Krantenbank Zeeland

HomeSearch

191 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 1

TWEEDE BLAD VAN DE GÖESCHE COURANT VAN DINSDAG 13 DECEMBER 1 932. No. 205. ... . Eerdat Thornton tot de tweede verdieping van nummer ze ventien was omhoog geklauterd, zaten zijn handen vol schrammen en zijn klee- ren vol scheuren. Maar het was gelukkig donker, zoodat niemand er zich

| Goessche Courant | pagina 3

TWEEDE BLAD VAN DE GOESCHE C O URANT VAN WOENSDAG 21 SEPTEMBERl 932. No. 134. ... : in het belang der menschheid? Want die ma chine is een wapen in den economischen oorlog, en die economische wedijver lag ten grondslag aan den wereldoorlog. Even was er, daarna, een economische

| Goessche Courant | pagina 15

hadden we de tweede vredesconferentie met de eerste steenlegging van het Vredespaleis, terwijl onder het kabinet-Heemskerk vermelding verdienen de moei lijkheden met Venezuela en de opening van het ... 1914 bracht ons de wereldoorlog, gedur&nde welke het ministerie Cort van der Linden (minister van buitenlandsche zaken Loudon) ons met bijzondere bekwaamheid door de buitenlandsche moeilijkheden

| Goessche Courant | pagina 11

Hoe brutaal het oorlogsgeweld aan onze grenzen moge hebben gewoed - - ongerept is het neutrale Nederland uit den wereldoorlog te voorschijn ge treden. ... De herdenking van dit jubileum valt in een tijd dat zware wolken in den vorm van een economische crisis zich boven onze natie hebben saamgepakt. Moge het in de meest nabijliggende van het tweede 25

| Goessche Courant | pagina 2

De Engelsche scheepsbouw toont een beslisten vooruitgang. Volgens Lloyds bedroeg de tonnenmaat in aan bouw gedurende het tweede kwartaal in Engeland en Ierland meer dan een millioen ... Do wereld-oorlog 1914 -1918 ver nietigde meer levens dan alle oorlogen, die in de laatste anderhalve eeuw zijn gevoerd, te samen;

| Goessche Courant | pagina 2

De Commissie die het eerste onder zoek instelde, heeft zich beschikbaar gesteld het tweede ter hand te nemen. Voor het geval de gegevens hier niet aanwezig mochten zijn, zal getracht wordeu ze uit ... Besloten werd een adres aan de Tweede Kamer te lichten. Met zuster organisaties iu andere provincies zal samenwerking in deze worden gezocht.

| Goessche Courant | pagina 1

zich mede aanspra kelijk stelde voor 't uitbrekeu van den wereldoorlog, zou hij u vprbaasd hebben aangekekeu. Waut de Rus ische boer en de Dui'sohe onderwijzer en de Fransche "Tolouel zijn volkomen ... Wie heeft den wereldoorlog ont» ketent De Duitsclie keizer Een of ander Eugelsche diplomaat Maar wan neer wij het relaas lezen, dat de kranten kort geleion hebben ontleend aan de thans openbaar

| Goessche Courant | pagina 1

oorlog zou zijn, maar steeds volgde weer een nieuwe oorlog, nog verschrikkelijker dan de vorige. Er bestond eens een kans, dat de laatste wereldoorlog de hel geweest zou zijn, die voeren zou tot het ... en zal triomfeeren over dat verdrag van Versailles. Spr. vreest, dat uit dat verdrag weer een Fransch-Duitsche oorlog zal voortvloeien, die weer een wereldoorlog zal tengevolge hebben oorlogen

| Goessche Courant | pagina bijlage 1

Het lid van de Tweede Kamer, de heer van Foreeat heeft bjj het Leger bestuur eenige inlichtingen gevraagd betreffende de hooivordering voor het leger, In verband met bezwaren van den landbouwenden ... Bet vierde jaar- Ter herdenking van het feit, dat op 31 Juli 1917 het derde jaar van den wereldoorlog ia verstreken, had de Noderlandache AntbOorlog- Baad gisterenmiddag in Seinpoat te Soheveningen

| Goessche Courant | pagina 1

Naast den wereldoorlog leggen na- tunrlgk vele blnneulandsche aange legenheden gewicht in de schaal. ... De Italianen, in den wereldoorlog weinig verwend wat succes betreft, hebben ln dan Carso aan vooruitgang van bateekenis te boekan.

