Krantenbank Zeeland

HomeSearch

164 resultaten gevonden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

Het is bijkans ondraaglijk, maar toch ook uitermate noodzake lijk om telkens weer opnieuw te worden gekonfronteerd met de ellende van de tweede wereldoorlog. Met name de beestachtige behandeling van ... We mogen waarlijk de les der historie wel ter harte nemen. Een volk dat de verschrikkingen van de tweede wereld oorlog en met name van de concentra tiekampen verdringt, verdrinkt straks in de nieuwe

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

jeugd en leertijd verlopen geruis loos. Hij heeft een vriend en ook vrij spoedig een vriendin. Maar de tweede Wereldoorlog, die op 10 mei 1940 ook Nederland in vuur en vlam zet, breekt de oorspronke lijke ... complex wil het college een projectontwikkelaar inschakelen, waarbij de mogelijkheid aanwezig is om zoveel mogelijk plaat selijke bedrijven en medewerkers in te schakelen. Voor het tweede complex

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 10

", (of: "de Tweede Wereldoorlog betreffend) "Het voorstel van B. en W. het uitbreidingsplan be treffende" als bijvoeglijk naamwoord te bezigen. "Het betreffende voorstel werd verworpen". Hier wordt niet ... De tweede manier om een groot lichtverschil op te heffen is (als u tenminste een losse flitser hebt): plaats de flitser enkele meters achter de kamera door ge bruik te maken van een langer

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 13

Door de droevige gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog met het volk der Joden werd onder andere de naam Frank over de gehele wereld op de lippen genomen. Anne Frank zal nog lang in veler gedachte ... In de maand van herdenken/rorid hetgeen de tweede wereldoorlog heeft meegebracht, zijn we dankbaar voor de bijdrage van de jieer P. Jasperse uit Sint Maartensdijk, volop bekend om zijn interesse voor

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

Dinsdag 6 november a.s. wordt offi cieel het eerste deel gepresenteerd van de geschiedenis van Zeeland in de tweede wereldoorlog. Dat gebeurt op een bijeenkomst in de Middelburgse Concert- en ... provincie in Nederland waar de geschiedschrijving van de tweede wereldoorlog op deze manier wordt aangepakt. Het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie is nauw betrok ken bij de totstandkoming er van. Het

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

opdracht stelden zij gedurende de daarop gevolgde jaren steeds de nodige gelden beschikbaar. De in Zeeland ge kozen handelwijze om tot een beschrij ving van de tweede wereldoorlog te ko men is uniek in ... positie die de provincie Zeeland in de tweede wereldoorlog innam in het bezette Ne derland en ook op het feit dat er wel verspreide geschriften en monografieën bestonden, maar dat een samenvattende

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 3

tegelijkertijd ook een krijgs verhaal, waarin medelijden, humor en begrip elkaar op juiste wijze afwisselen. Nee, geen verhaal uit de Tweede, maar uit de Eerste Wereldoorlog. Het begin augustus 1914 en speelt dan ... tweede wereldoorlog. Een verhaal van een insider. Een enkele passage: 'De radiohut kreeg een voltreffer te incasseren. De lucht stroom zwiepte het kleine vertrek binnen en Campbell voelde hoe hij

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 11

Internationaal was 50 jaar geleden de situatie in Duitsland niet te best. Men was de eerste wereldoorlog daar nog lang niet te boven. Er heerste armoe en ellende en vooral ook veel drankmisbruik als ... In eigen land trad de ex-keizer van Duitsland Wilhelm voor de tweede maal in het huwelijk, terwijl hij als uitgewekene in huize Doorn vertoefde. Het huwelijk werd op een zondag in november 1922

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 13

Al langer dan een kwart eeuw na de tweede wereldoorlog is de stroom oor logsverhalen belangrijk verminderd. Dat kon ook wel, nadat heel wat is verteld, ook geromantiseerd over een gebeuren die de ... Auteur Robinson begon 20 jaar geleden als loopjongen bij de Philadelphia Bulletin, maar hij was ook dienstplichtige bij het 743ste tankbat- taljon - tijdens de tweede wereldoorlog. Het verhaal is

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 12

van de Eerste Wereldoorlog waren bij velen geheeld, de economische situatie leek zich in versneld tempo te her stellen. de volkerenbond deed serieuze pogingen het al lemaal in zo goed mogelijke hanen ... overheid aangespoord en het in het leger een rotzooi genoemd. Het eerste Kamerlid De Savornin Lohman sprong op de ketting en stelde de mi nister van defensie Kan vragen. Tweede Kamerlid Weit- kamp vond dat

