Krantenbank Zeeland

HomeSearch

19 resultaten gevonden

| Groot Walcheren | pagina 4

Reeds voor de tweede wereldoorlog verleende de Overheid krediet-faciliteiten aan onder nemers in het midden- en kleinbedrijf, die in financiële moeilijkheden waren geraakt. Zoals b.v. tijdens de ... De na de tweede wereldoorlog op economisch gebied ontstane belangrijke wijzigingen, de den éèn grote kredietbehoefte ontstaan, die het wenselijk maakte tot uitbreiding van de bestaande

| Groot Walcheren | pagina 2

Dit bureau dat in 1914 werd opgericht heeft nu nog, meer dan twintig jaar na de laatste wereldoorlog, veel werk. Het is geen zeldzaamheid ah het Informatie bureau nog gevallen uit de Tweede ... over krijgsgevangenen en geïnterneerde militairen. In de Tweede Wereldoorlog bleek tevens het belang van de dienst voor burgers. Vijf miljoen correspondentie formulieren werden uitgewisseld ten behoeve

| Groot Walcheren | pagina 7

Over de tweede wereldoorlog, die nu alweer 25 jaar achter ons ligt, zijn reeds vele boeken verschenen. Ook over Zeeland en in het bijzonder Zeeuwsch-Vlaanderen verschenen enkele uitgaven.

| Groot Walcheren | pagina 6

dan veertig pro cent. In totaal hebben zich sinds de Tweede Wereldoorlog ruim 34.000 Nederlanders in Zuid-Afrika gevestigd. ... Voor de werkzaamheden aan het Oranje bij de inlaatsluis van de Hendrik Verwoerd Dam, de tweede ongeveer halverwege de Oranje Vis Tunnel en de derde bij de uitlaat- sluis. De stad Midshaft (halverwege

| Groot Walcheren | pagina 4

Het muziekkorps telt 40 muzikanten, van wie 26 zijn voortgekomen uit Het jeugd-muziekkorps van korps Easton Road. Zeventien van de huidige muzikanten waren gedurende de tweede wereldoorlog in

| Groot Walcheren | pagina 1

-tentoonstelling. Sinds 1907 z^jn de bezoeken van de Oranjes te frequent geweest om op te sommen. Wel vermeld moet worden dat, toen koningin Wilhelmina na de tweede wereldoorlog Ne derlands grondgebied betrad, dit gebeurde ... 1517 stadhouder van Holland en Zeeland. De enige zoon van deze Hendrik en zijn tweede vrouw Claudia van Chalon prinses van Oranje was Kené van Chalon, prins van Oranje, graaf van Nassau, heer van

| Groot Walcheren | pagina 4

Immer op zoek naar taken, die door nie mand anders ter hand worden genomen, heeft het Nederlandsche Roode Kruis in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zich gericht op vergeten zieken, invaliden en ... de provinciale weg Oud Gastel-Oudenbosch- Hoeven-Etten/Leur een tweede fietspad wordt aangelegd, omdat de huidige situatie met één smal fietspad levensgevaarlijk is. De ver keerstelling werd een

| Groot Walcheren | pagina 6

overtuigen. Pas na de Tweede Wereldoorlog, toen het aantal on gelukken jaarlijks schrikbarend ging stijgen, begon het E.H.B.O.-werk, mede door een in grijpende reorganisatie, grootscheepse vor men aan te nemen

| Groot Walcheren | pagina 1

Wel is het zeker, dat het Rijksin stituut voor Oorlogsdocumentatie alle medewerking zal verlenen. Prof. L. de Jong, die nog altijd bezig is met zijn serie „Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede ... Wereldoorlog" hoopt uit het Zeeuwse boek bovendien weer gegevens te kunnen halen voor de laatste delen van zijn boek. Vooral het laatste oorlogsjaar, waarin verscheidene Zeeuwse eilanden door de bezetters onder

| Groot Walcheren | pagina 5

VLISSINGEN-MIDDEL BURG Zo langzamerhand zal het wel niemand ontgaan zijn, dat het dagelijks leven van de Noord-Ieren is gaan lijken op dat van de Neder landers tydens de Tweede Wereldoorlog. Pers en ... vorig jaar organiseerde. De ballon is van A. Heijstek. Sa men met de tweede prijswin- nares, mag hij het ontmoe

| Groot Walcheren | pagina 5

Tweede Wereldoorlog waren de ziekenhuizen over vol en moesten veel patiënten, die nu opgenomen zouden worden, noodgedwongen thuis genezen. In die tijd besloot het Rode Kruis deze groep mensen hulp te ... MIDDELBURG - De Mid delburgse Baseball Softball Club „The Green Sox** zal dit seizoen voor het eerst in haar bestaan aan de honkbalcompe titie van het raijon West-Bra bant - Zeeland der tweede klasse

| Groot Walcheren | pagina 1

)Fed. VVH( populairder, die overal ook plaatselijke afde lingen heeft. Naast deze twee werd tijdens en na de tweede wereldoorlog het Nederlandse Vrouwen comité actief, dat ge vormd wordt door twintig