| Goessche Courant | pagina 2

In een adres eau de Tweede Kamer wordt door het Nod. Verbond van Neutrale Vak7ereeniglnger, ten itel ligste ontkend, dat de vakbeweging door het wetsontwerp bovcedlgd is en worden os. de volgende ... De earate luidt als volgt Het congres der Communistische Partij in Nederland, kennis genomen hebbende van het streven tot oprich ting van een verbond tnssohen de overwinnaars in dan wereldoorlog

| Goessche Courant | pagina bijlage 2

Neutraliteit. De directie van de opera te Chicago, bevreesd, dat er on der zyn artisten een wereldoorlog in het klein zon nlt barstenheeft haar toevlncht genomen tot de volgende verordeningen, die de ... Londen. In het Lagerhnis was groote belangstelling by het debat over de tweede lezing van het wets ontwerp op den militairen dienst, waarvan de arbeiders afgevaardigde Anderson de verwerping had

| Goessche Courant | pagina bijlage 3

Oliver de oudste, is gelijk bekend is, lid van de arbeiderspartij en bestrijdt de politiek van zijn eigen vader. De Evening Standard verneemt nu, dat Wyndham, de tweede zoon ofschoon hij geen ... wereldoorlog verkeerde de indu strie van Japan in grooten bloei. Daarna kwamen de aardbeving van 1928 en de paniek van 1927. De industrie kreeg een knak, werkeloosheid was het gevolg, temeer doordat de voor

| Goessche Courant | pagina 2

Het A. R. Tweede Kamerlid, de heer Bijleveld heeft naar aanleiding van dieze verklaring den minister van Koloniën schriftelijke vragen gesteld We er wachtten deze vragen uit een of anderen hoek want ... Het begon er den laatsten tijd beden kelijk op te lijlken, alsof de beruchte ge heime diplomatie, die in hoofdzaak ver antwoordelijk kan worden gesteld voor den wereldoorlog, weer de teugels der

| Goessche Courant | pagina 1

Men had mogen verwachten, dat de agitatie tegen het, door de Tweede Kamer aangenomen, wetsontwerp tot nadere uitbreiding van den Landstorm tot het verleden zou behooren, toen de regeeriug pertinent ... Men zal zich herinneren, dat de Minister van Oorlog in de Tweede Kamer de toezeggiug deed, dat, mocht hij, met het oog op den politieken toestand, meer manschappen voor den Landstorm behoeven, dan

| Goessche Courant | pagina 1

Voor de Amsterdamsche Studenten- vereeuiging voor Sociale Lezingen heeft de heer Vliegen, lid van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal en Wet houder van Amsterdam, gesproken over „Sociaal ... In trouwe dit laatste valt niet mee. Het mag toch wel een jammerlijke uitspraak van één der voormannen in de S. D. A. P. ten onzent geheeten worden „dat. de wereld-oorlog de soci-

| Goessche Courant | pagina 1

voorgezeten hebben, Roemenië voor zQn ongemo tiveerd Ingrijpen in don wereldoorlog, zoo diep mogelijk te vernederen. ... Het deelnemen van Roemenië aan den wereldoorlog is ln dit stadium van den krflg een voordeel voor de contralon gebleken.