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

Er wordt wel eens gezegd, dat Hitier zich in de tweede wereldoorlog heeft doorgezege- vierd, en dat elke overwinning hem wat dichter bij zijn ondergang heeft gebracht. Verloor hij bij zijn acties ... en Stuka duikbommenwerpers gebruikt totaal 900 vliegtuigen. Nimmer in de Twee de wereldoorlog zijn zoveel Duitse vliegtui gen tegen zo'n klein gebied ingezet. Comman dant van de parachutisten was Graaf

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

Met scherpe visie en zoals reeds opgemerkt, persoonlijke ervaring en informatie, weet Leo Faust die twee machtige Franse figuren aan de vooravond van de eerste wereldoorlog in zijn artikel te ... schetsen. De pagina werd verlucht met een foto, waarop de Parijzenaars het uitbreken van de eerste wereldoorlog juichend begroeten,al is dat tegelijkertijd de doodsklok van La belle epoque. Een foto voorts

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 19

besproken slag van de Tweede Wereldoorlog wordt er precies zo in beschreven als eertijds in het zoveel duurdere boekwerk van ge lijke titel. Maar daarvoor is dit ook een Zwart Beertje. ... informatieve gesprek arts-pa tiënt op de voorgrond. Uitgelegd wor den oorzaken van maag- en darmaan doeningen. Het tweede boekje in deze serie gaat over longen en luchtwegen met omschrijving en illustratie van

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

, Jan Sluy- ters en Willie Sluiter en uit de tweede wereldoorlog van L.J. Jordaan. Totaal een dertigtal prenten die een onverhuld beeld geven van maatschappelijke toe standen en wantoestanden in de eerste ... Rond de Kerstdagen en de jaarwisseling zijn er in Sint-Annaland twee tentoon stel,-ingen. In het Streekmuseum de Meestoof 'Hekel - en spotprenten uit de le en 2e wereldoorlog' en in het Dorps huis

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

, dezelfde vereniging kreeg voor 1971 een fikse subsidie en voor het tweede sportveld werd bijna twee hectare bouwland gekocht. Toch schijnt de Vosmeerse raad te verlangen naar 1 juli volgend jaar, als de ... Het laatste jaar van wereldoorlog één is aangebroken. Op 26 maart 1918 benoemt men de Franse generaal Foch tot opperbevelhebber der Europese, geallieerde strijdkrachten. Na een groots opgezet

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

ontwikkelde om ritsen in het groot te vervaardigen, begon er schot in te komen. Zoals vaker gebeurt was er een oorlog nodig om een nieuw produkt te pousseren: de Amerikaanse soldaten in de eerste wereldoorlog ... Tot 1 november 1974 is in het expositie gebouw te Lelystad-haven een tentoon stelling ingericht over de vliegtuig wrakken die in het IJsselmeergebied werden gevonden. De wrakken dateren uit de tweede

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 9

. (Derde deel van Hef Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog). Alles viel inderdaad ten nadele uit van de Nederlandse soldaten, wanneer men twee legers wil vergelijken, behalve ... De eerste onderzeeboot die na de eerste wereldoorlog een poging waagde om onder water door de Dardanellen te varen was de „Téméraire". De bemanning, althans de staf, diende een voorzichtig onderzoek

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

na de tweede wereldoorlog werd gegeven. Dat is het feitelijke doel van het overbrengen van wat eens zo afschuwelijk kon plaatsvinden, maar wat de komende generatie met alle jeugdige kracht dient te ... "Men kan de geschiedenis van de twee de wereldoorlog beschrijven in vele de- leA illustreren met duizenden foto's, maar men zal er nimmer in slagen te zeggen, hoe groot de ellende was. Altijd was de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

In aflevering 86 van 25 september 1971 van het geïllustreerde verzamelwerk in honderd afleveringen Bericht van de Tweede Wereldoorlog staat een artikel overjbunkeroverval die op 4 maart 1945 plaats ... tijdschrift opgenomen onder het hoofdstuk oorlog op klompen, de binnenlandse strijdkrachten in het zuiden.Hoofd redacteur van Bericht van de Tweede Wereldoorlog is de oud-Sint- Annalander drs. A

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 13

Een tweede belangrijke maatregel was invoering van een nieuw registratie- en indikatie systeem voor de gezinsverzor ging. Daardoor werd de taak van de leidsters aanzienlijk verzwaard, met na me op ... nu vooral de van de zon afgekeerde kant en daar is alles schaduw. De tweede foto laat zien, wat er ge beurt als de lensopening groter wordt: het meisje is nu goed zichtbaar, maar de zonplekken en de