoek van de afd. Poortvliet van den Ned. Chr. Arbeidershond, ten eerste om aan de uitgetrokkenen werk te verschaffen, ten tweede om een plaatselijke steunregeling in het leven te roepen en

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

. 3 productie is aanzienlijk toe komen en heeft het, dank zijn eigenschappen, binnen in eeuw, de tweede plaats, i ijzer, onder de in de industrie ibruikte metalen ingenomen, luminium is na magnesium it ... Tot de 2e wereldoorlog, was Frankrijk hét voornaamste bauxiet-land ter wereld. In 1938 producerde bet iets min der dan (55.000 ton aluminium daar men toen nog niet be schikte over de 2 rnilliard KWh

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

„Op grond van par. 5, alinea 1, no. 2, tweede alinea van de veror dening van den RjjkscommitMria voor bel bezette Nederlandiche gebied no. 100/41 inzake bijzondere maatregelen voor de kuatbeacberming ... Het oude recept van den vorigen wereldoorlog, de vesting Europa van het Zuiden uit op te rollen, aldus vervolgt de Berliner Dürsenztg, houdt meer dan ooit de gemoederen in bet geallieerde

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

POLITIEK IN DEN AETHER. fog ecnige dagen en wij zitten weer in den radiostrijd. Een paar voor in eties hebben wij er al van gehad. In Tweede Kamer is men elkaar in de en gevlogen. Daarbij aansluitend ... benoemd. Wanneer de die hars in Japan, die niet voor een oorlog, des noods een wereldoorlog, terugschrikken, nu maar geen roet in het eten gooien

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

en 180 in de tweede linie. Hierbij zij opge merkt, dat België thans 700 vlieg tuigen bezit. ... , die nog veel hachelijker zal blijken te zijn dan in den wereldoorlog, tengevolge van de vorderingen welke de techniek heeft gemaakt op het gebied van de strijd middelen, en wel meer speciaal wat het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

wereldoorlog met de Hongaarsche heerschappij weinig prettige erva ringen hebben opgedaan, voelen daar niets voor en geven de voorkeur aan de zoojuist verkregen autonomie in het Tsjechoslovaaksche ... Een tweede vraag is of na de terugtrekking van de buitenlandsche vrijwilligers een bemiddeling tusschen de beide strijdende partijen in Spanje mogelijk zal zijn. Engeland zou deze gaarne zien, maar

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

iming ter verkiezing van deleden Tweede de Kamer der Staten-Ge- al een gemachtigde hebben aan- jezen, met aanteekening daarop de gemachtigden, jholen, 9 April 1937. 17 ... dan de vorige. Nieuw is de traliteitspolitiek overigens niet. ds voor den wereldoorlog gold de kleine mogendheden het ime, zich buiten alle mogelijke iren te houden. Aan deze politiek den zeer weinig

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

!llJ>lang wij als onafhankelijke natie [eschiedenis hebben, is er twee een „wereldoorlog" uitgebroken, hebben ons in beide oorlogen ikkeld, niet wijl een kleine bankiers en munitiefabrikanten ... Voor de tweede maal heeft ons land den nieuwen Ora jefeestdag sinds de geboorte van de kleine Beatrix al niet meer de nieuwste met vreugde en opgewektheid gevierd. In de helaas al te kort geworden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

•wijsmethodeervaring. Ervaring ïr kan hier geen nut brengen, zien immers met eigen oogen, belachelijk snel de wereldoorlog afschrikwekkende werking heelt >ren, hoe men hem eergisteren et oosten, gisteren in het zuiden ... antwoord op vragen van het Kamerlid Drees in de Tweede Kamer gedaan,dat in verband met de afnemende werkloosheid aan de rijksinspecteurs voor de werkver- schaffing is opgedragen, na te gaan gelukkig is er

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

in den vorigeu wereldoorlog niet minder dan 800 visschers ten gevolge van het mijnengevaar zijn omgekomen, kan men begrijpen, dat er onder de zeelieden op het oogenblik weinig animo bestaat om aan te ... fn de Tweede Kamer werd de behandeling van de begrooting van Defensie, waarmee de vorige week reeds een aanvang was gemaakt, voortgezet. Thans diende minister Dijxhoorn de verschillende sprekers der

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

niet zoo groot als men zich vourge- eld bad. Het Tweede Kamerlid Braat 'as tegenwoordig. Aan het slot der ver- adering werd besloten tot verzending an een telegram van hulde aan H. M. de ■oningin ... De wereldoorlog van 19141918 toonde ons wat in de praktijk van dergelijke over eenkomsten terecht komt.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

1ZUIN1GINGSRAPPORT-WELTER it met zooveel spanning tegemoet ne rapport van de „bezuiniging"- of Taleerings"-commissie-Weiter is thans 0 libliceerd. De eerste oplage is reeds rkocht, de tweede in ... Aan de werken van het Julianakanaal te Born in Limburg is een arbeidsconflict uitgebroken, dat bij de bevolking dezer streek groote verbittering heeft gewekt. Aldus oordeelt ten minste het Tweede

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

gedu rende den wereldoorlog strijdende voor Frankrijk zijn gevallen Van de ongeveer 1300 vrijwilligers hebben er omstreeks 800 het leven gelaten. ... In de afgeloopen week heeft zich nog de Christelijke Onderofficiersver. tot de Tweede Kamer gericht om indien ook maar eeuigszins mogelijk geen salariskorting toe te passen.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Tee Ooslen van de Orne ging het tweede Britache leger over tot den aanval, waaraan de 51e Britscbe infan teriedivisie eu vorschoideue Kngelache ... Ameri kanen, met wie wy reeds in den eersten wereldoorlog en in het eerste deel van dezen oorlog geelroden hebben."

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Bij de Tweede Kamer zijn twee wetsontwerpen ingediend tot wijziging en verhooging van de begrootingen van Economische Zaken van 1937 en 1938. ... belang hecht. De betrekkingen tusschen Duitschland en Hongarije, strijdmakkers in den wereldoorlog, zijn vau oudsher uit stekend geweest en in Berlijn hecht men er waarde aan, dat dit ook na de inlijving

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Hel belangrijkste van het accoord van München is ongetwijfeld hierin gelegen, dat in de eerste plaats een oud onrecht uit de wereld is gehol pen en dat in de tweede plaats is aangetoond, dat elk ... koloniale verlangens slechts bevredigd kunnen worden door de landen, die deze koloniën na den wereldoorlog als mandaat in hun bezit hebben gekregen Iedere poging van Engelsche zijde om te trachten Nederland

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

laatste geval niet de inleiding is tot een tweede vlaag van „gaslucht". ... van September dus vreugde, daar was het tn de laatste dagen van die maand geheel anders. Onaangename berichten brachten heel de wereld in spanning en een wereldoorlog stond voor de deur. Gode zij dank