| Goessche Courant | pagina 1

Er is sinds het uitbreken van den wereldoorlog een vraag opgerezen, die nog altijd de wereld benauwt. Aan wien de schuld, dait deze ramp over de menschheid gekomen, is? Het ant woord blijft uit. ... Zooals wij allen tezamen over de oorzaak van den wereldoorlog plegen te spreken, denken wij ook vaak aan onze persoonlijke lotgevallen. Hoe dik wijls mijmeren wij niet: „Als ik op dat en dat

| Goessche Courant | pagina 2

De schipper Ts daarop begonnen met het uitdeelen der zwemvesten. Toen 9 man van een zwemvest waren voorzien, trachtte de schipper ook de tweede kist met zwemvesten open te maken. Toen hij daarmee ... Over Emiel Huileb roek, die zijn Vlaamsche land en volk zoo lief heeft en wiens levenstaak het is van deze liefde in het openbaar te getuigen, is reeds veel geschreven. Gedurende den wereldoorlog

| Goessche Courant | pagina 3

steeds duizenden Hongaarsche krijgsgevangenen in gevangenschap zuch ten. Volgens het Hongaarsche dep. van Buitenl, Zaken zouden nog 5000 Hon garen, die gedurende den wereldoorlog in Russische ... Intern. Roode Kruis teruggekeerde gevangene vertelde, dat vele Hongaren in Siberië niet eens weten, dat de wereldoorlog is geëindigd

| Goessche Courant | pagina 3

Tijdens den wereldoorlog doken aller lei geruchten op over de ontdekking in Du.tschland van een nieuw oorlogswapen. waarmee men op enorme afstand1.!) muni tie t)t ontploffing kon brengen, menschen ... onheilen van den ons omringenden wereldoorlog ons bespaard zijn gebleven en Nederland zich dientengevolge heeft kunnen blijven wij den aan de vredelievende ontwikkeling van zijn volksbestaan. Na het

| Goessche Courant | pagina 2

, die in het tertiaire tijdperk in Zeelandr voor kwam, een tweede schedel van eenzelfdk dier met volledige zware hoorns en her senkas, en een schedel met bovenkaak en half gewei van het reuzenhert (cervus ... een pharizeesch mis verstand. Men moet niet vergeten, dat dé groote wereldoorlog uitbrak in een tijd toen de volkeren loch reeds grooten in vloed hadden op de regeeringen. Spr. zou niet gaarne tegen het

| Goessche Courant | pagina 3

De jonge partij groeide inmiddels aan in 1897 werd Troelstra gelijktijdig tot lid van de Tweede Kamer gekozen iin drie districten. Winschoten, Leeuwarden en Tietjerksteradeel. De S.D.A.P. telde die ... In 1913, toen dr. Bos Kabinetsforma teur werd, wees hij een ministersporte- feuille af. Onder het daarna opgetreden Kabinet-Cort v. d. Linden brak in 1914 de wereldoorlog uit en moest Nederland

| Goessche Courant | pagina 3

, toen de verschrikkingen van den grooten wereldoorlog bekend werden. ... Toen, na den wereldoorlog, toen het boek van Barbusse uitkwam „le feu", gevolgd door - „lm Westen nichts Neues" van Remarque, toen begon het volk een ander denkbeeld over den oorlog te krijgen, toen

| Goessche Courant | pagina bijlage 1

scheltransformator van 8 Volt sterkte in de Iichtleiding opnemen en cle lampjes in serie schakelen d.w.z. één draad gaat maar het een© lampje, de andere draad naair het tweede, terwijl de overblijvende twee klemmen ... „Im Westen nichts Neu.es", het mee- dioogenlooze boek over het leven van den front-soldaat tijdens den wereldoorlog, van Remarque is, (vermoedelijk door het f.'nan tieele succes) zooals te verwachten

| Goessche Courant | pagina 1

Hiermede heeft Duiïsehland den wereldoorlog al» zoodanig verloren. Ds geheela Balkan onderworpen aan Engeland betsekent de vernietiging van do gar,echo Duitsche expansie- politiek naar hot Oosten ... MsuEchaigkarwyze kan men sullc een gang van zaken als uitgesloten beschouwen en mag men eonstateeren, du de wereldoorlog door de gealli eerden is gewonnen. Iamiddsie wordt de strijd door Duitsehland

| Goessche Courant | pagina 3

Of de minister daarvan is doordrongen Wij betwijfelen het. Er is in de Tweede Kamer meer dan eens gepoogd het hem duidelijk te maken. Als hij zich bewust was van den omvang van het kwaad, zou er meer ... Een 28-jarig Londenaar, die in den wereldoorlog bij het Engelsche Roode Kruis in Frankrijk had gediend, heeft zich tijdens de luchtmanoeuvres boven Londen opgehangen. Hij was indertijd aan het front

| Goessche Courant | pagina 1

, in de tweede plaats: hoeveel, wanneer en op wel ke wijze het dan zal moeten betalen? En in de derde plaats: welk deel ieder land van die betalingen zal ontvangen? Nemen we „niet meer betalen" aan, dan ... volgt in de tweede plaats: of dan ook Frankrijk, dat een zooveel grootere vordering heeft dan de anderen, gezien de schade, die aan dit land berokkend werd, niet meer op eeni-

| Goessche Courant | pagina 3

5 Witto Bioscoop, de Circusduivel. 7 Schuttershof, Advent Zending Gen de laatste wereldoorlog en komende wereldheerscher. ... Varkensaanvoer 715 eerste kwaliteit f 0.82 a i O 86 tweede i 0,76 a 10 80, derde t 0 70 a f 0,74, lichte soort f0.75 a f 078.

| Goessche Courant | pagina 1

en economische ont reddering, die de wereldoorlog heeft achtergelaten, voort. Het belang der gehrele menschheid vordert, dat daarin verandering kome en rechtvaardigt den wensch, dat voor de hangende ... Het liep tegen het einde der tweede week, sinds hij in Berlijn was aange komen. Zijn stemming was allesbehalve vroolijk. Nog steeds geen betrekking en nog steeds geen brief van haar! De gedachte, dat

| Goessche Courant | pagina 1

Tijdens den wereldoorlog keerde de „Zwarte Hand" zich tegen koning Alexander, die toen regent was. Of misschien ook, zegt de schrijver, keer de de regent zich tegen de „Zwarte Hand". In elk geval ... „Ja, en ik denk wel eens, dat er geen tweede man bestaat, die zoo ver waand is als hij. Ik zou niet met hem

| Goessche Courant | pagina 2

bezitten, en kunnen toch niet de huur opbrengen, welke krachtens de wet van Dufaure zoo hoog gebleven is als zij ooit in de glansrijkste tijden van het tweede keizerrijk was. M«n kan niet ontkennen, dat de ... , een wereldoorlog, te danken beeft, met een bepaald neen, »aaD geen van beiden." Den een ontbrak de Duitsche zin, den ander de zielegrootheid tot zulk eene daad. Noch aan von Beust, noch aan Andrassy een

| Goessche Courant | pagina bijlage 1

de groothertogin van Saksen Weimar, de kunstlievende tante der Koningin, de Vor stin Sophie van Oranje, de edele dochter van Willem de Tweede en Anna Paulowna schreef„que mon origine se fait valoir ... de nauwste liefde voor Haar volk. Zoodat zoo volkomen terecht mr. Treub Haar in den beginne van den wereldoorlog noem de „de moeder des Vaderlands".

| Goessche Courant | pagina 2

Tweede Hamer uit de minder gunstige omBtandigheuen, waarin ons land ten opzichte vau den wereldoorlog schynt te verkeeren, een politiek fortuintje te slaan door een motie van orde in te dienen om de ... Tweede Kamer. De regeering beeft de volgende ver klei leg afgelegd:

| Goessche Courant | pagina 1

-herziening, bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal bereids ingekomen, de aandacht te vestigen.Van dezen plicht willen wij ons thans kwijten. ... Laten wij allereerst 7 en 8 noemen, welke behandelen de eiscbeu van benoem baarheid voor de Tweede en Eerste Ka mer der Staten-Generaal en waarbij ner gens van mannelijke Nederlanders wordt gesproken

| Goessche Courant | pagina 2

De vastgestelde kiezerslijst 1926- 1927 bevat voor de Tweede Kamer 334, voor de Prov. Staten 334 en voor den gemeenteraad 332 kiezers. ... Er komen voor: 1021 mannelijke en 997 vrouwelijke kiezers voor de Tweede Kamer der Steten-Generaal.

| Goessche Courant | pagina 3

voelbaar, een straf, die hem tot zijn dood toe is opgelegd, en wel zijn verlies van pensioen. Als mitsdien de misdaad is geboet met de daarvoor gerechtvaardigde gevangenis straf van lh jaren, gaat een tweede ... klasse aan der conducteur mededeelt, dat hij van .eze bevoegdheid gebruik wenscht te maken. Voor den afstand, waarover hij dan inde hoogere klasse reist, wordl de vracht prijs tweede klasse, indien met een

| Goessche Courant | pagina 2

Nederland zich steed's voor vrijhandel uitsprak. Het vraagstuk van vrijhandel of bescherming dient bij de a.s. tweede kamerverkiezin gen door de kiezers te worden beoordeeld. ... een woord' van dank aan den spreker, werd deze tweede nuts- lezing gesloten.

| Goessche Courant | pagina 2

Het Tweede Kamerlid jhr K. de Murt't, heeft zich Zaterdag te Am- tt«rd< m »an hoord vat! „as Prins der Nederlanden* ingescheept, ter aan- veardiog van s'jn rel» naar Noder- landseh Iod'ê. ... Naar de Prov. N Brab. Ct. meldt, 1» den bear Fleikans, lid van de Tweede Kamer onder Beit een ernstig automobiel-ongeluk overkomen.

| Goessche Courant | pagina 3

daarbij op, dat de gevraagde incourante fondsen juist op de effectenlijst voorkwa men tegen 65 procent. Het gevolg was, dat de tweede commissionnair bij den eersten ging onderhandelen over den ver koop. In ... kwam men dan tot een vergelijk, en de effecten werden verhandeld tegen bijvoor beeld 63 procent. De eerste opdrachtge ver haastte zich de kooppenningen te gaan innen. De tweede liet taal noch teeken

| Goessche Courant | pagina bijlage 2

Professor Clark van de Amerikaan sche Columbïa-unïversiteit heeft een boek gepubliceerd, waarin hij bere keningen geeft van de kosten van den wereldoorlog voor Amerika. Volgens zijn berekeningen ... heer vrouw sec heer vrouw boer vierde heer vrouw boer vierde heer derde aas tien vierde heer vrouw derde heer vrouw boer vierde boer tweede

| Goessche Courant | pagina 1

De Tweede Kamer deed iets dergelijks. Deze nam wel niet zonder hoofdelijke stem ming, want daarvoor zorgden de commu nisten, maar dan toch met algemeene stem men de deviezenwet aan. Door deze wet ... Tijdens den wereldoorlog, toen overal om

| Goessche Courant | pagina 2

Tweede Kamer verkiezing, Gisteren werden candidaat gestold in distriot Amsterdam IX (vacalure- Vllegenl da heeren J. van den Tempel (S. D. A. P.), W. de Vlngt (Rochtscho part5en) en D. Wynkoop (8. D ... Dank zy de bemiddeling van het Tweede-Kamerlid .Spiekman, zyn der tien metaal-bewerkers, die in Engeland wilden gaan wecken, maar op last van den plaatseiyken commandant te Vlls- singen van de boot

| Goessche Courant | pagina 2

Voornamelijk het karakteratuk van E Wciy, de wereldoorlog van 1914, scheen bijzonder in den smaak van het publiek te vallen. ... VervolganB werd het tweede sup pletoir kohier van de belasting op de honden opgemaakt tot een bedrag groot f 16 met 7 aai slagen.

| Goessche Courant | pagina bijlage 1

Van de eerste naar de tweede klasse van de Middelbare Handelsdagschool te Middelburg zijn bevorderdS. C. Bliek, J. C. de Blok, J. Brokmeijer, D. L. de Broeder, H. Kersten, J. Koole, A. Leijnse, W. 8 ... Van de tweede naar de derde klasse

| Goessche Courant | pagina 3

tweede, dat nooit zooveel genomen wordt, dat het tot den ondergang van het gezin van den ambtenaar kan leiden. Daarom hebben wij zoo groot bezwaar tegen nivelleering iu deze, en verwach ten wij dan ... TWEEDE KAMER.